Bouwbesluit 2012, geluidsontheffing, ontheffing verleend, Parnassusweg 220, Amsterdam

De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied maakt namens de gemeente Amsterdam bekend dat zij een ontheffing ingevolge het Bouwbesluit 2012 heeft verleend.

 

Het betreft een ontheffing voor het werken buiten reguliere werktijden (te weten maandag t/m zaterdag voor 7.00 uur en na 19.00 uur en op zon- en feestdagen) voor de periode van:

- Wk 32: woensdag 5 aug. t/m vrijdag 7 aug. (3 dagen), van 19:00 tot 22:30 uur

- Wk 33: maandag 10 aug. t/m vrijdag 14 aug. (5 dagen), van 19:00 tot 22:30 uur

- Wk 34: maandag 17 aug. t/m vrijdag 21 aug. (5 dagen), van 19:00 tot 22:30 uur

- Wk 35: maandag 24 aug. t/m vrijdag 28 aug. (5 dagen), van 19:00 tot 22:30 uur

- Wk 36: maandag 31 aug. t/m dinsdag 1 sept. (2 dagen), van 19:00 tot 22:30 uur

 

De ontheffing heeft betrekking op:

- Aanbrengen van wand en vloerafwerking (schilderwerk ,tapijt tegels en wand en vloer tegels);

- Afhangen deuren en plaatsen van glas;

- Het plaatsen en aansluiten van sanitair ( toiletpotten, wastafels etc.);

- Afmonteren van elektra - en beveiligingsvoorzieningen ( plaatsen schakelaars, kaartlezer, afmonteren wandcontact dozen, vloerdozen, beveiligingscamera’s etc.);

- Afvoeren van afval ( o.a. verpakkingsmaterialen);

- Het monteren van interieur meubels (pantry, balie etc); 2 | 5 2608551 | 18484691

- Plaatsen en afmonteren meubels voor publieke ruimten ,rechtszalen, raadkamers en kantoorlagen (zitbanken, bureaus, tafels, stoelen etc.)

 

Datum besluit: 04-08-2020

Aanvrager: 2608551

Zaaknummer: NACH DBMO B.V.

 

Meer informatie over deze ontheffing kunt u vinden op loket.odnzkg.nl onder bekendmakingen. Heeft u een vraag over deze zaak dan kunt u gebruik maken van dit webformulier. Er wordt dan contact met u opgenomen .

Bezwaar 

Als u belanghebbende bent bij het besluit, kunt u binnen zes weken na de dag van bekendmaking daarvan een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Amsterdam, p/a de Bestuursdienst, Sector Bedrijfsvoering, afdeling Juridische Zaken, Postbus 202, 1000 AE Amsterdam.

Vermeld in uw bezwaarschrift altijd de datum, uw naam, adres, handtekening en de reden(en) waarom u bezwaar maakt. Stuur ook een kopie van dit besluit mee en vermeld het referentienummer/kenmerk van dit besluit. Dient iemand anders namens u een bezwaarschrift in, stuur dan een machtiging mee. Verder verzoeken wij u om uw telefoonnummer in het bezwaarschrift te vermelden.

 

Het indienen van een bezwaarschrift schort de werking van dit besluit niet op. In spoedgevallen kan tijdens de bezwaarschriftprocedure een voorlopige voorziening worden gevraagd aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Amsterdam, Sector Bestuursrecht, Afdeling Voorlopige Voorzieningen, Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam. U kunt ook digitaal het verzoekschrift indienen bij de genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Voor het behandelen van een verzoek worden griffiekosten in rekening gebracht.

 

Voor meer informatie over het maken van bezwaar kunt u de brochure 'Bezwaar en beroep tegen een beslissing van de overheid’ downloaden van de website www.rijksoverheid.nl. Voor algemene informatie over procedures kunt u ook bellen met de rijksoverheid op telefoonnummer 1400 (lokaal tarief). De bekendmaking van het besluit is gelijk aan de hierboven genoemde datum van het besluit.

Naar boven