Gemeenteblad van Beekdaelen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BeekdaelenGemeenteblad 2020, 201267Beschikkingen | afhandelingKennisgeving besluit omgevingsvergunning tussen N274 en de Jabekerstraat in Schinveld

De gemeente Beekdaelen heeft op 14 juli 2020 een besluit genomen op de aanvraag omgevingsvergunning met zaaknummer W-2020-171 voor het realiseren van een zonneweide op locatie tussen N274 en de Jabekerstraat in Schinveld. De vergunning is verleend.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen via gemeente@beekdaelen.nl of telefoonnummer 088 - 450 2000.

Beroep

Gelet op het bepaalde in ­de Al­ge­mene wet be­stuurs­recht en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben belanghebbenden de mogelijkheid om tegen het voorliggende besluit beroep aan te tekenen. De termijn voor het indienen van een beroepschrift start op 23 juli 2020 en bedraagt 6 weken.

Dit beroepschrift dient ondertekend te zijn en tenminste het volgende te bevatten:

  • de naam en het adres van de indiener;

  • de dagtekening;

  • een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;

  • de gronden van het beroep.

Omdat de uitgebreide voorbereidingsprocedure is gevolgd treedt de vergunning in werking op de dag nadat de termijn voor het indienen van een beroepschrift (6 weken) is verstreken.

Indien u van mening bent dat er onmiddellijk tegen dit besluit actie moet worden ondernomen, kunt u, nadat u een bezwaarschrift heeft ingediend, op grond van artikel 8:81 Algemene wet bestuursrecht, de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Limburg verzoeken een zogenaamde voorlopige voorziening te treffen. Een dergelijke voorziening kan bijvoorbeeld de schorsing van het besluit inhouden. Aan een verzoek om voorlopige voorziening zijn echter wel kosten verbonden. Voor nadere informatie hierover kunt u terecht bij de rechtbank.Een verzoek om een voorlopige voorziening dient u te richten aan de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Limburg, Postbus 950, 6040 AZ Roermond.

U kunt ook digitaal een voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.