Gemeenteblad van Midden-Groningen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Midden-GroningenGemeenteblad 2020, 196107Beschikkingen | afhandelingRijksweg West 18a Westerbroek, Maatwerkbesluit (reguliere procedure) Z2019-00005622

 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Groningen heeft besloten om maatwerk ex Activiteitenbesluit (maatwerkbeschikking) te verlenen en heeft de beschikking op de hieronder vermelde datum verzonden aan de aanvrager:

 

• Rijksweg West 18a, 9608 PC Westerbroek, een verzoek om maatwerkvoorschriften geluid, 26 september 2019.

 

Bezwaar en voorlopige voorziening

De termijn om bezwaar te maken tegen dit besluit is gestart op 26 september 2019. De bezwaartermijn bedraagt zes weken. De termijn om bezwaar te maken is dus inmiddels verstreken. Maar omdat wij verzuimd hebben om kennis te geven van dit besluit is de termijnoverschrijding mogelijk verschoonbaar voor belanghebbenden die toch nog bezwaar willen maken tegen dit besluit van 26 september 2019

 

Als u belanghebbende bent, en denkt dat de termijnoverschrijding niet aan u toe te rekenen (verschoonbaar) is, kunt u tegen dit besluit bezwaar maken. U kunt dit doen door zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen twee weken na de datum van deze kennisgeving een gemotiveerd bezwaarschrift te richten aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Groningen. Aan de hand van uw bezwaarschrift wordt dan eerst beoordeeld of de overschrijding van de termijn u inderdaad niet aan te rekenen is. Als uw bezwaarschrift in behandeling wordt genomen volgt een inhoudelijke beoordeling op uw bezwaar.

 

Als onmiddellijke spoed dit vereist, bestaat de mogelijkheid om daarnaast een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening in te dienen bij de Voorzieningenrechter in Groningen (rechtbank Noord-Nederland, locatie Groningen, afdeling Bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD Groningen). Dit verzoek kan tevens digitaal worden ingediend bij de genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Hiervoor dient u wel te beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

 

Informatie

Voor nadere informatie kan contact opgenomen worden met de gemeente Midden-Groningen, Gorecht-Oost 166, 9603 AC Hoogezand, telefoonnummer (0598) 37 37 37.