Gemeenteblad van Midden-Groningen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Midden-GroningenGemeenteblad 2020, 197818Overige besluiten van algemene strekkingNadere regels subsidie tennisaccommodaties voormalig Menterwolde 2020

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Groningen;

 

overwegende dat op 1 januari 2018 de Nadere regels subsidieverordening: Accommodatiefonds in werking zijn getreden met als doel om eigenaren van tennisaccommodaties uit voormalig Menterwolde voor een periode tot en met 31 december 2020 financieel te ondersteunen op het gebied van onderhoud van de accommodatie;

 

gelet op artikel 3 van de Algemene subsidieverordening Midden-Groningen 2019;

 

Besluit de Nadere regels subsidie tennisaccommodaties voormalig Menterwolde 2020 vast te stellen.

 

 

 

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

a. ASV: de Algemene subsidieverordening Midden-Groningen 2019;

b. tennisaccommodatie: alle onroerende zaken, inclusief onder andere clubgebouwen, kleedaccommodaties, veldverlichting en tennisbanen, die zijn ingericht voor beoefening van de tennissport;

c. tennisvereniging: bij de Kamer van Koophandel ingeschreven vereniging waar de tennissport beoefend wordt.

 

Artikel 2 Toepassingsbereik

Het bepaalde in deze subsidieregeling is enkel van toepassing op de verstrekking van subsidies door burgemeester en wethouders voor de in artikel 3 bedoelde activiteiten.

 

Artikel 3 Activiteiten

Subsidie kan uitsluitend worden verstrekt voor activiteiten gericht op het onderhoud van de tennisaccommodatie.

 

Artikel 4 Doelgroep

De doelgroep bestaat uit alle tennisverenigingen die eigenaar zijn van een tennisaccommodatie als bedoeld in artikel 3 op het grondgebied van de voormalige gemeente Menterwolde. Het betreft de volgende verenigingen:

a. Tennisclub Muntendam (TCM) te Muntendam;

b. Tennisvereniging Tiolo te Meeden;

c. Tennisvereniging Aloë te Zuidbroek.

 

Artikel 5 Kosten die voor subsidie in aanmerking komen

1. Voor subsidie komen de redelijk gemaakte kosten in aanmerking die direct verbonden zijn met de uitvoering van een activiteit als bedoeld in artikel 3.

2. De ureninzet van vrijwilligers die betrokken zijn bij de organisatie van de activiteit is niet subsidiabel.

3. Duurzame gebruiksgoederen worden enkel gesubsidieerd als de aanvrager aannemelijk maakt dat hij deze voor toekomstige activiteiten als bedoeld in artikel 3 zal gebruiken en de kosten naar het oordeel van het college als redelijk worden beoordeeld.

 

Artikel 6 Hoogte van de subsidie

1. Een subsidie bedraagt maximaal €10.000.

2. Het subsidieplafond bedraagt €25.000.

 

Artikel 7 Berekening van uren, uniforme kostenbegrippen

Dit artikel is niet van toepassing.

 

Artikel 8 Wijze van verdeling

1. Het subsidiebedrag wordt verdeeld over de aanvragen die in aanmerking komen voor subsidie op basis van het gelijkheidsbeginsel.

2. Als het geheel van de subsidiabele kosten hoger is dan het subsidieplafond dan wordt het bedrag ter hoogte van het subsidieplafond gelijk verdeeld over de aanvragen.

 

Artikel 9 Aanvraag

1. Een aanvraag geschiedt met een voor deze nadere regels vastgesteld aanvraagformulier.

2. Naast hetgeen is genoemd in artikel 6 van de ASV wordt de aanvraag voorzien van de hoogte van het te vragen subsidiebedrag.

 

Artikel 10 Aanvraagtermijn

1. Aanvragen om subsidie worden uiterlijk 30 september 2020 ingediend.

2. Aanvragen die buiten de aanvraagtermijn worden ingediend, worden niet in behandeling genomen.

 

Artikel 11 Beslistermijn

1. Aanvragen worden verzameld tot alle tennisverenigingen behorend tot de doelgroep als bedoeld in artikel 4 een aanvraag hebben ingediend of tot het verstrijken van de indieningstermijn. Het college beslist binnen zes weken vanaf het verstrijken van deze datum.

2. Indien de aanvraag niet compleet is, krijgt de aanvrager een hersteltermijn van twee weken om de aanvraag compleet te maken. Indien de aanvrager dit nalaat, wordt de aanvraag niet in behandeling genomen.

 

Artikel 12 Aanvullende weigeringsgronden

Overeenkomstig artikel 9, derde lid, aanhef en onderdeel f van de ASV kan subsidieverlening worden geweigerd als:

a. voor de activiteiten reeds subsidie van de gemeente Midden-Groningen is ontvangen;

b. de aanvrager doelstellingen beoogt of activiteiten zal ontplooien, die in strijd zijn met het algemeen belang of de openbare orde en veiligheid;

c. de activiteiten onvoldoende aansluiten bij de doelen van deze nadere regels;

d. kosten van onderhoud op een derde partij, zoals een verzekering, kunnen worden verhaald.

 

Artikel 13 Verplichtingen

De activiteiten dienen binnen 1 jaar na verlening van de subsidie uitgevoerd te worden.

 

Artikel 14 Verantwoording

1. In afwijking van artikel 10 van de ASV worden activiteiten als bedoeld in artikel 3 vrijgesteld van verantwoording.

2. In afwijking van artikel 10 van de ASV toont een aanvrager, indien het college dit wenst, door middel van facturen aan welke kosten zijn gemaakt.

 

Artikel 15 Aantonen verrichtingen tussen € 5.000 en € 50.000

De verantwoording voor subsidies tussen € 5.000 en € 50.000 vindt conform artikel 14 plaats.

 

Artikel 16 Eindverantwoording van subsidies van meer dan € 50.000

Dit artikel is niet van toepassing.

 

Artikel 17 Subsidievaststelling

In afwijking van artikel 13 van de ASV worden subsidies voor activiteiten als bedoeld artikel 3 altijd direct door het college verleend en vastgesteld.

 

Artikel 18 Bevoorschotting en betaling in gedeelten

Dit artikel is niet van toepassing.

 

Artikel 19 Slotbepalingen

1. Deze nadere regels treden in werking op de dag na bekendmaking.

2. Deze nadere regels vervallen op 31 december 2020.

3. Deze subsidieregeling wordt aangehaald als Nadere regels subsidie tennisaccommodaties voormalig Menterwolde 2020.

 

Aldus vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders op 19 mei 2020.

Burgemeester

Gemeentesecretaris