Gemeenteblad van Laarbeek

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LaarbeekGemeenteblad 2020, 21145VerordeningenMandaatregister Laarbeek 2020

Het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van de gemeente Laarbeek ieder voor zover het diens bevoegdheid betreft.

 

gelet op het bepaalde in de Gemeentewet en in de Algemene wet Bestuursrecht

besluiten

 

vast te stellen

 

Het mandaatregister van de gemeente Laarbeek 2020.

Artikel I

Het mandaatregister 2019, behorende bij de mandaatregeling Mandaat-, volmacht- en machtigingsregeling Laarbeek 2017 wordt in zijn geheel vervangen door het mandaatregister 2020, conform de bij dit besluit bijbehorende bijlage.

Artikel II

Dit besluit wordt aangehaald als “Mandaatregister Laarbeek 2020”.

Artikel III

Dit besluit treedt in werking de dag na bekendmaking,

 

Aldus vastgesteld op 7 januari 2020

Het college van burgemeester en wethouders,

gemeentesecretaris van Laarbeek,

J.W.M. van de Ven

de burgemeester van Laarbeek,

F.L.J. van der Meijden

Mandaatregister algemeen Laarbeek 2020

 

B&W = college, Burg = burgemeester

Mandaatgever

gs = gemeentesecretaris

 

Mandaat aan gs

ah = afdelingshoofd

 

Mandaat aan ah

mw = medewerker

 

 

Mandaat aan mw

Nr.

Bevoegdheid

 

 

Specifieke bepalingen

1.

Afdoen van correspondentie van eenvoudige aard.

B&W

Burg.

gs

ah

 

mw

 

 

2.

Geven van inlichtingen aan ministeries, provincie, gemeenten en andere instanties zonder rechtsgevolg.

B&W

Burg.

gs

ah

 

mw

 

 

3.

Vaststellen van standaard (aanvraag-) formulieren.

B&W

Burg.

gs

ah

 

mw

 

 

4.

Indienen van aanvragen om vergunning, ontheffing, vrijstelling of toestemming.

B&W

Burg.

gs

ah

 

mw

 

 

5.

Verzorgen van correspondentie, voortgangsberichten, verstrekken van zakelijke inlichtingen e.d., voor zover daaraan geen directe rechtsgevolgen zijn verbonden en deze voor de gemeente geen financiële of beleidsmatige consequenties van enige betekenis tot gevolg hebben

B&W

Burg.

gs

ah

 

mw

 

 

6.

Verzenden/verstrekken van ontvangstbevestigingen.

B&W

Burg.

gs

ah

 

mw

 

 

7.

Doorzenden van stukken die voor anderen bestemd zijn.

B&W

Burg.

gs

ah

 

mw

 

 

8.

Opvragen van inlichtingen en stukken aan derden.

B&W

Burg.

gs

ah

 

mw

 

 

9.

Verrichten van handelingen ter voorbereiding van besluiten, zoals ter inzage leggen van stukken, horen, gelegenheid geven tot indiening zienswijzen en besluiten tot het achterwege laten daarvan, stellen termijn voor aanvulling gegevens, mededeling overschrijding beslistermijn (verdaging) etc.

B&W

Burg.

gs

ah

 

mw

 

Voor zover voorgeschreven in wettelijke procedures en/of opgenomen in gemeentelijke procesbeschrijvingen

10.

Afwijzen van aanvragen om vergunning/ontheffing etc. voor zover deze zijn onderworpen aan de Uniforme openbare voorbereidingsprocedure (afd. 3.4 Awb) en ter zake van de aanvraag géén zienswijze is ingediend.

B&W

Burg.

gs

ah

 

mw

 

Ingeval een zienswijze is ingediend verloopt besluitvorming via het desbetreffende bestuursorgaan

Ter info het ontwerp wordt wel door het betreffende bestuursorgaan genomen.

11.

Advies vragen bij adviesinstanties ter voorbereiding van besluiten.

