Gemeenteblad van Landerd

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LanderdGemeenteblad 2020, 19253Beschikkingen | aanvraagOmgevingsvergunningen

Ontvangen aanvragen om omgevingsvergunning:

De Kuipersweg 9, 5411 RC Zeeland; het aanpassen van bestaande stallen van een pluimveebedrijf naar emissiearme stallen (aanvraag ontvangen 13 januari 2020)

Blazoenlaan (achter 12 en 14) en Kerkstraat (achter 101 en 101a) te Zeeland; het plaatsen van een keerwand tussen woonpercelen (aanvraag ontvangen 15 januari 2020)

Ontvangen sloopmeldingen:

Heijtmorgen 14, 5375 AN Reek; het slopen van een loods met asbesthoudende dakbedekking (melding ontvangen 15 januari 2020)

Kerkstraat 97, 5411 CK Zeeland; het slopen van een aanbouw van de woning (melding ontvangen 15 januari 2020)

Ontvangen milieumeldingen:

Zeelandsedreef (ongenummerd) te Schaijk; het melden in het kader van het Activiteitenbesluit van het starten van een gasdrukregelstation (melding ontvangen 13 januari 2020)

Witte Dellen 3a, 5411 LG Zeeland; het melden in het kader van het Activiteitenbesluit van het veranderen van een agrarisch bedrijf (melding ontvangen 14 januari 2020)

In dit stadium van de procedure (ontvangen aanvragen/meldingen) kunt u (nog) geen bezwaar-/beroepschrift indienen. Bovengenoemde aanvragen zijn op verzoek wel in te zien bij de afdeling Ruimte. U kunt hiervoor een afspraak maken.

Verleende omgevingsvergunningen:

Nieuw Heijtmorgen 18a, 5375 AJ Reek; het bouwen van een woning (vergunning verzonden 14 januari 2020)

Langenboomseweg (nabij huisnummer 66) te Zeeland; het kappen van 6 bomen in verband met werkzaamheden aan het gasleidingnetwerk (vergunning verzonden 16 januari 2020)

Huisnummerbesluiten:  

Vaststelling nummeraanduiding:

Industriepark 32a, 5374 CM Schaijk; ten behoeve van een bedrijfsgebouw met bijgebouw.

Dit besluit tot vaststelling van de nummeraanduiding is verzonden d.d. 15 januari 2020.

Vaststelling nummeraanduiding:

Nieuw Heijtmorgen 18a, 5375 AJ Reek; ten behoeve van een nieuw te bouwen woning.

Dit besluit tot vaststelling van de nummeraanduiding is verzonden d.d. 16 januari 2020.

Bezwaar en voorlopige voorziening:

Tegen bovengenoemde besluiten tot verlening van de vergunningen en tot vaststelling van de nummeraanduidingen kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de datum van verzending van het besluit bezwaar maken bij het college van burgemeester en wethouders van Landerd, Postbus 35, 5410 AA Zeeland.

Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en het moet in ieder geval de volgende informatie bevatten:

  • naam en adres bezwaarmaker;

  • de datum;

  • een omschrijving van het besluit waartegen bezwaar gemaakt wordt;

  • een omschrijving van het bezwaar.

Een bezwaarschrift kan ook digitaal worden ingediend via www.landerd.nl (groene knop “online regelen” → gemeente Landerd, indienen bezwaar).

Als er bezwaar wordt aangetekend, blijft het besluit in eerste instantie gewoon geldig. De wet houdt rekening met de situatie dat iemand die bezwaar aantekent niet kan wachten op de afhandeling van dat bezwaar. Daarom kan de rechtbank worden verzocht een zogenaamde voorlopige voorziening te treffen. De rechtbank kan dan snel - en voordat zij uitspraak doet - een bepaalde maatregel nemen. Dit verzoek moet worden ingediend bij: Rechtbank Oost-Brabant, sector bestuursrecht, postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. Een verzoek om voorlopige voorziening kan ook digitaal worden ingediend via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.

Zowel voor het digitaal indienen van een bezwaarschrift als voor het digitaal verzoeken om een voorlopige voorziening, hebt u een elektronische handtekening (DigiD) nodig. Op de websites vindt u meer informatie.

Voor nadere informatie of voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met een van de medewerkers van de afdeling Ruimte, telefoonnummer 0486-458111.