Gemeenteblad van Nieuwegein

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
NieuwegeinGemeenteblad 2020, 20516VerordeningenBesluit tot wijziging van de Notitie uitvoering prostitutiebeleid, gemeente Nieuwegein

De burgemeester en het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Nieuwegein, ieder voor zover het hun bevoegdheden betreft;

 

Besluiten:

 

Vast te stellen ‘Besluit tot wijziging van de Notitie uitvoering prostitutiebeleid’.

 

Het Prostitutiebeleid Gemeente Nieuwegein wordt als volgt gewijzigd:

Artikel I

Paragraaf 4 Vergunningverlening

A.

De passage onder ‘4.1 Geldigdheidsduur vergunning’ wordt gewijzigd in:

‘De exploitatievergunning voor een seksinrichting of escortbedrijf is een schaarse vergunning die alleen voor bepaalde tijd kan worden afgegeven. De vergunning wordt verleend voor een periode van vijf jaar met een optie tot verlenging van nog eens vijf jaar. Na vijf jaar zal er een bibob-onderzoek plaatsvinden. Indien er geen bijzonderheden uit dit bibob-onderzoek voortvloeien, zal de vergunning met nog eens vijf jaar worden verlengd. Indien er een ernstig gevaar uit het bibob-onderzoek volgt, zal de vergunning niet nog eens voor vijf jaar worden verlengd en zal de vergunning opnieuw ter beschikking worden gesteld. Daarnaast vindt er geen verlenging van opnieuw vijf jaar plaats als meer dan de helft van de uiteindelijk zeggenschap hebbenden uit de onderneming is getreden binnen deze eerste vijf jaar. Doordat de vergunning voor bepaalde tijd wordt verleend, wordt redelijk frequent opnieuw beoordeeld of het betreffende bedrijf nog aan de gestelde eisen voldoet. Hiermee wordt de preventieve werking van het vergunningenstelsel versterkt. Dit is van groot belang, gezien het feit dat de prostitutiebedrijven tot de risicovolle bedrijven moeten worden gerekend; prostitutie is nu eenmaal erg gevoelig voor zaken als mensenhandel, uitbuiting, geweld, illegaliteit, misbruik van minderjarigen en andere criminele activiteiten. Het is zaak om ongewenste neveneffecten zoveel mogelijk te voorkomen en beheersbaar te houden door er snel en adequaat op te reageren, mochten deze aan het licht komen.

Bij een schaarse vergunning dient de gemeente een verdelingsprocedure toe te passen. Een transparante verdelingsprocedure middels een tendersysteem creëert gelijke kansen voor potentiële gegadigden om toe te treden tot de markt. Achtergrond van deze procedure is dat wanneer sprake is van meerdere belangstellenden, zij allen op eenzelfde wijze in de gelegenheid moeten worden gesteld om mee te dingen naar een nieuwe vergunning of exploitatierecht. Voor de gemeente is het belangrijk dat er een eerlijk en transparant proces is en via een aanbesteding verloopt dit op de gewenste manier. Het aanvraagtijdvak wordt minimaal acht weken vooraf openbaar bekendgemaakt. Hierbij wordt ook heldere criteria bekendgemaakt, waaraan de vergunningaanvragen wordt getoetst. De aanvragen dienen te zijn voorzien van alle gegevens en bescheiden die vereist zijn voor de beoordeling daarvan.’

 

B.

Aan 4.1 wordt als volgt toegevoegd:

‘Het aangepaste beleid is op het moment van inwerkingtreding van toepassing op de vergunning die vóór inwerkingtreding van deze aanpassing is verleend.’

Artikel II

Deze beleidswijziging treedt in werking met ingang van de dag na die van de bekendmaking.

Aldus vastgesteld op 7 januari 2020,

De burgemeester,

Burgemeester en wethouders,