B&W

Burg.

gs

ah

 

mw

 

Voor zover voorgeschreven in wettelijke procedures en/of opgenomen in gemeentelijke procesbeschrijvingen en passend binnen de begrotingsbudgetten

12.

Bekendmakingen/publicaties in dag- en nieuwsbladen en Staatscourant en langs elektronische weg.

B&W

Burg.

gs

ah

 

mw

 

Publicatie op Overheid.nl vindt plaats door SDU en dit wordt gecoördineerd door het juridisch team.

Publicatie in dag- en nieuwsblad wordt gecoördineerd door communicatie

13.

Verrichten van processuele handelingen, voeren van verweer en het vertegenwoordigen van de gemeenteraad, het college of de burgemeester in bezwaarschriftenprocedures en in procedures bij de administratieve rechter.

B&W

Burg.

gs

ah

 

mw

 

Verweerschriften worden ondertekend door de burgemeester of de burgemeester en secretaris.

14.

Uitnodigingen belanghebbenden tbv hoorzitting, vergadering, bijeenkomst

B&W

Burg.

gs

ah

 

mw

 

 

15.

Besluiten tot het niet in behandeling nemen van een aanvraag.

B&W

Burg.

gs

ah

 

 

 

 

16.

Beslissen op verzoeken om informatie op grond van de wet openbaarheid van bestuur.

B&W

Burg.

gs

ah

 

mw

 

Coördinatie vindt plaats vanuit het Juridisch team

17

Beslissen op verzoeken om informatie op grond van hergebruik overheidsgegevens.

B&W

Burg

gs

ah

 

mw

 

Coördinatie vindt plaats vanuit het Juridisch team

18.

Vragen van vrijblijvende adviezen, vrijblijvende offertes en kostenindicaties.

B&W

gs

ah

 

mw

 

 

19.

Inkoop van artikelen tot €1.000,00

B&W

gs

ah

 

mw

 

 

20.

Inkoop van artikelen tot €5.000,00

B&W

gs

ah

 

 

 

Onder de €5.000,-- is er geen inkoop strategie noodzakelijk, de opdrachtbrief moet door ah getekend worden

21.

De aanschaf van en het verlenen van opdrachten voor levering van automatiseringsapparatuur, programmatuur en randapparatuur en daarmee verband houdende infrastructurele maatregelen (incl. telefonie) tot €10.000,00.

B&W

gs

ah

 

 

 

 

22.

Goedkeuring inkoopstrategie en de verdere inkoop procedure tot en met de gunning tot een bedrag van €30.000 voor levering en diensten

B&W

Burg.

gs

ah

 

 

 

 

23.

Ondertekenen van de gunning vanaf een bedrag van €30.000 voor levering en diensten

B&W

Burg.

Gs

ah

 

 

 

De goedkeuring van de inkoopstrategie en de verdere inkoop procedure blijven bij het bevoegde bestuursorgaan.

24.

Goedkeuring inkoopstrategie en de verdere inkoop procedure tot en met de gunning tot een bedrag van €100.000 voor werken

B&W

Burg.

gs

ah

 

 

 

 

25.

Ondertekenen van de gunning vanaf een bedrag van €100.000 voor werken

B&W

Burg.

gs

ah

 

 

 

De goedkeuring van de inkoopstrategie en de verdere inkoop procedure blijven bij het bevoegde bestuursorgaan.

26.

Waarmerken van stukken (bestek en tekeningen) behorende bij een gunningsprocedure.

B&W

Burg.

gs

ah

 

mw

 

 

27.

Ondertekenen van overige overeenkomsten.

Burg.

gs

 

 

 

 

Met name overeenkomsten waar geen inkoopstrategie voor is gevolgd en boven de €5.000 zijn zie 20, 21, 22, 23 en 24.

28.

In rekening brengen van vergoedingen voor door de gemeente geleverde diensten en/of goederen.

B&W

gs

ah

 

mw

 

 

29.

Aanvragen van subsidies aan ministeries en/of provincie en het voeren van overleg daarover.

