Gemeenteblad van Amsterdam

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AmsterdamGemeenteblad 2020, 206768BeleidsregelsBeleidsregel van de voorzitter van het dagelijks bestuur van het stadsdeel Oost van de gemeente Amsterdam houdende regels omtrent Terrassenplan Knowledge Mile Park

De voorzitter van het dagelijks bestuur van het stadsdeel Oost van de gemeente Amsterdam,

 

 • -

  gelet op artikel en 3.17 en 3.18 van de APV en de Horecanota 2012 van stadsdeel Oost; mede gelet op de Verordening op het lokaal bestuur in Amsterdam en het daarbij behorende Bevoegdhedenregister onder Y 19,

 • -

  overwegende dat het wenselijk is vergroening en verduurzaming van terrassen in het gebied van het Knowledge Mile Park mogelijk te maken en stadsdelen Oost en Centrum in overleg met elkaar en in afstemming met betrokken horeca ondernemers een gezamenlijk Terrassenplan hebben ontwikkeld,

 • -

  overwegende dat het daartoe noodzakelijk is dat beide stadsdelen hun respectievelijke terrassenbeleid op een aantal punten aanpassen en dat de aanpassingen meer in het bijzonder zien op omvang, vorm, afbakening en meubilair van het terras,

 • -

  overwegende dat dit besluit 6 weken ter inzage is gelegd en reacties zijn verwerkt in een nota van beantwoording dat is toegevoegd als bijlage van het terrassenplan. En het terrassenplan hierop is aangepast en verduidelijkt.

besluit:

 

Het Terrassenplan Knowledge Mile Park vast te stellen, inhoudende dat de volgende afwijkingen ten opzichte van de huidige Horecanota Oost 2012 zijn toegestaan op in het Terrassenplan aangegeven gebied van het Knowledge Mile Park, voor zover behorend tot gebied van stadsdeel Oost en voldoen aan de in het Plan gestelde voorwaarden:

 

 • a)

  het terras kan maximaal 3 meter van de gevel af geplaatst worden zodat er ruimte komt voor de geveltuin;

 • b)

  groenobjecten zoals bloem/plantenbakken kunnen binnen de terrasafmeting en maximaal 1 meter buiten de terrasafmeting toegevoegd worden;

 • c)

  groenobjecten zijn niet onderhevig aan de opruimplicht in het winterseizoen, mits deze geen obstakel vormen op het trottoir anders moeten de groenobjecten aan de gevel worden geplaatst.

De uitzonderingen zijn alleen mogelijk wanneer er aan de voorwaarden voldaan kan worden, daarnaast blijven de regels van het huidige terrassenbeleid gelden. De volgende voorwaarden gelden bij de vergunningverlening voor terrassen binnen Knowledge Mile Park:

 • Een minimale doorloopruimte van 2 meter, waar mogelijk 3 meter, wordt gewaarborgd;

 • De doorgaande looproute wordt niet belemmerd, met name voor mensen met een visuele beperking. Daar waar nodig worden geleidenlijnen aangepast;

 • Er is vrij zicht op het terras;

 • Vluchtwegen worden vrijhouden.

Namens de burgemeester van de gemeente Amsterdam,

Maarten Poorter,

Voorzitter van het dagelijks bestuur van stadsdeel Oost

Besluit afwijking van Horecanota 2012 in verband met terrassen op Knowledge Mile Park  

April 2020

 

Toelichting

Het dagelijks bestuur streeft ernaar om in overleg met bewoners en ondernemers gebiedsgericht beleid te ontwikkelen waarbij rekening wordt gehouden met het woon- en leefklimaat. Gebiedsgericht beleid kan op verschillende manieren worden vormgegeven. Daarbij kan gedacht worden aan een hele buurt of aan specifieke ruimtelijke kenmerken.

 

Horecanota 2012

In de Horecanota 2012 is de mogelijkheid opgenomen om af te wijken van de reguliere regels voor terrassen. In individuele gevallen kan dit als er sprake is van maatwerk. Wanneer meerdere terrassen in een straat of op een plein met elkaar in samenhang zijn, kan een terrassenplan worden opgesteld. Een terrassenplan voor een straat geeft de mogelijkheid om gedetailleerd en gebiedsgericht voorwaarden voor de openingstijden, locaties en afmetingen van terrassen te stellen.

 

De belangrijkste reden om voor het Knowledge Mile Park gebied (Valkenburgerstraat, Weesperstraat en Wibautstraat) een apart terrassenplan op te stellen is vergroening en verduurzaming van deze straten in het kader van het project Knowledge Mile Park. Het uitgangspunt is dat voor zowel stadsdeel Centrum als Stadsdeel Oost hetzelfde terrassenplan Knowledge Mile Park van kracht is.

