Beleidsregels subsidieverlening gemeente Westerwolde 2020

Wat zijn beleidsregels?

 

Algemeen

De wettelijk grondslagen en de bevoegdheid waarop dit document ‘beleidsregels subsidieverlening gemeente Westerwolde is gebaseerd, zijn artikel 149 van de gemeentewet, artikel 4.23 van de Algemene wet bestuursrecht en de Algemene subsidieverordening Westerwolde (ASV). De begripsomschrijvingen uit de ASV zijn van overeenkomstige toepassing.

 

Vanouds worden er vanuit de overheid geldelijke middelen ingezet om bepaalde beleidsvoornemens te realiseren. Het begrip ‘subsidie’ is dan ook al eeuwenoud en is afgeleid van het Latijnse ‘subsidium’, dat ‘ondersteuning’, ‘hulp’ of ‘bijstand’ betekent. De gelden zijn afkomstig uit gemeenschapsmiddelen en dienen dan ook democratisch gelegitimeerd te zijn.

De wettelijke regeling van het subsidiebeleid is geregeld in de Algemene Wet Bestuursrecht (AwB). In de praktische uitvoering worden er ‘beleidsregels’ gebruikt die – in tegenstelling tot bijvoorbeeld de subsidieverordening – niet door de gemeenteraad worden vastgesteld maar door het college.

De regels hebben namelijk niet de status van een algemeen verbindend voorschrift (AVV), maar geven alleen aan hoe een bepaalde bevoegdheid van een bestuursorgaan wordt uitgevoerd.

De regels vormen een soort richtlijn om duidelijkheid te scheppen voor de burgers.

Tevens vormen de beleidsregels de “handleiding” bij de beoordeling van subsidieaanvragen. Hoewel de beleidsregels geen AVV zijn maken de beginselen van behoorlijk bestuur dat er slechts in een beperkt aantal gevallen, gemotiveerd van kan worden afgeweken.

 

Deze beleidsregels zijn een uitwerking van artikel 7 uit de ASV.

 

Subsidie vrijwilligersorganisaties, gevestigd in de gemeente Westerwolde/soorten subsidies

Bij subsidiëring gaat het om een financiële bijdrage van de gemeente voor de uitvoering van bepaalde activiteiten in de gemeente Westerwolde. Essentieel is dat de subsidie noodzakelijk is om de activiteiten uit te voeren, dat wil zeggen dat er sprake moet zijn van een tekort op de begroting van de te organiseren activiteit dat niet door eigen of andere financiële middelen kan worden gedekt. Er zijn drie soorten van subsidies van toepassing, nl. de structurele activiteitensubsidie, de incidentele activiteiten- c.q. projectsubsidie en de basissubsidie. Voorwaarde hierbij is wel dat er, afhankelijk van de aard van de activiteit, sprake dient te zijn van een eigen bijdrage door deelnemers.

 

 • 1.

  Subsidie structurele activiteiten

  Deze subsidie stimuleert of ondersteunt (waar dat nodig is) de activiteiten, die in het belang van de plaatselijke gemeenschap van jaar tot jaar plaatsvinden en een continu karakter dragen.

   

 • 2.

  Subsidie incidentele activiteiten/projecten

  Dit is een subsidie voor incidentele projecten of activiteiten, die zich onderscheiden van reguliere activiteiten. Deze subsidievorm kent geen zware prestatieverplichting voor de aanvrager. De gemeente wil met een relatief klein bedrag haar waardering uitspreken over een eenmalig te organiseren activiteit of project.

  Een incidentele subsidie bedraagt maximaal € 500,-.

  De activiteit of het project moet binnen 6 maanden na indiening van de aanvraag plaatsvinden. Wanneer dit niet gebeurt vervalt de toegezegde financiële bijdrage, tenzij schriftelijk of mondeling opschorting is aangevraagd en toegekend.

   

 • 3.