B&W

gs

ah

 

mw

 

 

30.

Doen uitgaan van brieven (incl. aanschrijvingen), gericht op de indiening van wettelijk voorgeschreven aanvragen om een vergunning of ontheffing.

B&W

Burg.

gs

ah

 

mw

 

 

31.

Doen uitgaan van voorwaarschuwingen, (geen formele vooraankondiging) gericht op de naleving van wettelijke voorschriften.

B&W

Burg.

gs

ah

 

 

 

 

32.

Het uitgaan van het definitieve handhavingsbesluit indien er geen zienswijze is ingediend.

B&W

Burg.

Gs

ah

 

 

 

 

33.

Coördineren en uitvoeren van werkzaamheden, die voortvloeien uit genomen besluiten tot het uitoefenen van bestuursdwang en het opleggen van een last onder dwangsom (o.a. brieven tot stuiting verjaring), inclusief het ondertekenen van correspondentie daarover.

B&W

Burg.

gs

ah

 

mw

 

 

34.

Doen van aangifte bij de politie i.h.k.v. uitvoering agressieprotocol en ingeval van vandalisme, diefstal e.d. m.b.t. gemeentelijke eigendommen en zaken in gemeentelijk beheer.

B&W

Burg.

gs

ah

 

mw

 

 

35.

Toepassen van de regelingen m.b.t. regulier verlof en dienstreizen

B&W

gs

ah

 

 

 

Zowel toekennen als afwijzen

36.

Toestemming deelname aan studiebijeenkomsten, congressen, opleidingen e.d.

B&W

gs

ah

 

 

 

Binnen vigerende opleidingsplan en -budget

37.

Uitvoering bevoegdheden ingevolge hoofdstukken 4 (melding en onderzoek), 5 (informatieverstrekking betrokkene) en 6 (rechten betrokkene) van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).

B&W

gs

ah

 

mw

 

 

38.

Afdoen van klachten met betrekking tot de onderwerpen die behoren tot het werkterrein van de afdeling.

B&W

gs

ah

 

 

 

 

39.

Afdoen van klachten wegens onheuse bejegening gericht is tegen een bestuursorgaan, een lid van een bestuursorgaan of een ambtenaar.

B&W

gs

 

 

 

 

 

40.

7:10 Awb verdagen beslistermijn bezwaar

B&W Burg.

gs

ah

 

Mw

 

 

41.

Opschorten van de begunstigingstermijn in een handhavingsbesluit met twee weken na de beslissing op bezwaar als daar om verzocht wordt.

B&W Burg.

Gs

ah

 

 

 

 

42.

Het nemen van beslissing op bezwaar conform advies bezwarencommissie, indien het bestreden besluit in stand kan blijven. Hiervan zijn uitgezonderd de bezwaren waarbij het primaire besluit reeds op niveau van het bestuursorgaan is genomen.

B&W Burg.

gs

ah

 

 

 

Op deze wijze blijven de beslissingen op bezwaar, waarbij het advies luidt dat het bestreden besluit niet in stand kan blijven én de gevallen waarbij men contrair aan het advies gaat, wel richting het bestuursorgaan gaan.

43.

Uitvoering Algemene Subsidie verordening Laarbeek voor in het Subsidieprogramma en/of de begroting expliciet geraamde bedragen.

B&W

Burg.

gs

ah

 

mw

 

Mits binnen begroting

44.

Verstrekken van voorschotten in het kader van subsidieregeling.

B&W

Burg.

gs

ah

 

 

 

 

Mandaatregister staf Laarbeek 2020

 

B&W = college,

Burg. = burgemeester

Mandaatgever

gs = gemeentesecretaris

 

Mandaat aan gs

 

 

 

 

 

 

 

Nr.

Bevoegdheid

 

Specifieke bepalingen

1.

het aangaan, wijzigen en beëindigen van arbeidsovereenkomsten.

B&W

gs

 

 

 

 

2.

Besluiten tot het openstellen van een vacature

B&W

gs

 

 

 

Binnen de formatie

en/of het P-budget

5.

