Gemeenteblad van Roosendaal

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
RoosendaalGemeenteblad 2020, 19174Overige besluiten van algemene strekkingWijziging van de gemeenschappelijke regeling West Brabants Archief (WBA)

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Roosendaal;

 

Overwegende dat:

 

  • Per 1 januari 2020 de Wet normalisatie rechtspositie ambtenaren (Wnra) in werking treedt.

  • De Wnra gevolgen heeft voor die gemeenschappelijke regelingen die zelf personeel in dienst hebben.

  • Ook het personeel van die regelingen onder het gewone arbeidsrecht komt te vallen.

  • Omdat gemeenschappelijke regelingen geen lid kunnen zijn van de VNG, de VNG besloten heeft een eigen werkgeversvereniging op te richten, zodat gemeenschappelijke regelingen via die vereniging toch een landelijke CAO kunnen sluiten.

  • Gemeenschappelijke regelingen zich aan kunnen sluiten bij de werkgeversvereniging mits de individuele regeling voorziet in de bevoegdheid om lid te worden.

  • Om in die bevoegdheid te voorzien is een aanpassing van de gemeenschappelijke regeling West-Brabants Archief vereist.

 

Gelet op:

  • artikel 1 van de Wet gemeenschappelijke regelingen;

  • de op door de gemeenteraad op 19 december 2019 aan het college verleende toestemming om over te gaan tot de voorliggende wijzigingen van de gemeenschappelijke regeling West-Brabants Archief.

 

BESLUIT

De gemeenschappelijke regeling West Brabants Archief als volgt te wijzigen:

 

 

Aan artikel 9 wordt een vierde lid toegevoegd luidende:

4. Het algemeen bestuur is bevoegd tot de oprichting van en de deelneming in stichtingen, maatschappen, vennootschappen, verenigingen, coöperaties en onderlinge waarborgmaatschappijen, indien dit in het bijzonder aangewezen moet worden geacht voor de behartiging van het daarmee te dienen openbaar belang. Het besluit wordt niet genomen dan nadat de raden van de deelnemende gemeenten een ontwerpbesluit is toegezonden en in de gelegenheid zijn gesteld hun wensen en bedenkingen ter kennis van het algemeen bestuur te brengen.

 

Deze wijziging treedt in werking na bekendmaking zoals bepaald in de gemeenschappelijke regeling West-Brabants Archief.

 

Aldus vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Roosendaal op 21 januari 2020.

De secretaris, De burgemeester,