Verleende uitgebreide omgevingsvergunning voor C.RO Ports Nederland B.V.

Burgemeester en wethouders van Vlissingen maken bekend dat zij aan C.RO Ports Nederland B.V., gelegen te Ritthemsestraat 497 te Ritthem een omgevingsvergunning hebben verleend voor de gehele revisie. In de omgevingsvergunningen zijn geen wijzigingen aangebracht ten opzichte van het ontwerp.

De omgevingsvergunning ligt ter inzage vanaf 30 juli 2020 tot en met 9 september 2020 bij de publieksbalie van de gemeente Terneuzen, Stadhuisplein 1 in Terneuzen van maandag tot en met vrijdag van 12.00 tot 16.30 uur en gedurende openingstijden in het gemeentehuis te Vlissingen, Paul Krügerstraat 1 in Vlissingen.

Belanghebbenden die zienswijzen hebben ingediend over de ontwerpomgevingsvergunning, de adviseurs die advies uitgebracht hebben over de ontwerpomgevingsvergunning (belanghebbenden die zienswijzen hebben over wijzigingen die zijn aangebracht ten opzichte van de ontwerpomgevingsvergunning) en belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen te hebben ingediend over de ontwerpomgevingsvergunning kunnen tot en met 9 september 2020 tegen de vergunning beroep instellen bij de afdeling bestuursrecht van de rechtbank Zeeland-West Brabant, locatie Breda, team bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda. De vergunningen treden op 10 september 2020 in werking, tenzij een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening is gedaan bij de voorzieningenrechter van de afdeling bestuursrecht van de rechtbank Zeeland-West Brabant, locatie Breda, team bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda.

Voor nadere informatie en het opvragen van stukken kunt u zich wenden tot de heer A.C. Cuperus, medewerker van RUD Zeeland, tel. +31 (0)6 5120 0303 of 0115-745100. De aanvraag staat geregistreerd onder nummer W-AOV180470/00202673.

 

Naar boven