Toekennen individuele toelagen, gratificaties of uitkeringen aan medewerkers

B&W

gs

 

 

 

Conform regelgeving, inclusief het sluiten van vaststellingsovereenkomsten.

6.

Vaststellen opleidingsplan

B&W

gs

 

 

 

 

7.

Inhuur derden

B&W

gs

 

 

 

 

8.

De aanwijzing van functionarissen en comptabele, medewerker betalingsverkeer, invorderingsambtenaar en heffingsambtenaar

B&W

gs

 

 

 

 

Mandaatregister Afdeling omgevingsbeheer Laarbeek 2020

 

B&W = college, Burg. = burgemeester

Mandaatgever

gs = gemeentesecretaris

 

Mandaat aan gs

af = afdelingshoofd

 

Mandaat aan af

mw = medewerker

 

 

Mandaat aan mw

 

 

 

Nr.

Bevoegdheid

 

Specifieke bepalingen

1.

Het stilleggen van bouw- en/of sloopwerkzaamheden.

B&W

gs

af

 

mw

 

vs = de aangewezen toezichthouders belast met het bouw- en woningtoezicht

2.

Het gebruikmaken van de anticipatiebevoegdheid uitsluitend in combinatie met het verlenen van een omgevingsvergunning.

B&W

gs

af

 

mw

 

 

3.

Zorg dragen voor wettelijk vooroverleg ex artikel 3.1.1 B.R.O.

B&W

gs

af

 

mw

 

 

4.

Verlening van een vergunning t.b.v. tijdelijke verhuur o.b.v. de Leegstandswet.

B&W

gs

af

 

mw

 

 

5.

Verlening en weigering vergunningen / ontheffingen / melding op grond van de Algemene plaatselijke verordening en de daarop gebaseerde nadere gemeentelijke regelgeving tenzij in het mandaatregister uitdrukkelijk anders is geregeld.

B&W

Burg.

gs

af

 

mw

 

 

6.

Verlening en weigering van een evenementenvergunning.

Burg.

 

 

 

 

 

Dit geldt voor alle categorieën evenementen

7.

Afwijzing en toewijzing verzoeken speelvergunning circussen en stuntshows.

Burg.

 

 

 

 

 

 

8.

Verlenen en afwijzen verzoeken vergunning kledinginzameling.

B&W

gs

af

 

mw

 

 

9.

Uitvoering marktverordening, incl. afwijzing verzoeken standplaats weekmarkt.

B&W

gs

af

 

mw

 

In overleg met marktmeester

10.

Verklaring geen bezwaar op grond van Besluit inrichting en gebruik niet aangewezen luchtvaartterreinen.

Burg

 

 

 

 

 

 

11.

Uitvoering Wet op de Kansspelen m.u.v. beleid.

Burg.

 

 

 

 

 

 

12.

Uitvoering en handhaving Winkeltijdenwet m.u.v. beleid.

B&W

gs

af

 

mw

 

 

13.

Uitvoering Drank en Horeca Wet en verordening

Burg

 

 

 

 

 

 

14.

ontheffing voor het verstrekken van zwak-alcoholhoudende drank bij bijzondere en tijdelijke gelegenheden. (artikel 35 van de Drank- en Horecawet)

Burg.

gs

af

 

mw

 

 

15.

Gladheidsbestrijding.

B&W

gs

ah

 

mw

 

Vaststelling gladheidsbestrijdingsplan via college

16.

Melding bronneringswater.

B&W

gs

ah

 

mw

 

 

17.

Aanwijzing directievoerder werken.

B&W

gs

ah

 

 

 

 

20.

Accorderen meer en/of minderwerk.

B&W

gs

ah

 

mw

 

Na toestemming verkregen van een afdelingshoofd

21.

Tekenbevoegdheid aanwijzing kadastrale grenzen.

B&W

gs

ah

 

mw

 

 

22.

Aangaan van beheersovereenkomsten Groen

B&W

gs

ah

 

 

 

 

23.