  Basissubsidie

  Een basissubsidie kan worden toegekend voor structurele of incidentele activiteiten als die niet geheel voldoen aan de voorwaarden tot subsidieverlening (bijvoorbeeld vanwege een te gering aantal leden) maar die wel bijdragen aan het versterken van de sociale samenhang in de samenleving. De basissubsidie bedraagt maximaal € 300,- als een vaste, genormeerde, bijdrage in de onkosten.

  Een basissubsidie kan zelfstandig worden toegekend, dan wel in samenhang met een activiteitensubsidie.

Structurele én incidentele subsidie

Een ontvanger van een structurele subsidie kan in hetzelfde jaar in aanmerking komen voor een extra, incidentele subsidie als de activiteit of het project waarvoor deze subsidie wordt aangevraagd voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • -

  er is geen sprake van reguliere activiteiten, waarvoor reeds structurele subsidie is verleend;

 • -

  naast doelstellingen op het eigen beleidsterrein draagt de activiteit blijkens het projectplan bij aan andere gemeentelijke doelstellingen;

Een combinatie van structurele en incidentele subsidie is niet mogelijk als het bij de aanvraag voor incidentele subsidie gaat om activiteiten die ook al plaatsvinden binnen het kader van de verleende structurele subsidie.

Subsidieplafond

Bij de subsidieverlening wordt wel een voorbehoud gemaakt voor de beschikbaarheid van financiële middelen bij de gemeente, het zgn. subsidieplafond. Deze bedragen worden jaarlijks opgenomen in de gemeente begroting.

Als er meer aanvragen binnenkomen dan er aan budget beschikbaar is, geldt dat alle bedragen worden afgevlakt zodat alles binnen het beschikbare budget blijft.

Beleidsregels Jeugd-/jongerenorganisaties

Artikel 1 Omschrijving/doelstelling

Het betreffen hier activiteiten die gericht zijn op de educatieve, creatieve en recreatieve ontplooiing van jongeren tot 18 jaar om hen daarmee in staat te stellen ook een positieve bijdrage te leveren aan de samenleving.

Artikel 2 Algemene voorwaarden tot subsidieverstrekking jeugd-/jongerenorganisaties.

 • 1.

  Betreffende activiteiten van structurele aard

  • a.

   De activiteiten moeten plaatsvinden in groepsverband.

  • b.

   De eindverantwoordelijkheid voor de activiteiten moet berusten bij één of meer volwassene(n).

  • c.

   De leiding moet in staat zijn de beoogde doelen te realiseren.

  • d.

   Er moet sprake zijn van minimaal 25 ingeschreven en contributie betalende leden.

  • e.

   Aan iedere activiteit moeten (gemiddeld) tenminste 10 jeugdigen of jongeren deelnemen.

  • f.

   Iedere activiteit moet tenminste één maal per 14 dagen plaatsvinden.

  • g.

   Het seizoen omvat tenminste 30 weken.

 • 2.

  Betreffende activiteiten van eenmalige aard (jaarlijks)

  • a.

   De activiteit moet plaatsvinden in groepsverband.

  • b.

   De eindverantwoordelijkheid voor de activiteiten moet berusten bij één of meer volwassenen.

  • c.

   De leiding van de activiteiten moet in staat zijn de beoogde doelen te realiseren.

  • d.

   Er moet sprake zijn van minimaal 25 deelnemers die tot de doelgroep behoren.

 • 3.

  Indien een organisatie niet voldoet aan artikel 2.1.d t/m g, behoudt het haar recht op een incidentele subsidiebijdrage of een basissubsidie.

Artikel 3 Hoogte van de bijdrage

Voor genoemde jeugd-/jongerenactiviteiten ontvangt men een structurele activiteitensubsidie van max. € 1.000,-

Artikel 4 Subsidieplafond

Het subsidieplafond bedraagt € 1.300,- (onder voorbehoud van vaststelling van de begroting door de gemeenteraad)

Beleidsregels Amateurkunst en Cultuur

Artikel 1 Omschrijving/doelstelling

Het betreffen hierbij activiteiten die gericht zijn op het beoefenen van de amateurkunst.

