Gemeenteblad van Bernheze

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BernhezeGemeenteblad 2020, 190VerordeningenVERORDENING OP DE HEFFING EN DE INVORDERING VAN LEGES BERNHEZE 2020

 

 

 

De raad van de gemeente Bernheze besluit, op basis van het bijbehorende voorstel van

burgemeester en wethouders van 5 november 2019:

 

gelet op de artikelen 156, eerste en tweede lid, aanhef en onderdeel h, en 229, eerste lid, aan-hef en onderdeel b, van de Gemeentewet en de artikelen 2, tweede lid, en 7 van de Paspoort-wet;

 

 

 

 

Artikel 1: Definities

In deze verordening wordt verstaan onder:

1. dag: de periode van 00.00 uur tot 24.00 uur, waarbij een gedeelte van een dag als een hele dag wordt aangemerkt;

2. week: een aaneengesloten periode van zeven dagen;

3. maand: het tijdvak dat loopt van ne dag in een kalendermaand tot en met de (n-1)e dag in de volgende kalendermaand, met dien verstande dat als de ne dag in een kalender-maand 30 of 31 januari is, de (n-1)e dag in de volgende kalendermaand altijd de laatste dag van de maand februari is;

4. jaar: het tijdvak dat loopt van de ne dag in een kalenderjaar tot en met de (n-1)e dag in het volgende kalenderjaar;

5. kalenderjaar: de periode van 1 januari tot en met 31 december.

 

Artikel 2: Belastbaar feit

1. Onder de naam ‘leges’ worden rechten geheven voor:

a. het genot van door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten;

b. het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van een Nederlandse identiteitskaart of een reisdocument;

een en ander zoals genoemd in deze verordening en de daarbij behorende tarieven-tabel.

2. Hetgeen in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel is bepaald over een Nederlandse identiteitskaart voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt, is van overeenkomstige toepassing op een vervangende Nederlandse identiteitskaart voor personen met een uitreisverbod, ongeacht de leeftijd van de betrokken persoon.

 

 

Artikel 3: Belastingplicht

Belastingplichtig is de aanvrager van de dienst, de Nederlandse identiteitskaart of het reisdo-cument, dan wel degene ten behoeve van wie de dienst is verleend of de handelingen zijn ver-richt.

 

Artikel 4: Vrijstellingen

Leges worden niet geheven voor:

1. bewijs van onvermogen;

2. attestaties de vita nodig voor ontvangst van pensioenen, wachtgelden, lijfrenten en andere periodieke uitkeringen ten laste van publiekrechtelijke lichamen;

3. beschikking of afschrift daarvan, houdende beslissing op een verzoek om subsidie uit de gemeentekas;

4. beschikking op bezwaar- en verzoekschriften ter zake van gemeentelijke belastingen;

5. beschikkingen of afschriften houdende aanstelling, benoeming, bevordering, ontslag, toekenning van bezoldiging, vergoeding of toelage, dan wel verhoging hiervan, betrek-kelijk enige gemeentelijke functie of dienstverrichting jegens de gemeente;

6. aan de bureaus van de in Bernheze verschijnende bladen toe te zenden raadsvoorstel-len;

7. de afdrukken van voorstellen, rapporten, adressen en andere stukken, welke aan de gemeenteraad overgelegd en vanwege de secretarie vermenigvuldigd worden, indien door de afgifte een algemeen plaatselijk belang wordt gediend;

8. stukken en inlichtingen, waarvan de kosteloze afgifte of verstrekking bij enig wettelijk voorschrift aan de gemeentebesturen is opgelegd;

9. afgifte collectevergunning ten behoeve van een charitatief doel.

 

Artikel 5: Maatstaven van heffing en tarieven

 

1. De leges worden geheven naar de maatstaven en tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel;

2. Voor de berekening van de leges wordt een gedeelte van een in de tarieventabel ge-noemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

 

 

Artikel 6: Wijze van heffing

 

De leges worden geheven bij wege van een mondelinge dan wel een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, zegel, nota of andere schriftuur. Het gevorderde bedrag wordt mondeling, dan wel door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldige bekendgemaakt.

 

Artikel 7: Termijnen van betaling

 

1. In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de leges worden betaald ingeval de kennisgeving als bedoeld in artikel 6:

a. mondeling wordt gedaan, op het moment van het doen van de kennisgeving;

b. schriftelijk wordt gedaan, op het moment van uitreiken van de kennisgeving, dan wel in geval van toezending daarvan, binnen 30 dagen na de dagtekening van de kennisgeving.

