Ontwerp omgevingsvergunning ‘Zonnepark Kabeljauwbeek (Z-HZ-WABO-2020-0232)’

Burgemeester en wethouders van Woensdrecht maken, overeenkomstig artikel 3.10 van de Wet Algemene bepalingen omgevingsrecht, bekend dat het ontwerp omgevingsvergunning ‘Zonnepark Kabeljauwbeek’ (NL.IMRO.0873.BUITxOV195xHERZx26-ON01) met toepassing van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht voor een ieder ter inzage ligt.

 

Inhoud

De ontwerp-omgevingsvergunning voorziet in de realisatie van een zonnepark. Het zonnepark is in strijd met de regels van bestemmingsplan ‘Windturbinepark Kabeljauwbeek 2018’ en ‘Bestemmingsplan Buitengebied (geconsolideerd 2019)’. Om af te wijken van het bestemmingsplan wordt gebruikt gemaakt van artikel 2.12 lid 1 onder a onder 3˚ van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

Inzien

De ontwerp-omgevingsvergunning ligt voor een ieder ter inzage vanaf 13 augustus 2020 gedurende een periode van zes weken, bij de Centrale Balie van het gemeentehuis te Hoogerheide tijdens openingstijden. Na afspraak via het algemene telefoonnummer 14 0164 kan het plan ook worden ingezien buiten openingstijden.

Ook is het plan langs elektronische weg te raadplegen. U vindt de documenten op www.woensdrecht.nl/bestemmingsplannen. Tevens is het plan te raadplegen op de landelijke voorziening www.ruimtelijkeplannen.nl.

 

Reageren

Binnen de genoemde termijn van zes weken kan een ieder schriftelijk een zienswijze indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 24, 4630 AA Hoogerheide onder vermelding van ‘zienswijze ontwerp omgevingsvergunning zonnepark Kabeljauwbeek’ en uw adresgegevens.

Voor mondelinge reacties kunt u een afspraak maken met de heer I. de Vreede via het algemene telefoonnummer 14 0164.

Hoogerheide, 13 augustus 2020

Naar boven