Verlenen van vergunning op grond van artikel 29 van de Wet op de Lijkbezorging voor het opgraven van stoffelijke resten

Burg

gs

ah

 

mw

 

 

24.

Aanwijzing regeling bijzondere horeca-openingstijden en collectieve festiviteiten

B&W

 

 

 

 

 

 

25.

Definitief intrekken van omgevingsvergunning bouwen als er geen zienswijze zijn ingediend

B&W

gs

ah

 

 

 

 

26.

Afwerken aansprakelijkheidsstellingen tot een bedrag van €2500,00

B&W

gs

ah

 

mw

 

 

27.

Verlenen en weigeren van een omgevingsvergunning voor de activiteit kappen/vellen

B&W

gs

ah

 

mw

 

 

Mandaatregister afdeling beleid en projecten Laarbeek 2020

 

B&W = college, Burg. = burgemeester

Mandaatgever

gs = gemeentesecretaris

 

Mandaat aan gs

ah = afdelingshoofd

 

Mandaat aan ah

Mw = medewerker

 

 

 

 

Mandaat aan mw

 

 

 

Nr.

Bevoegdheid

 

Specifieke bepalingen

1.

Onderhandelingen over minnelijke grondverwerving en overige voorwaarden ter zake grondverwerving.

B&W

gs

ah

 

mw

 

 

2.

Procedurele uitvoering Onteigeningswet.

B&W

gs

ah

 

mw

 

 

3.

Het uitvoeren van voorzieningen welke uit (ver)koopovereenkomsten, terzake onroerend goed, voortvloeien.

B&W

Burg.

gs

ah

 

mw

 

 

4.

Vertegenwoordiging gemeente bij het passeren van (notariële) akten, die betrekking hebben op het verwerven en vervreemden, (ver)pachten, (ver)huren en op andere wijze in gebruik geven / nemen van onroerende zaken en het aanvaarden en verlenen van zakelijke rechten.

Burg.

gs

ah

 

mw

 

 

5.

Verstrekking machtigingen aan anderen tot vertegenwoordiging gemeente bij het passeren van (notariële) akten,die betrekking hebben op het verwerven, vervreemden, (ver)pachten, (ver)huren en op andere wijze in gebruik geven / nemen van onroerende goederen en het stellen van zakelijke rechten.

Burg.

 

gs

ah

 

 

 

 

6.

Verkeersbesluiten van tijdelijke aard t.b.v. werkzaamheden etc.

B&W

gs

ah

 

mw

 

 

7.

Permanente verkeersbesluiten indien het voornemen wel in het college is geweest en er vervolgens geen zienswijzen zijn ingediend

B&W

gs

ah

 

mw

 

 

8.

Besluit tot aanwijzing(incl. aanleg) of opheffing van een gehandicaptenparkeerplaats.

B&W

gs

ah

 

mw

 

 

9.

Ingebruikgeving / verhuur / verkoop van stukjes grond / tuin e.d. volgens uitgangspunten van de nota reststroken vastgesteld door de gemeenteraad.

B&W

Burg.

gs

ah

 

mw

 

 

10.

Ondertekenen van besluiten inzake de Exploitatie van (landbouw)gronden.

B&W

gs

ah

 

mw

 

 

11.

Het nemen en het voorbereiden van besluiten als bedoeld in artikel 6.1.3.6 Besluit ruimtelijke ordening (planschade) onder de voorwaarde dat er geen reactie is ontvangen van een (derde) belanghebbende op het conceptadvies

B&W

gs

ah

 

mw

 

 

12.

de afhandeling van het werkbudget Buurtsportcoaches

Burg

gs

ah

 

mw

 

 

13.

Instemmingsbesluiten nutsbedrijven

B&W

gs

ah

 

mw

 

Komt uit het mandaat register van afdeling omgevingsbeheer

14.