 

Knowledge Mile Park is het initiatief om een groene stadsstraat te maken, van de IJtunnel tot en met het Amstelplein. Dit wordt gedaan vanuit de Knowledge Mile-community. Een gedreven groep bewoners, ondernemers, organisaties, en mensen van kennisinstellingen en de gemeente Amsterdam. De belangrijkste doelstelling van Knowledge Mile Park is het realiseren van een grootschalig groene duurzame transitie, een groene stadsstraat, waarbij door middel van participeren en innoveren & leren het vergroenen en verduurzamen van openbare ruimte, daken en gevels, geveltuinen en terrassen plaatsvindt. Groen kan van groot belang zijn voor het welbevinden van mens, plant en dier in de stad en heeft hierbij de functie om:

 • gebruik te verbeteren, door een plek te creëren waar men graag verblijft en uitnodigt om elkaar te ontmoeten;

 • stadsklimaat te verbeteren, door duurzame oplossingen in te zetten;

 • biodiversiteit vergroten, zodat bijvoorbeeld bijen overleven in de stad.

De waarde van groen centraal stellen in het ontwerp van de stad, betekent ook dat groen zich niet langer beperkt tot een park. Daken, gevels, geveltuinen, bomen, groenstroken, terrassen, en plekken langs de straat dragen allemaal bij om de gebruiks-, toekomst- en belevingswaarde te verbeteren. Denk aan een koel kantoor in de zomer door een groen dak, geveltuinen die ook aantrekkelijk zijn voor dieren, of groene terrassen die uitnodigen om naar buiten te gaan.

 

Om vergroening en verduurzaming van terrassen mogelijk te maken is een aanpassing van de vigerende Horecanota 2012 nodig door middel van een terrassenplan. Momenteel zijn alleen tafels, stoelen, parasols en terrasschotten tot een hoogte van 1,80 meter op het terras toegestaan. Tevens kan een terrassenplan voor Knowledge Mile Park zorgen voor eenheid en herkenbaarheid op de vijf kilometer lange route en kan het de levendigheid van het gebied ten goede komen.

 

Huidige horecagelegenheden 

Stadsdeel Centrum

Op dit moment zijn in het Knowledge Mile Park gebied in stadsdeel Centrum 11 zelfstandige horecagelegenheden gevestigd met terras aan de voorgevel:

 • Valkenburgerstraat 6 (Koffiehuis De Valk)

 • Valkenburgerstraat 8 (Ranked eSports)

 • Valkenburgerstraat 68 (Ibis Amsterdam City Stopera)

 • Valkenburgerstraat 124 ( The Fix by Maiden)

 • Valkenburgerstraat 223 D (Olijfje):

 • Weesperstraat 101 A (Eerlijk)

 • Weesperstraat 282 (Silver Grill)

 • Nieuwe Kerkstraat 84 (Water&Brood)

 • Weesperplein 4 (Capital C) (er loopt een afzonderlijk vergunningstraject voor dit terras)

 • Weesperplein 13 (Cantarell)

 • Weesperplein 19-21 (Cafe Noir Amsterdam)

Stadsdeel Oost

Op dit moment zijn in het Knowledge Mile Park gebied in stadsdeel Oost 15 zelfstandige horecagelegenheden gevestigd met terras aan de voorgevel:

 • Wibauthof 1 (Café Fest)

 • Wibautstraat 7 (Coffee Company)

 • Wibautstraat 48 (Snackbar 2002)

 • Wibautstraat 56 (The Breakfast Club)

 • Wibautstraat 85 (Lokaal)

 • Wibautstraat 95 (Restaurant STEK)

 • Wibautstraat 105 H (Alba Amsterdam)

 • Wibautstraat 107 H (Bar Bouche)

 • Wibautstraat 109 H (IJscuypje)

 • Wibautstraat 125 (Restaurant C)

 • Wibautstraat 131 A (The Commons)

 • Wibautstraat 150 (Werkplaats Cafe)

 • Wibautstraat 150 (Canvas op de 7e)

 • Wibautstraat 196 (Benji’s)

 • Wibautstraat 206 (Drovers Dog)

 • Amstelplein 4 (Bar Blooker)

Om vergroening en verduurzaming van een terras te realiseren zijn uitzonderingen gewenst op de Horecanota.

