Gemeenteblad van Barneveld

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BarneveldGemeenteblad 2020, 194791BeleidsregelsBesluit van burgemeester en wethouders van de gemeente Barneveld tot vaststelling van de Subsidieregeling regenwater vasthouden gemeente Barneveld

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Barneveld;

 

gelet op artikel 3 van de Algemene subsidieverordening gemeente Barneveld

 

besluit:

 

vast te stellen de Subsidieregeling regenwater vasthouden gemeente Barneveld

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  ontkoppelen:

  het beëindigen van de afvoer van op verhard oppervlak vallend hemelwater op het openbaar gemengd riool of openbaar hemelwaterriool door dit hemelwater bijvoorbeeld te benutten, te infiltreren in de bodem, dan wel te brengen in oppervlaktewater;

 • b.

  college:

  het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Barneveld;

 • c.

  hemelwater:

  regenwater, ijzel, sneeuw en hagel;

 • d.

  openbaar gemengd riool:

  voorziening voor de inzameling en het transport van afvalwater en hemelwater, in beheer bij een gemeente of een rechtspersoon die door een gemeente met het beheer is belast. Deze voorziening komt met name voor binnen de bebouwde kom en bestaat uit één rioolbuis voor afvalwater en hemelwater gezamenlijk;

 • e.

  openbaar gescheiden riool:

  voorziening voor de gescheiden inzameling en het transport van afvalwater en hemelwater, in beheer bij een gemeente of een rechtspersoon die door een gemeente met het beheer is belast. Deze voorziening komt met name voor binnen de bebouwde kom en bestaat uit een vuilwaterriool en een hemelwaterriool of alleen een vuilwaterriool;

 • f.

  drukriool:

  voorziening voor de inzameling en transport van afvalwater, in beheer bij een gemeente of een rechtspersoon die door een gemeente met het beheer is belast. Deze voorziening komt met name voor in het buitengebied;

 • g.

  verhard oppervlak:

  het oppervlak van daken, wegen, verharde terreinen (vb. asfalt, klinkers, tegels);

 • h.

  afvoerend verhard oppervlak:

  het oppervlak van daken, wegen, verharde terreinen (vb. asfalt, klinkers, tegels), waarvan hemelwater tot afstroming komt naar een openbaar gemengd riool of openbaar gescheiden riool;

 • i.

  foutieve aansluiting:

  aansluiting van hemelwater op een drukriool of op een vuilwaterriool (bij een gescheiden stelsel), of de aansluiting van afvalwater op een hemelwaterriool (bij een gescheiden stelsel).

 • j.

  ontharden:

  verhard oppervlak verwijderen en voorzien van groen (beplanting of gras) of halfverharding (zoals grind) waarin hemelwater kan infiltreren. Ook het plaatsen van een groen dak valt hier onder.

 • k.

  hemelwater vasthouden:

  het treffen van maatregelen (zoals ontkoppelen en ontharden) om hemelwater dat anders van het eigen terrein af zou stromen of afgevoerd zou worden, op eigen terrein te houden ten behoeve van hergebruik en/of infiltratie in de bodem.

Artikel 2 Bevoegdheid tot subsidieverlening

Het college kan met inachtneming van de bepalingen in deze regeling subsidie verlenen aan personen, particuliere bedrijven of instellingen voor het toepassen van maatregelen om hemelwater op eigen terrein vast te houden als zij eigenaar zijn van het betreffende terrein of bebouwing.

Artikel 3 Werkingsgebied

Deze regeling is van toepassing op particulier terrein (woningen, bedrijven of instellingen) waarvan:

 • a.

  het bestaand verhard oppervlak is aangesloten op een openbaar gemengd riool of openbaar gescheiden riool binnen de gemeente Barneveld en hiervan wordt ontkoppeld; en/of

 • b.

  de terreinverharding (vb. terras) wordt onthard; en/of

 • c.

  het hemelwater wordt opgevangen voor hergebruik of infiltratie.

Artikel 4 Subsidieaanvraag

 • 1.

  De subsidie wordt alleen verleend op aanvraag door het indienen van het daarvoor bestemde aanvraagformulier, vergezeld van de in artikel 5 vermelde gegevens.

 • 2.

  Het college stuurt de aanvrager binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag bericht of de verlangde aanvullende stukken volledig zijn en wat de beslissing op de subsidieaanvraag is, of meldt schriftelijk dat zich een situatie voordoet als bedoeld in lid 5.