Rioolaansluitingen

B&W

gs

ah

 

mw

 

Komt uit het mandaat register van afdeling omgevingsbeheer

Mandaatregister dienstverlening Laarbeek 2020

 

B&W = college, Burg. = burgemeester

Mandaatgever

gs = gemeentesecretaris

 

Mandaat aan gs

ah = ahdelingshoofd

 

Mandaat aan ah

mw = medewerker

 

Mandaat aan mw

Nr.

Bevoegdheid

 

Specifieke bepalingen

1.

Benoeming leden en plaatsvervangende leden stembureaus (E4 kieswet).

B&W

Burg.

gs

ah

mw

 

2.

Beslissen op verzoek om geheimhouding van gegevens.

B&W

Burg.

gs

ah

mw

 

3.

Afgifte uittreksels, verklaringen en inlichtingen uit de BRP.

B&W

Burg.

gs

ah

mw

 

4.

Afgifte paspoorten.

Burg.

gs

ah

mw

 

5.

Afgifte Nederlandse identiteitskaarten.

Burg.

gs

ah

mw

 

6.

Uitvoering bevoegdheden in het kader van het Besluit Verkrijging en Verlies Nederlanderschap.

Burg.

gs

ah

mw

 

7.

Uitvoering bevoegdheden in het kader van het Besluit optie- en naturalisatiegelden 2002.

Burg.

gs

ah

mw

 

8.

Ondertekening van het voornemen en het besluit tot ambtshalve opname van de vertrekgegevens BRP.

B&W

Burg.

gs

ah

mw

 

9.

Verloven tot uitstel van begravingen c.q. crematie.

Burg.

gs

ah

mw

 

10.

Verloven tot ontleding van lijken.

Burg.

gs

ah

 

 

11.

Afgifte rijbewijzen.

Burg.

gs

ah

mw

 

12.

Verstrekken inlichtingen uit Kiezersregister.

B&W

gs

ah

mw

 

13.

Uitreiking nieuwe Stempassen.

B&W

gs

ah

mw

 

14.

Voornemen tot weigering verstrekking inlichtingen uit de BRP.

B&W

gs

ah

mw

 

15.

Besluit tot weigering verstrekken inlichtingen uit de BRP.

B&W

gs

ah

 

 

16.

Vaststellen en toekennen van huisnummers.

B&W

gs

ah

mw

 

17.

Benoemen van bijzondere ambtenaren van de burgerlijke stand o.g.v. artikel 16 BW.

B&W

gs

ah

 

Mits:

1. De te benoemen persoon al ambtenaar van de burgerlijke stand is;

2. De huwelijksvoltrekking plaats vindt in een daarvoor aangewezen locatie als huis der gemeente;

3. De geldende legestarieven worden betaald

18.

Uitvoering inrichting huisvesting statushouders.

B&W

gs

ah

mw

Hiermee wordt de daadwerkelijke inrichting van de woning bedoeld

19.

Het openen van de post

B&W

gs

ah

mw

 

20.

Alle werkzaamheden die verband houden met het beheer van de Wet BAG.

B&W

gs

ah

mw

Een en ander volgens het bij dit register behorend mandaatbesluit uitvoering Wet BAG

21.

Uitvoering van het beleid met betrekking tot reducties huur overdekte sportaccommodaties.

B&W

Burg.

gs

ah

 

 

22.

Verzoeken vervanging en aanvulling materialen in gemeentelijke gymnastiekzalen, mits binnen het begrotingsbudget

B&W

Burg.

gs

ah

mw

 

23.

Vaststelling verhuurschema overdekte sportaccommodaties

B&W

Burg.

gs

ah

mw

 

24.

Incidentele verhuur sportaccommodaties.

B&W

Burg.

gs

ah

mw

Sporthal Aarle-Rixtel door beheerder

Sporthal Mariahout door Stg. Gemeenschapshuizen Laarbeek

Zie lijst ‘mandaat aan externe partijen’

25.

In gebruik geven sporthallen en gymzalen op tijdstippen dat deze niet verhuurd zijn.

B&W

Burg.

gs

ah

mw

 

26.

