Gemeenteblad van Bergen (L)

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Bergen (L)Gemeenteblad 2020, 201683Plannen | ruimtelijkBestemmingsplan Kanunnik Geurtsstraat 21b vastgesteld

 

Bekendmaking

Burgemeester en wethouders van de gemeente Bergen L maken ter voldoening van het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht bekend dat het bestemmingsplan ‘Kanunnik Geurtsstraat 21b’ met IDN ‘NL.IMRO.0893.BP19006KG21BSIE-VA01’, is vastgesteld bij besluit van 7 juli 2020.

 

Het bestemmingsplan betreft de locatie Kanunnik Geurtsstraat 21b, 5853 EB in Siebengewald. Aanleiding is het verzoek om bij de woning een grotere tuin te krijgen. Het bestemmingsplan maakt het wijzigen van de agrarische bestemming naar tuin mogelijk.

 

Inzage

Het bestemmingsplan ‘Kanunnik Geurtsstraat 21b” en het besluit ligt van 6 augustus tot en met 16 september 2020 ter inzage in het gemeentehuis, Raadhuisstraat 2 in Nieuw Bergen. U kunt de stukken inzien tijdens de openingstijden van het Klant Contact Centrum. U dient hiervoor een afspraak te maken. U kunt het digitale plan ook inzien via www.bergen.nl en op www.ruimtelijkeplannen.nl.

 

Beroep

Het instellen van beroep tegen het vaststellingsbesluit is mogelijk gedurende bovengenoemde inzage termijn voor:

• Degene die tijdig een zienswijze hebben ingebracht en belanghebbende zijn;

• Belanghebbenden die aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest hun zienswijze tegen het ontwerpbesluit bij de gemeenteraad kenbaar te maken.

 

Het beroepschrift moet naar de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. In het ondertekende beroepschrift staat tenminste de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het is gericht en de gronden van het beroep.

 

U kunt ook digitaal het beroep- en verzoekschrift indienen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

 

In werking

Het raadsbesluit treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. Het instellen van beroep schorst de werking van het besluit niet. Indien beroep is ingesteld, kan gedurende de beroepstermijn bij de voorzitter van genoemde Afdeling van de Raad van State een verzoek worden gedaan tot het treffen van een voorlopige voorziening indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Bij het verzoek moet een afschrift van het beroepschrift worden overlegd. Indien een verzoek om een voorlopige voorziening is gedaan, wordt de werking van het raadsbesluit opgeschort totdat op het verzoek is beslist. Voor het indienen van een beroep en/of een verzoek om een voorlopige voorziening is een griffierecht verschuldigd.

 

Vragen

Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met het Klant Contact Centrum, telefonisch bereikbaar via nummer (0485) 34 83 83.