Onder Amateurkunst en culturele manifestaties worden in het kader van de subsidieverstrekking de volgende disciplines verstaan:

 • a.

  Koorzang

 • b.

  Toneel en theater

 • c.

  Muziek- en dansactiviteiten (anders dan harmonie en/of fanfare)

 • d.

  Harmonie- en Fanfare activiteiten

 • e.

  Overige culturele activiteiten

Artikel 2A Algemene voorwaarden tot subsidieverstrekking t.b.v. koorzang, toneel, theater en muziek-/dansverenigingen (anders dan harmonie en fanfare)

 • 1.

  De activiteiten moeten plaatsvinden in groepsverband en onder professionele leiding.

 • 2.

  Er moet per discipline sprake zijn van tenminste 8 actieve leden (dus geen donateurs) per organisatie.

 • 3.

  Tot de leden worden gerekend de personen die contributie betalen én als lid van de desbetreffende organisatie de amateurkunst beoefenen.

 • 4.

  De prestaties van de organisaties moeten tenminste één maal per jaar in het openbaar ten gehore worden gebracht (uitvoering/concert).

 • 5.

  Indien een organisatie niet voldoet aan art. 2A lid 1 t/m 4, behoudt het haar recht op een incidentele subsidiebijdrage of een basissubsidie.

Artikel 2B Algemene voorwaarden tot subsidieverstrekking t.b.v. Harmonie- en Fanfare activiteiten)

 • 1.

  De activiteiten moeten plaatsvinden in groepsverband.

 • 2.

  Er moet per discipline sprake zijn van tenminste 20 actieve leden (dus geen donateurs) per organisatie.

 • 3.

  Tot de leden worden gerekend de personen die contributie betalen én als lid van de desbetreffende organisatie de amateurkunst beoefenen.

 • 4.

  De activiteiten moeten onder leiding staan van een gekwalificeerde professionele persoon. Dat houdt in dat deze activiteiten moeten worden geleid door personen die qua opleiding voldoen aan de eisen die aan het leiden van deze activiteiten worden gesteld. Leidend daarbij is wat is opgenomen in een daarop betrekking hebbende CAO, dan wel datgene wat daarover is bepaald door de daarop betrekking hebbende brancheorganisatie.

 • 5.

  De activiteiten moeten in beginsel gedurende een periode van 30 weken per jaar worden beoefend en resulteren in tenminste één openbaar optreden binnen de gemeente (waarvoor entree mag worden geheven).

 • 6.

  Indien een harmonie/fanfare niet voldoet aan art. 2B lid 2 t/m 5, behoudt het haar recht op een incidentele subsidiebijdrage of een basissubsidie.

Artikel 2C Algemene voorwaarden tot subsidieverstrekking overige culturele activiteiten

 • 1.

  Voor subsidie kunnen in aanmerking komen openbare culturele en cultuurhistorische activiteiten die in de gemeente plaatsvinden.

 • 2.

  Een subsidie kan slechts verleend worden, indien:

  • a.

   Het een openbare activiteit betreft die de actieve deelname aan kunst- en cultuuruitingen door de inwoners in de gemeente bevordert;

  • b.

   de activiteit voldoet aan één of een combinatie van de volgende voorwaarden:

   • -

    de activiteit geeft nieuwe impulsen en/of een nieuwe invulling aan het reguliere culturele aanbod in de gemeente;

   • -

    de activiteit ontwikkelt nieuwe nog niet bestaande culturele disciplines of activiteiten in de gemeente;

   • -

    activiteit bevordert de kennis en informatie over de geschiedenis en het cultureel erfgoed in de gemeente;

   • -

    de activiteit levert een bijdrage aan het in stand houden en actualiseren van het lokale immaterieel erfgoed en de plaatselijke tradities en gebruiken.

 • 3.

