Gemeenteblad van Rotterdam

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
RotterdamGemeenteblad 2020, 203438Overige besluiten van algemene strekkingAanwijzingsbesluit van de voorzitter van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond houdende voorschriften ter aanwijzing van gebieden of locaties waar het verplicht is een mondkapje te dragen als bedoeld in artikel 2.5a Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond van 4 augustus 2020 (Aanwijzingsbesluit gebieden en locaties waar het verplicht is een mondkapje te dragen behorende bij de Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond van 4 augustus 2020)

De voorzitter van de Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond,

 

overwegende dat;

 • -

  in Nederland, maar ook wereldwijd, een uitbraak van het coronavirus (COVID-19), behorende tot de groep A van de infectieziekten is en de WHO dit heeft betiteld als een pandemie;

 • -

  de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de minister van Justitie en Veiligheid voorzitters van de veiligheidsregio’s hebben verzocht uitvoering te geven aan afgekondigde maatregelen;

 • -

  de voorzitter van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond in nauwe samenspraak met het lokale bestuur binnen de gemeenten vallende onder de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond maatregelen treft om gezondheidsrisico’s tegen te gaan, te weten voorkomen van besmetting en beperken van verdere verspreiding van het virus COVID-19. Dit in de regio Rotterdam Rijnmond in het bijzonder van belang is gezien de cijfers in de regio;

 • -

  de voorzitter van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond ingevolge artikel 2.5a van deze Noodverordening gebieden of locaties kan aanwijzen waar het verplicht is een niet-medisch mondkapje te dragen en dit in overstemming is met de brief van de minister van 30 juli 2020;

 • -

  het wenselijk is gebieden aan te wijzen waar het verplicht is een niet-medisch mondkapje te dragen;

 • -

  deze aanwijzing gebaseerd is op de toegenomen drukte, waaronder drukte door toeristenstromen, dagjesmensen en jongeren, de inschatting dat het houden van 1,5 meter afstand onder druk staat en de inschatting dat door het dragen van niet-medische mondkapjes op die locaties mensen voorzichtiger worden en meer afstand houden tot elkaar. Het gaat bovendien om locaties waar placering en verificatie van de gezondheid niet mogelijk is;

 • -

  het dragen van niet-medische mondkapjes kan bijdragen aan het vergroten van het bewustzijn over corona. Het noodzakelijk is om alles wat naleving van de regels en het tegengaan van risico’s op verdere verspreiding van het coronavirus kan bevorderen en mogelijke verdergaande maatregelen kan voorkomen, wordt beproefd;

 • -

  dit experiment tot 31 augustus 2020 zal plaatsvinden en de aanwijzing van gebieden en locaties naar tijd en plaats beperkt is en bijgevolg voldoet aan de eisen van subsidiariteit en proportionaliteit.

gelet op artikel 2.5a van de Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond 4 augustus 2020;

 

besluit:

 

vast te stellen het Aanwijzingsbesluit gebieden en locaties waar het verplicht is een mondkapje te dragen behorende bij de Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond van 4 augustus 2020,

Artikel 1 Aanwijzing gebieden

 • 1.

  Als gebieden en locaties waar het voor personen van 13 jaar en ouder verboden is zich te bevinden zonder een niet-medisch mondkapje te dragen, worden aangewezen:

  • a.

   de marktterreinen voor de Binnenrotte, Centrummarkt, de markt op het Visserijplein en de markt op het Afrikaanderplein in Rotterdam zoals die zijn aangegeven op de kaarten in bijlage 1 behorende bij dit besluit, gedurende de in artikel 2 van het Marktreglement Rotterdam 2008 genoemde dagen en tijden.

  • b.

   de volgende winkelcentra in Rotterdam gedurende de aldaar geldende openingstijden:

   • 1°.

    het niet in de openlucht gelegen deel van Winkelcentrum Zuidplein, zoals aangegeven in bijlage 2 behorende bij dit besluit;

   • 2°.

    Alexandrium Shopping Center en Alexandrium Megastores zoals aangegeven in bijlage 3 behorende bij dit besluit;

  • c.

   het centrumgebied van Rotterdam zoals aangegeven op de kaart in bijlage 4 behorende bij dit besluit alsmede de aan de grenzen van het gebied gelegen winkels en instellingen tussen 6.00 en 22.00 uur.

 • 2.

  Van de aanwijzing, bedoeld in het eerste lid, zijn uitgezonderd de inrichtingen die verplicht zijn te placeren alsmede, bibliotheken, musea, presentatie-instellingen, zorginstellingen en gebedshuizen.

Artikel 2 Inwerkingtreding

Dit besluit wordt bekendgemaakt op www.rijnmondveilig.nl en treedt in werking met ingang van 5 augustus 2020 en vervalt op 31 augustus 2020.

Artikel 3 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Aanwijzingsbesluit gebieden en locaties waar het verplicht is een mondkapje te dragen behorende bij de Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond van 4 augustus 2020.

Vastgesteld op 4 augustus 2020 te Rotterdam om 16:05 uur.

De voorzitter van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

Ing. A. Aboutaleb

Voorzitter van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

 

Niet eens met deze beslissing?

Dan kunt u, of een andere belanghebbende, een bezwaarschrift indienen. Dit moet binnen zes weken na de bekendmaking van het besluit. U stuurt het bezwaarschrift naar:

 

Het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond,

t.a.v. de Algemene Bezwaarschriftencommissie,

Postbus 1011, 3000 BA te ROTTERDAM,

faxnummer Algemene Bezwaarschriftencommissie: (010) 267 63 00.

 

In het bezwaarschrift moet in ieder geval staan

 • -

  uw naam, adres en handtekening;

 • -

  uw telefoonnummer zodat contact met u opgenomen kan worden om samen met u te bespreken wat de beste aanpak van uw bezwaarschrift is;

 • -

  de datum waarop u bezwaar maakt;

 • -

  een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt;

 • -

  de reden(en) van uw bezwaar.

U wordt verzocht tevens een kopie van dit besluit mee te zenden.

 

U kunt, indien u een bezwaarschrift bij het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond heeft ingediend, een verzoek om voorlopige voorziening (o.a. schorsing) indienen bij:

Rechtbank Rotterdam, sector Bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM te Rotterdam.

Voor een dergelijk verzoek is griffierecht verschuldigd.

Bijlage 1. Kaarten van de markterreinen in Rotterdam als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder a, van het Aanwijzingsbesluit gebieden en locaties waar het verplicht is een mondkapje te dragen behorende bij de Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond van 4 augustus 2020.

 

Kaart 1. Markterrein Binnenrotte, Centrummarkt

 

Kaart 2. Marktterrein Visserijplein

 

Kaart 3. Markterrein Afrikaanderplein

 

Bijlage 2. Winkelcentra in Rotterdam als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder b, van het Aanwijzingsbesluit gebieden en locaties waar het verplicht is een mondkapje te dragen behorende bij de Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond van 4 augustus 2020.

 

Kaart van het Winkelcentrum Zuidplein als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder b, onderdeel 1°

Bijlage 3. Winkelcentra in Rotterdam als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder b, van het Aanwijzingsbesluit gebieden en locaties waar het verplicht is een mondkapje te dragen behorende bij de Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond van 4 augustus 2020.

 

Kaart van de Winkelcentra Alexandrium Shopping Center en Alexandrium Megastores als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder b, onderdeel 2°

 

Bijlage 4. Kaart van het centrumgebied Rotterdam als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder c, van het Aanwijzingsbesluit gebieden en locaties waar het verplicht is een mondkapje te dragen behorende bij de Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond van 4 augustus 2020.