 • 3.

  Aanvragen worden behandeld in volgorde van binnenkomst.

 • 4.

  Aanvragen die wegens het bereiken van het subsidieplafond niet kunnen worden gehonoreerd, worden aangehouden tot januari van het daarop volgende jaar. Aanvragen die ook in dat jaar niet kunnen worden gehonoreerd wegens het bereiken van het subsidieplafond, worden geweigerd. De aanvrager wordt van het aanhouden of de weigering schriftelijk op de hoogte gesteld.

Artikel 5 Over te leggen gegevens bij de aanvraag

 • 1.

  Bij de aanvraag, zoals beschreven in artikel 4 lid 1, worden de volgende gegevens overgelegd:

  • a.

   een situatietekening of -schets waar de huidige situatie op is weergegeven (gebouwen, verhard en onverhard terrein, locatie regenpijpen);

  • b.

   het aantal m2 verhard oppervlak dat wordt ontkoppeld en/of onthard en om welk oppervlak (op tekening) het gaat. Voor schuine daken wordt uitgegaan van het aantal vierkante meters dat overblijft als het dakvlak wordt geprojecteerd op een horizontaal plat vlak;

  • c.

   de wijze van ontkoppelen, ontharden, of hergebruik;

  • d.

   een situatietekening of -schets waar de gewenste situatie op is weergegeven met daarop (indien van toepassing): gebouwen, verhard en onverhard terrein, regenpijpen, te ontkoppelen regenpijpen, locatie van toe te passen voorzieningen (zoals een regenton of infiltratiekratten), het aantal m2 oppervlak en/of de m3 inhoud van een waterberging dat beschikbaar is om het af te koppelen hemelwater op te vangen;

  • e.

   een begroting van de aan het werk verbonden kosten, voorzien van een toelichting; en

  • f.

   de datum waarop met de uitvoering kan worden gestart en de vermoedelijke datum van oplevering.

 • 2.

  Het college kan aanvullende stukken verlangen, indien dit redelijkerwijs noodzakelijk blijkt te zijn voor de behandeling van de aanvraag.

 • 3.

  Als een andere instelling ter zake de geplande werkzaamheden om hemelwater vast te houden al een subsidie heeft verstrekt, of de aanvrager reeds een aanvraag bij een andere instelling heeft ingediend, is de aanvrager verplicht hiervan aan het college mededeling te doen.

Artikel 6 Subsidiehoogte, voorwaarden en beschikking

 • 1.

  In het Gemeentelijk Rioleringsplan Barneveld 2016-2019 (GRP) evenals het GRP 2021-2026 is een jaarlijks bedrag van € 50.000,– opgenomen voor de uitvoering van deze regeling. Het college bepaalt bij het vaststellen van de jaarlijkse Uitvoeringsplanning GRP of en welk bedrag voor de uitvoering van deze regeling beschikbaar wordt gesteld. Het college stelt het subsidieplafond vast op basis van beschikbaar budget en hoeveelheid aanvragen.

 • 2.

  De kosten van het toepassen van maatregelen om hemelwater vast te houden op eigen terrein kunnen voor subsidie in aanmerking komen. De maatregelen zijn onderverdeeld in drie categorieën: ontkoppelen, terras of ander verhard oppervlak ontharden, en hemelwateropvang voor hergebruik en/of infiltratie, waarbij het volgende geldt:

  • a.

   bij het toepassen van 1 van de 3 categorieën van maatregelen is de subsidie gelijk aan de werkelijke aanlegkosten (inclusief BTW) met een maximum van € 6,– per m2 (dak)oppervlak waarvan hemelwater wordt opgevangen, of dat wordt ontkoppeld en/of onthard met een plafondbedrag van € 375,–.

  • b.

   bij het toepassen van 2 van de 3 categorieën van maatregelen is de subsidie gelijk aan de werkelijke aanlegkosten (inclusief BTW) met een maximum van € 8,– per m2 (dak)oppervlak waarvan hemelwater wordt opgevangen, of dat wordt ontkoppeld en/of onthard met een plafondbedrag van € 500,–.

  • c.

   bij het toepassen van 3 van de 3 categorieën van maatregelen is de subsidie is gelijk aan de werkelijke aanlegkosten (inclusief BTW) met een maximum van € 10,– per m2 (dak)oppervlak waarvan hemelwater wordt opgevangen, of dat wordt ontkoppeld en/of onthard met een plafondbedrag van € 625,–.