  De activiteit waarvoor subsidie wordt aangevraagd is eenmalig en maakt geen deel uit van het jaarlijkse structureel gesubsidieerde activiteitenprogramma van de aanvragende organisatie.

Artikel 3A Hoogte van de bijdrage

De. zang-, toneel-, theater- of muziek-/dansverenigingen ontvangen een structurele activiteitensubsidie van max

750,-

Artikel 3B Hoogte van de bijdrage

Harmonieën of fanfares ontvangen een structurele activiteitensubsidie van max.

2.150,-

Artikel 3C Hoogte van de bijdrage

Overige culturele activiteiten ontvangen een structurele activiteitensubsidie van max.

750,-

of, indien incidenteel van aard, max

500,-

Artikel 4 Subsidieplafond

Het subsidieplafond bedraagt € 28.900,- (onder voorbehoud van vaststelling van de begroting door de gemeenteraad)

Beleidsregels ter ondersteuning van publieksmanifestaties met een cultureel en/of sportief karakter

Artikel 1 Omschrijving/doelstelling

 • 1.

  Het betreft hier een subsidiebijdrage ter ondersteuning van organisaties zonder winstoogmerk die jaarlijks een openbare publieksmanifestatie organiseren met een brede regionale of provinciale uitstraling.

 • 2.

  De subsidie wordt per aanvragende organisatie maximaal 1 keer per jaar verstrekt.

Artikel 2 Algemene voorwaarde tot subsidieverstrekking

 • 1.

  Genoemde activiteiten/werkzaamheden vinden plaats in de gemeente Westerwolde en zijn aantoonbaar bedoeld voor inwoners van de gemeente.

 • 2.

  De aanvraag dient gekoppeld te zijn aan de aanvraag tot het verlenen van de vergunning(en).

 • 3.

  De aanvraag dient vergezeld te gaan van een begroting waarin is opgenomen dat er in ieder geval voor 30% dekking is uit andere inkomstenbronnen.

Artikel 3 De hoogte van de bijdrage wordt gekoppeld aan het aantal bezoekers:

1.000 tot 5.000 bezoekers max.

1.000,-

5.000 tot 10.000 bezoekers max.

2.000,-

10.000 tot 20.000 bezoekers max.

3.000,-

voor elke 10.000 bezoekers extra max.

1.000,- met een totaalbedrag van max. € 4.000,-

Artikel 4 Subsidieplafond

Het subsidieplafond bedraagt € 14.000,- (onder voorbehoud van vaststelling van de begroting door de gemeenteraad)

Beleidsregels met betrekking tot maatschappelijke organisaties

Artikel 1 Omschrijving/doelstelling

Het betreffen hier activiteiten welke de maatschappelijke participatie, integratie, ontplooiing en ontwikkeling van de deelnemers bevorderen door middel van ontmoeting en sociale activering. Tevens leggen de activiteiten waar mogelijk dwarsverbanden tussen cultuur en welzijn en/of andere sectoren als onderwijs, recreatie en gezondheid.

Artikel 2 Algemene voorwaarden tot subsidieverstrekking

 • 1.

  Activiteiten die worden uitgevoerd door de organisaties genoemd onder artikel 1 moeten aan het volgende voldoen:

  • a.

   Er moet een bereik zijn van minimaal 25 in de gemeente woonachtige personen.

  • b.

   Iedere reeks van gelijksoortige activiteiten moet tenminste eenmaal per 14 dagen plaatsvinden.

  • c.

   Als er geen sprake is van een reeks van gelijksoortige activiteiten moet er sprake zijn van tenminste 8 activiteiten per seizoen.

  • d.

   Het seizoen omvat tenminste 30 weken.

  • e.

   De activiteit draagt aantoonbaar bij aan de bevordering van de samenwerking tussen de kernen in de gemeente.

 • 2.

  Indien een vereniging niet voldoet aan art. 2.1 a t/m e, behoudt het haar recht op de incidentele activiteitensubsidie of een basissubsidie.