Vergunning gebruik sportaccommodaties.

B&W

Burg.

gs

ah

mw

 

27.

Toekenning vergoedingen voor respectievelijk deelname aan vervoer onderwijs op grond van Verordening leerlingenvervoer.

B&W

Burg.

gs

ah

mw

 

28.

Afwijzing vergoedingen voor respectievelijk deelname aan vervoer onderwijs op grond van Verordening leerlingenvervoer.

B&W

gs

ah

 

 

29.

Verpachten standplaatsen jaarlijkse kermis.

B&W

Burg.

gs

ah

 

 

30.

Registreren van kinderopvangcentra en gastouderbureaus.

B&W

Burg.

gs

ah

mw

 

31.

Handhaving van de regelingen m.b.t. kwaliteitseisen Kinderopvang.

B&W

gs

ah

mw

Het opleggen van boetes en het opleggen van een verbod op exploitatie blijft voorbehouden aan het college

32.

Toekenning normbedragen voor verzoeken inzake jubilea, (her)opening van accommodaties, kampioenschappen en daarmee verband houdende evenementen.

B&W

gs

ah

mw

 

33.

Archiefwerkzaamheden, ter inzage verstrekking, opstellen van vernietigingslijsten en vernietiging van archiefbestanden.

B&W

gs

ah

mw

 

34.

het zorgdragen voor het bijhouden van de geografische gegevens in de BGT door het langs elektronische weg leveren aan het Kadaster van de gegevens, bedoeld in de artikelen 7, lid 2 en 3, en 8 Wet BGT, volgens de systeembeschrijving zoals bedoeld in artikelen 15, lid 2, en artikel 20 Wet BGT.

B&W

gs

ah

mw

 

35.

het zorgdragen voor afstemming met andere in de Wet BGT genoemde bronhouders over de begrenzing en de onderlinge aansluiting van de geografische objecten, voor zover dat nodig is om overlap van die objecten te voorkomen en om een landsdekkend topografisch bestand te waarborgen.

B&W

gs

ah

mw

 

36.

het voldoen aan de kwaliteitseisen, gesteld in de catalogus als bedoeld in artikel 4 van de Wet BGT, bij het leveren van een geografisch gegeven als bedoeld in artikel 11 van de Wet BGT.

B&W

gs

ah

mw

 

37.

het zorgdragen dat een in de BGT weergegeven geografisch object in overeenstemming is met de fysieke werkelijkheid, binnen de regels ten aanzien van actualiteit die daarover in de catalogus als bedoeld in artikel 4 Wet BGT worden gesteld.

B&W

gs

ah

mw

 

38.

het na ontvangst van een melding als bedoeld in artikel 25, lid 1 Wet BGT in onderzoek zetten van een geografisch object waarop de melding betrekking heeft, het betreffende authentiek gegeven onderzoeken en zo spoedig mogelijk beslissen over de wijziging dan wel opneming van dat gegeven en het na opneming van het authentiek gegeven onverwijld leveren hiervan en het bericht dat het geografisch object waarop het authentiek gegeven betrekking heeft niet langer in onderzoek is aan het Kadaster.

B&W

gs

ah

mw

 

39.

het jaarlijks verrichten van een onderzoek naar de uitvoering van de krachtens de Wet BGT geldende verplichtingen en het zenden van een afschrift van de resultaten van dit onderzoek aan de Minister van BZK.

B&W

gs

ah

mw

 

40.

Het nemen van een beslissing al dan niet een aanvraag bij de Officier van Justitie in te dienen om een verzoekschrift voor een zorgmachtiging voor te bereiden en het informeren van de melder (Artikel 5.2, lid 3, 4 en 5 Wvggz)

B&W

gs

ah

regievoerder Sociaal Domein- Coördinator A

 

41.

Het voeren van overleg met de zorgverantwoordelijke en de vertegenwoordiger over het vaststellen van een zorgplan (Artikel 5:13, lid 3, aanhef en onder c, Wvggz.)

