Gemeenteblad van De Fryske Marren

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
De Fryske MarrenGemeenteblad 2020, 193788Plannen | ruimtelijkOntwerp wijzigingsplan Rottum – Nij Sân Rotten fase 1, Gemeente De Fryske Marren, ter inzage .

 

 

 

Met ingang van 31 juli 2020 ligt gedurende 6 weken het ontwerpwijzigingsplan Rottum – Nij Sân Rotten fase 1 voor iedereen ter inzage.

 

 

Plangebied

Het plangebied ligt nabij de Koets te Rottum.

 

Doel

 

De wijziging wordt toegepast voor de bouw van vier woonkavels voor vrijstaande eengezinshuizen en vier woonkavels ten behoeve van twee-onder-een-kappers met bijbehorende parkeer- en groenvoorzieningen.

 

Waar ter inzage

 

Het ontwerpwijzigingsplan kunt u inzien bij:

• de centrale balie van het gemeentehuis Herema State 1 te Joure

• het servicepunt te Balk (Dubbelstraat 1)

• het servicepunt te Lemmer (Vissersburen 88).

Daarnaast is informatie over het ontwerpwijzigingsplan te raadplegen via de gemeentelijke website www.defryskemarren.nl. Het ontwerpwijzigingsplan is te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl . Het planidentificatie nummer van het ontwerpwijzigingsplan is NL.IMRO.1940.BWROT20NIJSANROTTE-ON01.

 

Reageren

In de periode waarin het ontwerpwijzigingsplan ter inzage ligt, kunt u uw zienswijze hierover indienen. Dat kan schriftelijk of mondeling. Het is niet mogelijk een zienswijze per e-mail in te dienen.

• Schriftelijk. Schrijf een brief aan burgemeester en wethouders van De Fryske Marren, postbus 101, 8500 AC Joure. Vermeld in uw brief:

– ontwerpwijzigingsplan Rottum – Nij Sân Rotten fase 1;

– waarom u een zienswijze indient

– de datum

– uw naam en adres

– uw handtekening

• Mondeling. U kunt daarvoor een afspraak maken met een medewerker van de afdeling ruimtelijke ontwikkeling via telefoonnummer 14 05 14. Wij adviseren u om praktische redenen uiterlijk veertien dagen voor het einde van de termijn van terinzagelegging te bellen voor een afspraak, zodat u het risico op termijnoverschrijding voorkomt. Van mondelinge zienswijzen wordt een verslag gemaakt.

 

Burgemeester en wethouders besluiten over de vaststelling van het wijzigingsplan , waarbij ingediende zienswijzen worden betrokken.

 

Joure, 30 juli 2020

 

Burgemeester en wethouders van De Fryske Marren.