Artikel 3 Hoogte van de bijdrage

Een vereniging t.b.v. belangenbehartiging, ontplooiing, ontwikkeling en maatschappelijke participatie ontvangt een (activiteiten)subsidie van structurele aard van max. € 500,-

Artikel 4 Subsidieplafond

Het subsidieplafond bedraagt € 10.000,- (onder voorbehoud van vaststelling van de begroting door de gemeenteraad)

Beleidsregels met betrekking tot dorpshuizen

Artikel 1 Omschrijving/doelstelling

Bijdragen aan de instandhouding van dorpshuizen in de gemeente Westerwolde, met als doelstelling het bieden van onderdak aan door de gemeente gewenste en/of gesubsidieerde activiteiten.

Artikel 2 Algemene voorwaarden tot subsidieverstrekking

 • 1.

  De accommodatie moet allereerst huisvesting bieden aan door de gemeente gewenste en/of gesubsidieerde activiteiten.

 • 2.

  Als er sprake is van leegstand mag de accommodatie ook beschikbaar worden gesteld aan andere gebruikers.

 • 3.

  Er mag geen huisvesting worden verleend aan activiteiten die commercieel dan wel para commercieel van aard zijn. Daartoe behoren onder meer feesten van persoonlijke aard (bruiloften, verjaardagsfeesten en andere partijen).

 • 4.

  Het is niet toegestaan in de accommodatie te roken.

 • 5.

  Het is niet toegestaan alcoholische drank te verstrekken aan personen beneden de 18 jaar. Daarnaast moet er op worden toegezien dat personen beneden de genoemde leeftijd binnen en rond de accommodatie geen alcohol nuttigen.

 • 6.

  Het is niet toegestaan sterk alcoholische drank te verstrekken.

 • 7.

  Als geen gevolg wordt gegeven aan het gestelde in artikel 2 de leden 3, 4 en 5 zal de subsidieverstrekking met onmiddellijke ingang worden beëindigd.

Artikel 3 Hoogte van de bijdrage

De dorpshuizen ontvangen een vast subsidiebedrag voor de tegemoetkoming in de kosten van max. € 1.500,-.

Artikel 4 Subsidieplafond

Het subsidieplafond bedraagt € 3.000,- (onder voorbehoud van vaststelling van de begroting door de gemeenteraad).

Beleidsregels Sport en Bewegen

Artikel 1 Omschrijving/doelstelling

Het betreffen hier activiteiten die de participatie in sport en bewegen stimuleren en lokale samenwerking tussen sport en bewegen en andere sectoren als onderwijs, recreatie, welzijnswerk en gezondheidszorg bevorderen.

Artikel 2 Algemene voorwaarden tot subsidieverstrekking Sport en Bewegen

Het betreffen activiteiten van incidentele aard in het kader van Sport en Beweegstimulering:

 • a.

  Het bereik van de activiteit richt zich niet (uitsluitend) op de eigen leden van de vereniging/organisatie maar ook daarbuiten.

 • b.

  De activiteit draagt bij aan de bevordering van de lokale samenwerking.

 • c.

  De subsidie is bedoeld voor de organisatiekosten van de activiteit en mag uitdrukkelijk niet worden ingezet voor (mede) sponsoring van goede doelen die door de activiteit gesteund worden.

Artikel 3 Hoogte van de bijdrage

Voor activiteiten ten behoeve van sport- en beweegstimulering ontvangen organisaties een incidentele activiteitensubsidie van max. € 500,-.

Artikel 4 Subsidieplafond

Het subsidieplafond bedraagt € 8.550,- (onder voorbehoud van vaststelling van de begroting door de gemeenteraad).

Beleidsregels Dorpsraden/Dorpsbelangen

Artikel 1 Omschrijving/doelstelling

Het betreffen hier activiteiten uitgevoerd door een formeel georganiseerde raad – in de vorm van een stichting of vereniging – en gericht op het bevorderen van activiteiten gericht op het vergroten van de betrokkenheid van inwoners bij hun dorp. Tevens wordt hieronder begrepen het vertegenwoordigen van de inwoners en behartigen van de collectieve belangen op het gebied van de algehele leefbaarheid.

