Gemeenteblad van Rijssen-Holten

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Rijssen-HoltenGemeenteblad 2020, 205464BeleidsregelsRegeling attenties externe relaties college en werknemers gemeente Rijssen-Holten 2020

het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rijssen-Holten;

gelezen het collegevoorstel van 24 juli 2019;

overwegende, dat de attentieregeling externe relaties 2014 actualisatie behoeft;

gelet op de Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren en in relatie tot de regeling attenties werknemers;

b e s l u i t:

vast te stellen de ‘Regeling attenties externe relaties college en werknemers 2020’

Richtlijnen voor het verstrekken van attenties aan externe relaties:

Artikel 1 Attenties verstrekt door collegeleden

Bij bijzondere aangelegenheden verstrekt het college een attentie aan externe relaties. In dit artikel is per gebeurtenis opgenomen welke attentie het college verstrekt:

 

I. Jubilea

Wanneer een lid van het college een bezoek brengt aan een jubileum (minimaal 10 jaar) van een bedrijf, vereniging of stichting, neemt het collegelid een waardebon ter waarde van het aantal jaren dat wordt gevierd of wordt dit bedrag (maximaal € 100,-) per bank (eventueel op verzoek naar een humanitair, charitatief of een ander goed doel) overgemaakt.

 

II. Bedrijfsbezoek

Als een lid van het college een bedrijfsbezoek aflegt, ontvangt degene die hem/haar uitnodigt een fles wijn.

 

III. Opening bedrijfspand

Wanneer een lid van het college bij de opening van een bedrijfspand, een horecagelegenheid of iets dergelijks aanwezig is, wordt het bedrijf een plantenbak ter waarde van € 25,- aangeboden en deze wordt vooraf bij het desbetreffende pand bezorgd of indien het bedrijf hierom verzoekt wordt dit bedrag overgemaakt op het rekeningnummer van een humanitair, charitatief of een ander goed doel.

V. Huwelijksjubilea en verjaardag 100-Jarige/oudste inwoner

 • a.

  Als inwoners van de gemeente hun 50-jarig huwelijksjubileum vieren, wordt namens het

 • b.

  gemeentebestuur een boeket bloemen ter waarde van € 20,- aangeboden.

 • c.

  Als inwoners van de gemeente die hun 60-, 65-, 70- of 75-jarig huwelijksjubileum vieren worden door de burgemeester of, bij afwezigheid, zijn plaatsvervanger bezocht en ontvangen een delicatessenmand ter waarde van € 30,-.

 • d.

  Op de verjaardag van een 100-jarige en/of de oudste inwoner van de gemeente brengt de burgemeester of, bij afwezigheid, zijn plaatsvervanger hem/haar een bezoekje en overhandigt hem/haar een boeket bloemen of een andere attentie ter waarde van € 25,-.

 

VI Koninklijke onderscheidingen

Wanneer een inwoner van de gemeente een Koninklijke Onderscheiding ontvangt, speldt de

(Ioco-)burgemeester de onderscheiding op en overhandigt een boeket bloemen aan de decorandus.

 

VII Carnaval

Bij het vieren van carnaval worden attenties uitgereikt te samen ter waarde van € 25,-.

 

Artikel 2 Attenties verstrekt door werknemers

Bij bijzondere aangelegenheden verstrekt een werknemer een attentie aan een externe relatie, voor zover deze in dezelfde situatie al niet door een lid van het college is overhandigd. In dit artikel is per gebeurtenis opgenomen welke attentie de werknemer verstrekt.

 

I. Jubilea

Wanneer een werknemer een bezoek brengt aan een jubileum (minimaal 10 jaar) van een bedrijf,

vereniging of stichting, neemt de werknemer een waardebon mee ter waarde van het aantal jaren dat

wordt gevierd of wordt dit bedrag (maximaal € 100,-) per bank (eventueel op verzoek naar een

humanitair, charitatief of een ander goed doel) overgemaakt.

 

II. Bedrijfsbezoek

Als een werknemer een bedrijfsbezoek aflegt, ontvangt degene die hem/haar uitnodigt een fles wijn.

 

III. Opening bedrijfspand

Wanneer een werknemer bij de opening van een bedrijfspand, een horecagelegenheid of iets dergelijks aanwezig is, wordt een fles wijn aangeboden.

 

IV. Afscheid lid commissie

Als lid van een commissie, ingesteld door het college, na een periode van minimaal 4 jaren of minder indien de commissie eerder wordt opgeheven afscheid neemt, ontvangt hij/zij een waardebon van

€ 25,-.

 

Artikel 3 Onvoorziene gelegenheden

Bij onvoorziene gelegenheden is het ter beoordeling aan het college welke attentie verstrekt gaat worden.

 

Artikel 4 Slotbepalingen

De bedragen opgenomen in deze regeling gelden per 1 januari 2020. Het college kan bepalen dat indexering van de bedragen moet plaatsvinden.

 

Artikel 5 Citeertitel en inwerkingtreding

 • a.

  De verordening attentieregeling externe relaties college en medewerkers 2014 wordt ingetrokken.

 • b.

  Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2020.

 • c.

  Deze verordening wordt aangehaald als ‘Regeling attenties externe relaties college en werknemers gemeente Rijssen-Holten 2020’.

 

Aldus besloten in de vergadering van 20 augustus 2019

A.C. van Eck , A.C. Hofland

Gemeentesecretaris, burgemeester