Gemeenteblad van Moerdijk

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
MoerdijkGemeenteblad 2020, 200828Beschikkingen | afhandelingbeschikking Wabo uitgebreide voorbereidingsprocedure

Burgemeester en wethouders hebben besloten om in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunning te verlenen voor:

 

Adres

Patrijsweg 1-3, Klundert

Omschrijving project

aantal wijzigingen: geen flacons meer produceren, blaasafdeling vervalt, productassortiment reinigings- en onderhoudsmiddelen vermindert (geen

ADR 3 geclassificeerde stoffen meer), van tweeploegendienst naar drie-ploegendienst.

De aanvraag, de beschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van donderdag 6 augustus 2020 tot en met 16 september 2020 ter inzage in het gemeentehuis in Zevenbergen.

De beschikking is niet gewijzigd ten opzichte van de ontwerpbeschikking.

Beroep

Belanghebbenden die zienswijzen naar voren hebben gebracht tegen het ontwerpbesluit en belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet verweten kan worden dat hij/zij geen zienswijze heeft ingediend, kunnen binnen de termijn van terinzagelegging beroep instellen. Een beroepschrift richt u aan de rechtbank Zeeland-West-Brabant, team Bestuursrecht, postbus 90.006, 4800 PA Breda.

De vergunninghouder kan, ondanks een beroepschrift, na afloop van de beroepstermijn toch de vergunde activiteit uitvoeren. Bent u het daar niet mee eens, dan kunt u, tegelijkertijd met of ná het indienen van een beroepschrift, een voorlopige voorziening aanvragen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Zeeland-West-Brabant, team Bestuursrecht, Postbus 90.006, 4800 PA Breda. Voor meer informatie over het indienen van beroep of het vragen van een voorlopige voorziening verwijzen wij u naar onze website ‘www.moerdijk.nl/bezwaar-en-beroep-indienen’.