Gemeenteblad van Veendam

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
VeendamGemeenteblad 2020, 198848Beschikkingen | afhandelingOmgevingsvergunning verleend, Bocht Oosterdiep 56-56A, monument

Burgemeester en wethouders van de gemeente Veendam maken bekend dat zij in de afgelopen periode de volgende omgevingsvergunning hebben verleend:

Verzonden op 30 juli 2020

Voor: het aanbrengen van diverse interne en externe wijzigingen aan het pand en de (dubbele) woning te herontwikkelen tot één woning

Locatie: Bocht Oosterdiep 56-56A, 9641 JL Veendam

Datum besluit: 30 juli 2020 (zaaknummer 117907)

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen binnen 6 weken (na bekendmaking van dit besluit) bezwaarschriften worden ingediend tegen deze beschikking bij het college van burgemeester en wethouder. De beschikking treedt een dag na de bekendmaking in werking. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Hebben u of derde belanghebbenden er veel belang bij dat dit besluit niet in werking treedt, dan kan een voorlopige voorziening worden gevraagd. Wanneer een voorlopige voorziening wordt aangevraagd treedt de beschikking pas in werking nadat hierover een beslissing is genomen. Tegen de beslissing op een bezwaarschrift staat daarna nog beroep open. Indien u reeds gebruik maakt van de vergunning, voordat deze onherroepelijk is geworden, handelt u daarmee op eigen risico en kunt u, bij vernietiging achteraf van de vergunning, de gemeente in geen enkel opzicht aansprakelijk houden.