Gemeenteblad van Bergeijk

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BergeijkGemeenteblad 2020, 198241Beschikkingen | aanvraagIngekomen aanvraag omgevingsvergunning, Hooge Berkt 11 in Bergeijk, (her)bouwen van een woning, het bouwen van een berging en het aanleggen van een inrit/uitweg

Burgemeester en wethouders van Bergeijk maken bekend dat de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning is ontvangen:

Nr.: BER-2020-1195

Datum ontvangst: 28 juli 2020

Omschrijving: Hooge Berkt 11 in Bergeijk, (her)bouwen van een woning, het bouwen van een berging en het aanleggen van een inrit/uitweg

Procedure

Deze publicatie is alleen bedoeld ter informatie, deze ligt niet ter inzage en is niet digitaal te volgen. Nadat de aanvraag is beoordeeld neemt de gemeente een besluit. Dit gebeurt over het algemeen binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag (bij de uitgebreide procedure binnen 26 weken). Wij kunnen deze termijn één keer verlengen met zes weken. Wij kunnen de termijn ook opschorten als we nog aanvullende gegevens van de aanvrager nodig hebben. U kunt tegen een aanvraag geen zienswijze / bezwaar indienen. Zodra een (ontwerp)besluit is genomen wordt dit gepubliceerd. Bij de publicatie van het (ontwerp)besluit vermelden we hoe u zienswijze / bezwaar / beroep kunt indienen.