 

Uitzonderingen van het Terrassenplan Knowledge Mile Park t.o.v. vigerende Horecanota 2012

Het gebied Knowledge Mile Park typeert zich door haar brede stoepen. Dit biedt extra mogelijkheden voor vergroening. In dit terrassenplan is ervoor gekozen om het terras maximaal 3 meter gemeten van de gevel af te plaatsen om het aanleggen van een geveltuin mogelijk te maken. Daarnaast wordt het mogelijk om groenobjecten, zoals bloem- en/of plantenbakken toe te voegen in de bestaande terrasafmetingen en maximaal 1 meter buiten de terrasafmeting van de horecaondernemers. Met de mogelijkheid om zowel binnen als buiten de bestaande terrasafmetingen groen toe te voegen wordt optimaal gebruik gemaakt van de ruimte en kan meer groenmassa worden gecreëerd dat bijdraagt aan het verbeteren van het stadklimaat, biodiversiteit en gebruik. De groenobjecten zijn niet onderhevig aan de opruimplicht in het winterseizoen, mits deze geen obstakel vormen op het trottoir anders moeten de groenobjecten aan de gevel worden geplaatst. De uitzonderingen zijn in onderstaande afbeelding visueel weergegeven.

Samengevat gelden de volgende uitzonderingen voor terrassen binnen Knowledge Mile Park:

 • Terrassen maximaal 3 meter van de gevel te plaatsen zodat ruimte komt voor een geveltuin;

 • Toevoegen van groenobjecten zoals bloem/plantenbakken binnen en maximaal 1 meter buiten de bestaande terrasafmeting;

 • Groenobjecten niet onderhevig zijn aan de opruimplicht in het winterseizoen, mits deze geen obstakel vormen op het trottoir anders moeten de groenobjecten aan de gevel worden geplaatst.

De uitzonderingen zijn alleen mogelijk wanneer er aan de voorwaarden voldaan kan worden, daarnaast blijven de regels van het huidige terrassenbeleid gelden. De volgende voorwaarden gelden bij de vergunningverlening voor terrassen binnen Knowledge Mile Park:

 • Een minimale doorloopruimte van 2 meter, waar mogelijk 3 meter, wordt gewaarborgd;

 • De doorgaande looproute wordt niet belemmerd, met name voor mensen met een visuelebeperking. Daar waar nodig worden geleidenlijnen aangepast;

 • Er is vrij zicht op het terras;

 • Vluchtwegen worden vrijhouden.

Gevolgen

Met dit nieuwe terrassenplan ontstaat een meer herkenbaar, groener beeld aan de straten van Knowledge Mile Park. De betrokken horecaondernemers investeren in vergroening en verduurzaming van hun terras en leveren daarmee een bijdrage aan de verbetering gebruik, stadsklimaat en biodiversiteit en uiteindelijk van de werk- en leefomgeving.

Wanneer het terrassenplan is vastgesteld, worden de terras-exploitatievergunningen gehandhaafd volgens het terrassenplan Knowledge Mile Park. De horecaondernemers die hun terras naar voren willen opschuiven om een geveltuin mogelijk te maken moeten hiervoor een aanvraag voor wijziging van hun huidige vergunning indienen bij het stadsdeel. Het stadsdeel stuurt een nieuwe vergunning met nieuwe terrastekening en informatie in de voorbrief bijgevoegd. Voor het toevoegen van groenobjecten binnen en buiten de terrasafmetingen is geen nieuwe tekening nodig. Dit wordt ondervangen in het terrassenplan Knowledge Mile Park.

De horecaondernemers betalen voor elke vierkante meter van het terras een vergoeding voor het gebruik van de openbare ruimte, de precariobelasting. Alles wat binnen de bestaande terrasafmeting staat, is onderhevig aan precariobelasting. Daaronder vallen in dit terrassenplan tafels, stoelen, parasols, terrasschotten en groenobjecten. De groenobjecten buiten de bestaande terrasafmeting zijn niet onderhevig aan precariobelasting. Wanneer reclame op de groenobjecten wordt geplaatst, wordt reclame belasting gerekend.

NB. De wet- en regelgeving voor precariobelasting en ander beleid is onderhevig aan veranderingen. Eventueel toekomstige veranderingen in beleid ten aanzien van precariobelasting of anderszins kunnen mogelijk gevolgen hebben voor de afwijkingen in dit terrassenplan.

 

Overwegende:

 • Dat door het toevoegen van groen wordt bijgedragen aan een beter stadsklimaat, leef- en werkomgeving;

 • Dat dit terrassenplan in toekomst, als daarvoor aanleiding is, kan worden aangepast.

Besluit

In te stemmen met het Terrassenplan Knowledge Mile Park, vast te stellen door de stadsdeelvoorzitter, zodat in afwijking van het de Horecanota 2012 in het Knowledge Mile Park gebied vergroening en verduurzaming van terrassen mogelijk wordt. Voor het Centrum gedeelte van het Knowledge Mile Park gebied vindt de besluitvorming bij stadsdeel Centrum plaats.