2. De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen.

 

Artikel 8: Kwijtschelding

 

Bij de invordering van de leges wordt geen kwijtschelding verleend.

 

Artikel 9: Teruggaaf

 

Gehele of gedeeltelijke teruggaaf van leges ter zake van een in de tarieventabel omschreven dienst wordt verleend op een aanvraag als bedoeld in artikel 242 van de Gemeentewet en overeenkomstig een met betrekking tot die dienst in de bij deze verordening behorende tarieven-tabel opgenomen bepaling.

 

Artikel 10: Overdracht van bevoegdheden

 

Het college van burgemeester en wethouders is bevoegd tot het wijzigen van deze verordening, indien de wijzigingen:

a. van zuiver redactionele aard zijn;

b. een gevolg zijn van nieuwe of gewijzigde rijksregelgeving die in werking treedt binnen drie maanden na de officiële bekendmaking van de inwerkingtreding ervan in het Staatsblad of de Staatscourant en het de volgende hoofdstukken of onderdelen van

titel 1 van de tarieventabel betreft:

1. onderdeel 1.1.6 (akten burgerlijke stand);

2. hoofdstuk 2 (reisdocumenten);

3. hoofdstuk 3 (rijbewijzen);

4. onderdeel 1.4.4 (papieren verstrekking uit de basisregistratie personen);

5. onderdeel 1.8. (Overige publiekszaken);

6. hoofdstuk 11 (kansspelen);

een en ander voor zover met deze wijzigingen niet reeds bij het vaststellen of latere wijziging van deze verordening bij raadsbesluit rekening is gehouden.

 

Artikel 11: Overgangsbepaling, inwerkingtreding en citeertitel

 

1. De ‘Legesverordening Bernheze 2019’ van 13 december 2018, wordt ingetrokken met ingang van de in het vierde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijven op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

2. Als de datum van inwerkingtreding van deze verordening ligt na de in lid 4 opgenomen datum van ingang van de heffing, blijft de in het eerste lid genoemde verordening gel-den voor de in de tussenliggende periode plaatsvindende belastbare feiten voor zover de heffing van de leges hiervoor in die periode plaatsvindt.

3. Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2020.

4. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2020.

5. Deze verordening wordt aangehaald als ‘Legesverordening Bernheze 2020’.

 

 

Vastgesteld door de raad van de gemeente Bernheze in zijn openbare vergadering van

12 december 2019.

 

 

 

Leandra Kilian

plv. griffier Marieke Moorman

voorzitter

 

 

Hoofdstuk 1: Burgerlijke stand

Nr. Omschrijving Bedrag

1.1.1 Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk of het registreren van een partnerschap op locatie De Misse 6 te Heesch:

1.1.1.1 - op maandag tussen 9.00 en 10.00 uur kosteloos

1.1.1.2 - op maandag tot en met vrijdag vanaf 9.00 uur met uitzondering van het gestelde onder 1.1.1.1 € 441,40

1.1.1.3 - op zaterdag (op afspraak) € 563,15

 

1.1.2 Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk of het registreren van een partnerschap op een eigen gekozen locatie:

1.1.2.1 - op maandag tot en met vrijdag € 347,15

1.1.2.2 - op zaterdag tot 17.00 € 432,85

1.1.2.3 - op zaterdag vanaf 17.00, zondag en feestdagen € 461,35

 

1.1.3 Opslag bij 1.1.2 het tarief bedraagt ter zake van de voltrekking van een huwelijk of het registreren van een partnerschap op het kasteel te Heeswijk:

 

1.1.3.1 - op maandag tot en met donderdag tussen 9.00 en 17.00 uur € 317,70

1.1.3.2 - op vrijdag tussen 9.00 en 17.00 uur € 520,50

1.1.3.3 - op maandag tot en met vrijdag na 17.00 uur € 463,60

1.1.3.4 - op zaterdag tot 17.00 € 565,00

1.1.3.5 - op zaterdag vanaf 17.00, zondag en feestdagen € 717,10

 

1.1.4 Het tarief bedraagt ter zake van het verstrekken van:

1.1.4.1 - een trouwboekje of partnerschapsboekje in een kunststof uitvoering € 23,80

1.1.4.2 - een duplicaat van een trouwboekje of partnerschapsboekje in een kunststof uitvoering € 23,80

1.1.4.3 - een trouwboekje of partnerschapsboekje in een lederen uitvoering € 29,90

1.1.4.4 - een duplicaat van een trouwboekje of partnerschapsboekje in een lederen uitvoering € 29,90

