Gemeenteblad van Tilburg

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
TilburgGemeenteblad 2020, 204129Beschikkingen | afhandelingTilburg, toegekend aanvraag voor een omgevingsvergunning Z-HZ_WABO-2020-03095 Gasthuisring 37 te Tilburg, Handelingen met gevolgen voor beschermde monumenten, verzonden 5 augustus 2020.

 

Wilt u het besluit met bijbehorende stukken inzien, bel 14 - 013.

 

Besluitop aanvraag voor een omgevingsvergunning

Het college van B en W heeft de bovenstaande een omgevingsvergunning op grond van de Wabo toegekend.

 

Bent u het niet eens met het besluit? Dan kunt u binnen zes weken na verzending van dit besluit bezwaar maken. U kunt uw bezwaar sturen naar postbus 90155, 5000 LH Tilburg. U kunt ook online bezwaar maken via de website www.tilburg.nl, zoeken op "bezwaar" (u kunt inloggen met uw Digid ).

In het bezwaarschrift moet in ieder geval staan:

1. Uw naam en adresgegevens;

2. datum waarop u het bezwaarschrift indient;

3. een omschrijving of een kopie van het besluit waar u het niet mee eens bent;

4. de redenen van het bezwaar;

5. uw handtekening. Verstuurt u het bezwaarschrift digitaal dan is uw DigiD uw digitale handtekening.

Daarnaast kunt u aangeven of u wilt worden gehoord.

 

De beschikking treedt pas in werking als de termijn voor het indienen van bezwaarschrift is verstreken. Het indienen van een bezwaarschrift schort de werking van het besluit niet op. Daarvoor moet u een voorlopige voorziening vragen én verkrijgen b ij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda. Een verzoek om voorlopige voorziening kan alleen worden gedaan wanneer ook een bezwaarschrift is ingediend. Een kopie van het bestreden besluit moet u meesturen. U kunt ook digitaal het verzoekschrift indienen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht . Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening ( DigiD ). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

 

 

 

Kenmerk: - Z-HZ_WABO-2020-03095 - B - Gasthuisring 37 te Tilburg.docx