Gemeenteblad van Rotterdam

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
RotterdamGemeenteblad 2020, 199948Beschikkingen | afhandelingVerleende omgevingsvergunning Groene Hilledijk 245B

Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Rotterdam maakt bekend

dat het de volgende omgevingsvergunning heeft verleend (art. 2.1 en 2.2. Wet algemene

bepalingen omgevingsrecht)

Groene Hilledijk 245B, 3073AH, het wijzigen van een gevel op de begane grond (datum besluit 29-07-2020, zelfde dag verzonden, dossiernummer OMV.20.07.00367)

Bezwaar bij verleende reguliere omgevingsvergunningen

Belanghebbenden kunnen tegen het verleende besluit binnen zes weken na datum van

verzending ervan een gemotiveerd en ondertekend bezwaarschrift indienen bij het college van

Burgemeester en Wethouders, T.a.v. de Algemene Bezwaarschriftencommissie, Postbus

1011, 3000 BA te Rotterdam.

U kunt, indien u een bezwaarschrift bij het college heeft ingediend, een verzoek om voorlopige

voorziening (schorsing) indienen bij: Rechtbank Rotterdam, sector Bestuursrecht, Postbus

50951, 3007 BM te Rotterdam. Voor een dergelijk verzoek is griffierecht verschuldigd.

U wordt verzocht een kopie van het besluit mee te zenden.