Artikel 2 Algemene voorwaarden tot subsidieverstrekking

 • 1.

  De dorpsraad/dorpsbelangen is een formele gesprekspartner van de gemeente en als zodanig vermeld op de bijlage bij deze beleidsregels.

 • 2.

  Het betreffen hier activiteiten welke een dorpsraad/dorpsbelangen namens de bewoners van het dorp per kalenderjaar uitvoert.

 • 3.

  De activiteiten welke worden georganiseerd hebben een opbouwend karakter en zijn voor alle inwoners van het dorp toegankelijk.

 • 4.

  Bij de subsidieaanvraag wordt een overzicht verstrekt van activiteiten waarvoor de subsidie zal worden ingezet. Er hoeft hierbij geen sprake te zijn van een tekort.

 • 5.

  Indien niet wordt voldaan aan de hierboven genoemde bepalingen kan er een basissubsidie van max. € 300,- worden toegekend.

Artikel 3 Hoogte van de bijdrage

Voor activiteiten in het kader van deze beleidsregel ontvangen dorpsraden/dorpsbelangen een structurele subsidie van max.€ 1.000,-.

Artikel 4 Subsidieplafond

Het subsidieplafond bedraagt € 20.000,- (onder voorbehoud van vaststelling van de begroting door de gemeenteraad).

Overige bepalingen

 

1. Hardheidsclausule geldende voor alle beleidsregels (Noodfonds)

Soms kunnen onbeheersbare elementen (zoals bijvoorbeeld het weer) een tekort in de exploitatie voor (culturele) publieksmanifestaties veroorzaken. In dat geval kunnen de verantwoordelijke besturen een aanvraag indienen bij het college van burgemeester en wethouders voor een eventuele en/of partiële aanzuivering van het tekort.

Hierbij moet worden aangetoond dat het gaat om onvoorziene en niet beheersbare omstandighedenen inzicht worden gegeven in de wijze waarop het bestuur zelf maatregelen heeft genomen enkan aantonen dat vanuit eigen midden niet kan worden voorzien in het exploitatietekort.

 

2. Slotbepaling

In die gevallen waarin deze beleidsregels niet voorzien kan het college nadere besluiten nemen en afwijken van wat in deze beleidsregels is bepaald.

 

3. Inwerkingtreding

 • a.

  Deze beleidsregels treden in werking op de dag na bekendmaking onder gelijktijdige intrekking van de Beleidsregels subsidieverlening gemeente Westerwolde 2019.

 • b.

  Deze beleidsregels kunnen worden aangehaald als ”Beleidsregels subsidieverlening gemeente Westerwolde 2020”.

Aldus vastgesteld door het college op 03-12-2019

Gemeentesecretaris

Burgemeester

Bijlage bij beleidsregels Dorpsraden/Dorpsbelangen

Overzicht 2020 van formele gesprekspartners gemeente Westerwolde als bijlage bij de Beleidsregels subsidieverlening gemeente Westerwolde 2020

 

Bewonersvereniging Vesting Bourtange

Dorpsraad Blijham

Dorpsraad Vriescheloo

Dorpsraad Wedde

Plaatselijk Belang Burgemeester Beinsdorp

Plaatselijk Belang De Maten

Plaatselijke belangen Rhederbrug

Plaatselijk Belang en Toerisme Bourtange (PBTB)

Stichting 5 mei comité Bellingwolde

Stichting Vesting Oudeschans

Vereniging Plaatselijk Belang Harpel

Vereniging van Plaatselijk Belang Jipsingboertange

Vereniging van Plaatselijk Belang Jipsinghuizen

Vereniging Plaatselijk Belang Sellingen

Vereniging Plaatselijk belang Veele

Vereniging Plaatselijk Belang Veelerveen

Vereniging dorpsbelangen Vlagtwedde

Naar boven