Gemeenteblad van Tilburg

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
TilburgGemeenteblad 2020, 204130Beschikkingen | afhandelingBerkel-Enschot, afgewezen aanvraag voor een omgevingsvergunning Z-HZ_WABO-2020-02765 Poldermolen 8 te Berkel-Enschot, plaatsen van een bijgebouw, verzonden 5 augustus 2020.

 

Wilt u het besluit met bijbehorende stukken inzien, bel 14 - 013.

 

Besluitop aanvraag voor een omgevingsvergunning

Het college van B en W heeft de bovenstaande een omgevingsvergunning op grond van de Wabo afgewezen.

 

Bent u het niet eens met het besluit? Dan kunt u binnen zes weken na verzending van dit besluit bezwaar maken. U kunt uw bezwaar sturen naar postbus 90155, 5000 LH Tilburg. U kunt ook online bezwaar maken via de website www.tilburg.nl , zoeken op "bezwaar" (u kunt inloggen met uw Digid ).

In het bezwaarschrift moet in ieder geval staan:

1. Uw naam en adresgegevens;

2. datum waarop u het bezwaarschrift indient;

3. een omschrijving of een kopie van het besluit waar u het niet mee eens bent;

4. de redenen van het bezwaar;

5. uw handtekening. Verstuurt u het bezwaarschrift digitaal dan is uw DigiD uw digitale handtekening.

Daarnaast kunt u aangeven of u wilt worden gehoord.

 

Het indienen van een bezwaarschrift schort de werking van het besluit niet op. Daarvoor moet u een voorlopige voorziening vragen én verkrijgen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 480 0 PA Breda. Een verzoek om voorlopige voorziening kan alleen worden gedaan wanneer ook een bezwaarschrift is ingediend. Een kopie van het bestreden besluit moet u meesturen. U kunt ook digitaal het verzoekschrift indienen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

 

 

 

Kenmerk: - Z-HZ_WABO-2020-02765 - B - Poldermolen 8 te Berkel-Enschot.docx