 • 3.

  Voor zover op andere wijze wordt voorzien in subsidiëring van de kosten van het toepassen van de maatregelen om hemelwater vast te houden op eigen terrein wordt dit in mindering gebracht op de te verlenen subsidie op grond van deze regeling.

 • 4.

  De subsidie kan onverminderd artikel 4:35 van de Algemene wet bestuursrecht slechts worden verleend indien:

  • a.

   alle gegevens bedoeld in artikel 5 zijn ontvangen;

  • b.

   het te ontkoppelen verhard oppervlak is aangesloten op een openbaar gemengd of gescheiden riool;

  • c.

   de oppervlakte van het te ontkoppelen verhard oppervlak minimaal 20 m2 is;

  • d.

   de oppervlakte van het te ontharden oppervlak minimaal 5 m2 is;

  • e.

   het gaat om de toepassing van niet eerder aanwezige maatregelen, dus niet om onderhoud of vervanging van reeds aanwezige maatregelen;

  • f.

   in het vigerend bestemmingsplan en de regels en/of toelichting daarin (of anderszins zoals een kooprealisatieovereenkomst) de aanleg van de geplande maatregelen niet verplicht is;

  • g.

   niet is begonnen met de werkzaamheden voordat deze regeling is vastgesteld;

  • h.

   niet langer dan 2 maanden begonnen is met de werkzaamheden voordat de subsidieaanvraag is ingediend;

  • i.

   de werkzaamheden zijn uitgevoerd binnen 12 maanden na de datum van de beslissing op de subsidieaanvraag als bedoeld in artikel 4, lid 3;

  • j.

   het ontkoppelen, ontharden, of opvangen van hemelwater voor hergebruik vanuit milieuhygiënisch of hydrologisch oogpunt niet ongewenst is;

  • k.

   het afkoppelen niet zal leiden tot overlast op aanliggende percelen;

  • l.

   er geen sprake is van een foutieve aansluiting;

  • m.

   het afkoppelen niet door de gemeente wordt uitgevoerd en bekostigd;

  • n.

   er niet reeds eerder een subsidie in het kader van deze regeling of een voorloper daarvan is verstrekt voor hetzelfde perceel voor dezelfde werkzaamheden.

 • 5.

  Bij het besluit tot subsidieverlening kunnen andere verplichtingen of nadere uitvoeringsvoorschriften worden gegeven die strekken tot verwezenlijking van het doel van de subsidie.

 • 6.

  Een beschikking tot subsidieverlening geeft in ieder geval een zo nauwkeurig mogelijke omschrijving van de locatie en de oppervlakte van het te ontkoppelen en/of ontharden verhard oppervlak of andere toegepaste maatregelen.

Artikel 7 Vaststelling en betaling van de subsidie

 • 1.

  Door het overleggen van een daartoe bestemd gereedmeldingsformulier, vergezeld van een kopie van de originele rekening en van de originele betaalbewijzen van deze rekening betreffende de uitgevoerde werkzaamheden, evenals foto’s van die werkzaamheden, die de toegepaste maatregelen en de locatie(s) daarvan aantonen; wordt bij het college vaststelling van de subsidie aangevraagd.

 • 2.

  Het college stelt binnen acht weken na het indienen van het gereedmeldingsformulier en de bijlagen, bedoeld in het eerste lid, de subsidie vast.

 • 3.

  Het college kan de vaststelling eenmaal voor ten hoogste vier weken verdagen, ongeacht of er aanvullende stukken bij de aanvraag worden verlangd.

 • 4.

  Het college stelt de subsidie betaalbaar binnen vier weken na de vaststelling van de subsidie.

Artikel 8 Hardheidsclausule

Het college kan in bijzondere gevallen, waarin strikte toepassing van de onderhavige regeling tot onbillijkheden leidt, op een voor een aanvrager gunstige wijze afwijken van een of meer bepalingen van deze regeling.

Artikel 9 Datum van inwerkingtreding en vervaldatum

Deze regeling treedt in werking de dag na bekendmaking.

Artikel 10 Citeertitel

Deze regeling kan worden aangehaald als Subsidieregeling regenwater vasthouden gemeente Barneveld.

 

Aldus vastgesteld op 21 juli 2020,

Burgemeester en wethouders voornoemd,

H.F.B. van Steden

Secretaris

dr. J.W.A. van Dijk,

Burgemeester