Gemeenteblad van Midden-Groningen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Midden-GroningenGemeenteblad 2020, 196000Beschikkingen | aanvraagZuiderkroon 6 Hoogezand Ontwerpbesluit verlenen omgevingsvergunning (uitgebreide procedure) Z2020-00004801

 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Groningen maakt bekend dat zij voornemens zijn een omgevingsvergunning te verlenen op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), aan:

 

Zuiderkroon 6, 9602 MZ Hoogezand, Gemeente Midden-Groningen, voor het verschaffen van dagverblijf aan meer dan 10 personen onder de 12 jaar.

 

Inzage

Dit betekent dat wij een ontwerpbesluit ter inzage moeten leggen. Het ontwerpbesluit en bijbehorende stukken liggen vanaf 6 augustus 2020 tot en met 16 september 2020 ter inzage bij:

Het gemeentehuis van Midden-Groningen, Gorecht-Oost 166, 9603 AC Hoogezand.

 

Zienswijzen

Tijdens de terinzagelegging kan iedereen een schriftelijke of mondelinge zienswijze geven over dit ontwerpbesluit. Een schriftelijke zienswijze kun u sturen aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Groningen, postbus 75, 9600 AB Hoogezand. Voor het geven van een mondelinge zienswijze vragen wij u om minimaal een week voor het einde van de terinzagelegging een afspraak te maken de gemeente Midden-Groningen, telefoonnummer 0598 37 37 37.

 

Beroep

Een beroepschrift tegen de definitieve omgevingsvergunning kunt u te zijner tijd alleen indienen als u belanghebbende bent in de zin van artikel 1:2, lid 1 van de Algemene wet bestuursrecht en zienswijzen heeft ingebracht tegen het ontwerpbesluit-omgevingsvergunning of u kunt aantonen dat u daartoe redelijkerwijs niet in staat bent geweest.

 

Informatie

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de gemeente Midden-Groningen, telefoonnummer 0598 37 37 37.