Nota Ruimtelijke Kwaliteit, gemeente Beekdaelen

De Nota Ruimtelijke Kwaliteit bestaat uit twee delen:

Deel A: Algemene bepalingen

Deel B: Beoordelingscriteria

Voorafgaand aan deel A is een zoekschema opgenomen op basis waarvan bepaald kan worden of een bouwplan beoordelingsplichtig is.

Deel A omvat alle achtergrondinformatie. Het betreft het toelichtende deel waarin nader ingegaan wordt op het beleid ten aanzien van ruimtelijke kwaliteit, de advisering en de uitleg van criteria zoals die in de gemeente Beekdaelen gehanteerd zullen worden.

Deel B omvat concreet de beoordelingscriteria waaraan een bouwplan dat ter beoordeling aan de ruimtelijke kwaliteit wordt voorgelegd, getoetst zal worden.

Deel A bestaat uit:

hoofdstuk 1 waarin het doel en de uitgangspunten van de nota worden toegelicht. Daarnaast wordt ingegaan op de juridische status van het stuk en wordt uitgelegd wanneer een bouwplan vergunningsplichtig en welstandsplichtig is. Tevens wordt kort ingegaan op de toekomst van welstandstoezicht c.q. toezicht op de ruimtelijke kwaliteit.

hoofdstuk 2 waarin wordt ingegaan op kwaliteitsvrijheid en de relatie van de Nota Ruimtelijke Kwaliteit met andere beleidsterreinen. Eveneens is ingegaan op de vaststelling en handhaving van deze Nota Ruimtelijke Kwaliteit.

hoofdstuk 3 waarin de uitvoering en de organisatie van de beleidstaak ruimtelijke kwaliteitszorg in de gemeente Beekdaelen worden toegelicht. De exacte werkwijze en samenstelling van de commissie worden in een verordening aangegeven.

hoofdstuk 4 waarin de systematiek van het geheel van criteria wordt toegelicht, die de basis vormt voor de nota.

Deel B bestaat uit:

hoofdstuk 5 met daarin de algemene beoordelingscriteria. Dit zijn criteria die universeel van aard zijn en gebaseerd zijn op architectonische en stedenbouwkundige kwaliteitsprincipes.

hoofdstuk 6 waarin de beoordelingscriteria uitgewerkt zijn per deelgebied. Deze criteria worden toegepast voor activiteiten waarvoor een omgevingsvergunning noodzakelijk is.

Daarnaast zijn drie bijlagen opgenomen met daarin een begrippenlijst, de uitwerking van het begrip ruimtelijke kwaliteit en de kaart met de deelgebieden. Verder maken de huidige beeldkwaliteitsplannen (3 stuks) die nog van toepassing zijn als losse bijlagen onderdeel uit van deze nota Ruimtelijke kwaliteit.

 

Naar boven