Gemeenteblad van Midden-Groningen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Midden-GroningenGemeenteblad 2020, 209887Beschikkingen | aanvraagEuropaweg 31 te Zuidbroek, Ontwerpbesluit verlenen omgevingsvergunning (uitgebreide procedure) Z2018-00012472

 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Groningen maakt bekend dat zij voornemens zijn een omgevingsvergunning te verlenen op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), aan:

 

Europaweg 31, 9636 HT, Tank Services Groningen B.V., een revisievergunning

 

Inzage

Dit betekent dat wij een ontwerpbesluit ter inzage moeten leggen. Het ontwerpbesluit en bijbehorende stukken liggen vanaf 20 augustus 2020 tot en met 30 september 2020 later ter inzage bij:

Gemeente Midden-Groningen, Gorecht-Oost 166, 9603 AC Hoogezand

 

Zienswijzen

Tijdens de terinzagelegging kan iedereen een schriftelijke of mondelinge zienswijze geven over dit ontwerpbesluit. Een schriftelijke zienswijze kun u sturen aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Groningen. Voor het geven van een mondelinge zienswijze vragen wij u om minimaal een week voor het einde van de terinzagelegging een afspraak te maken de gemeente Midden-Groningen, Gorecht-Oost 166, 9603 AC Hoogezand, telefoonnummer (0598) 37 37 37.

 

Beroep

Een beroepschrift tegen de definitieve omgevingsvergunning kunt u te zijner tijd alleen indienen als u belanghebbende bent in de zin van artikel 1:2, lid 1 van de Algemene wet bestuursrecht en zienswijzen heeft ingebracht tegen het ontwerpbesluit-omgevingsvergunning of u kunt aantonen dat u daartoe redelijkerwijs niet in staat bent geweest.

 

Informatie

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Gemeente Midden-Groningen, Gorecht-Oost 166, 9603 AC Hoogezand, telefoonnummer (0598) 37 37 37.