B&W

gs

Ah

regievoerder Sociaal Domein- Coördinator A

 

42.

Het (schriftelijk) op de hoogte stellen van de melder als bedoeld in artikel 5.2, lid 5 Wvggz, van de beslissing van de OvJ op de aanvraag van B&W dat voldaan of niet voldaan is aan de criteria voor verplichte zorg (Artikel 5:16, lid 2, Wvggz)

B&W

gs

Ah

regievoerder Sociaal Domein- Coördinator A

 

43.

Het voeren van overleg met de geneesheer-directeur over diens voornemen over de beëindiging van de verplichte zorg op grond van een machtiging tot voortzetting van de crisismaatregel of zorgmachtiging Artikel 8:18, lid 3, aanhef en onder b, Wvggz

burg

gs

Ah

regievoerder Sociaal Domein- Coördinator A

 

44.

Het verstrekken aan de familievertrouwenspersoon van alle door hem verlangde inlichtingen en het verlenen van medewerking die deze vordert Artikel 12.3, eerste en tweede lid, Wvggz.

B&W / burg

Gs.

ah

regievoerder Sociaal Domein- Coördinator A

 

45.

Het zorgdragen voor de tenuitvoerlegging van de rechterlijke machtiging, door het toezenden van de beschikking aan de zorgaanbieder of de aanbieder van beschermd wonen. Artikel 28c, lid 2, Wzd

B&W

gs

Ah

regievoerder Sociaal Domein- Coördinator A

 

46.

Het melden aan de inspectie van het niet opnemen van een cliënt door een zorgaanbieder binnen de wettelijk voorgeschreven termijn Artikel 28c, lid 3, Wzd.

B&W

gs

Ah

regievoerder Sociaal Domein- Coördinator A

 

47.

Het voeren van overleg met de zorgaanbieder over het beëindigen van de machtiging tot opname en verblijf, door het verlenen van ontslag Artikel 48, lid 4, aanhef en onder b. Wzd

B&W

gs

ah

regievoerder Sociaal Domein- Coördinator A

 

Mandaatregister afdeling Bedrijfsvoering Laarbeek 2020

 

B&W = college, Burg. = burgemeester

Mandaatgever

gs = gemeentesecretaris

 

Mandaat aan gs

af = afdelingshoofd

 

Mandaat aan af

Mw = medewerker

 

 

 

 

Mandaat aan mw

 

 

 

Nr.

Bevoegdheid

 

Specifieke bepalingen

1.

Aangaan gemeentelijke verzekeringen tot €30.000

B&W gs af

gs

af

 

 

 

€30.000 i.v.m. de premie

2.

Wijziging van bestaande verzekeringen binnen de looptijd

B&W

gs

af

 

mw

 

 

3.

Beëindiging van een gemeentelijke verzekering

B&W

gs

af

 

 

 

 

4.

Behandelen en afdoen schades gemeentelijke gebouwen / objecten

B&W

gs

af

 

mw

 

 

5.

Behandelen en afdoen aansprakelijkheidstellingen tot €2.500

B&W

gs

Af

 

mw

 

€2.500 is gebaseerd op eigen risico.

6.

Uitstel van betaling gemeentelijke belastingen en rechten.

B&W

gs

af

 

mw

 

 

7.

Treffen van betalingsregelingen met debiteuren en crediteuren.

B&W

gs

af

 

mw

 

 

8.

Aangaan van achtervang -overeenkomsten met Stichting Waarborgfonds Sociale Woningbouw.

B&W

gs

af

 

mw

 

 

9.

Inzending begrotingswijzigingen GS.

B&W

gs

af

 

mw

 

 

10.

Uitvoering van de bevoegdheden voortvloeiend uit Titel 4.4 Bestuursrechtelijke geldschulden van de Algemene wet bestuursrecht.

B&W

gs

af

 

mw

 

 

11

Opstellen lijst met openstaande debiteuren

B&W

Gs

Af

 

 

 

 

12

Oninbaar verklaren van vorderingen

B&W

Gs

ah