1.1.4.5 - het kalligraferen van een trouwboekje in een kunststof of lederen uitvoering € 17,40

 

 

 

 

1.1.5 Het tarief bedraagt ter zake van het doen van nasporingen in de registers van de Burgerlijke stand, voor ieder daaraan besteed kwartier € 28,20

 

1.1.6 Ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een stuk als bedoeld in artikel 2 van de Wet rechten burgerlijke stand (Stb. 1879, 72) geldt het tarief zoals dat is opgenomen in artikel 1, eerste lid, van het legesbesluit akten burgerlijke stand. Genoemde tarieven bedragen met ingang van 1 januari 2020:

1.1.6.1 Voor de in artikel 2, eerste lid van de Wet rechten burgerlijke stand, onder a, b en d genoemde stukken, artikel 1:23b, eerste en tweede lid BW en artikel 1:19K, BW (uittreksel burgerlijke stand en attestatie de vita) € 13,80

1.1.6.2 Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een stuk als bedoeld in artikel 2 van de Wet rechten burgerlijke stand op grond van de Europese verordening. (meertalige vertaalformulieren) € 24,30

1.1.6.3 Voor de onder c genoemde stukken en artikel 1:49a BW (verklaring huwelijksbevoegdheid)

€ 18,60

 

Hoofdstuk 2: Reisdocumenten en Nederlandse identiteitskaart

Nr. Omschrijving Bedrag

1.2 Het tarief bedraagt voor het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag:

1.2.1 van een nationaal paspoort:

1.2.1.1 - voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is € 73,23

1.2.1.2 - voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt € 55,37

 

1.2.2 van een nationaal paspoort, een groter aantal bladzijden bevattende dan een nationaal paspoort als bedoeld in onderdeel 1.2.1 (zakenpaspoort):

1.2.2.1 - voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is € 73,23

1.2.2.2 - voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt € 55,37

 

1.2.3 van een reisdocument ten behoeve van een persoon die op grond van de Wet betreffende de positie van Molukkers als Nederlander wordt behandeld (faciliteitenpaspoort):

1.2.3.1 - voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is € 73,23

1.2.3.2 - voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt € 55,37

 

1.2.4 van een reisdocument voor vluchtelingen of een reisdocument voor vreemdelingen € 55,37

 

1.2.5 van een Nederlandse identiteitskaart:

1.2.5.1 - voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is € 58,31

1.2.5.2 - voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt € 30,73

 

1.2.6 voor een spoedlevering van de in de onderdelen 1.2.1 tot en met 1.2.5 genoemde documenten, de in die onderdelen genoemde leges vermeerderd met een bedrag van € 49,86

 

1.2.7 voor het op verzoek (thuis)bezorgen van een reisdocument of Nederlandse identiteitskaart, per document € 15,73

Zie ontwerpbesluit wijzigingen besluit paspoortgelden voor 2020.

 

Hoofdstuk 3: Rijbewijzen

1.3.1.1 Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afgeven, vernieuwen of omwisselen van een rijbewijs € 40,65

1.3.1.2 Het tarief genoemd in onderdeel 1.3.1.1 wordt bij het in behandeling nemen van een spoedaanvraag vermeerderd met € 34,10

1.3.1.3 Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag voor het opmaken van een verklaring van vermissing van een rijbewijs € 16,35

1.3.2 Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van gegevens uit het Centraal Register Rijbewijzen € 15,00

1.3.3 Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag voor een Eigenverklaring 70+ en 70- (geneeskundige verklaring): € 37,80

 

Hoofdstuk 4: Verstrekkingen uit de basisregistratie personen

 

1.4.1 Voor de toepassing van onderdeel 1.4.2 wordt onder één verstrekking verstaan één of meer gegevens omtrent één persoon waarvoor de basisregistratie personen moet worden geraadpleegd.

1.4.2 Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag:

1.4.2.1 - tot het verstrekken van gegevens: per verstrekking € 15,00

1.4.2.2 - tot het verkrijgen van een uittreksel uit de basisregistratie personen (digitale balie)

€ 10,90

 

1.4.2.3 - tot het verkrijgen van een uittreksel uit de basisregistratie personen (front-office)

€ 15,00

1.4.2.4 - tot het schriftelijk aanvragen van een uittreksel uit de basisregistratie personen

€ 28,25

1.4.2.5 - meertalig formulier BRP met adreshistorie € 28,15

1.4.3 Het tarief bedraagt ter zake van het op verzoek doornemen van de basisregistratie personen, voor ieder daaraan besteed kwartier € 28,15

1.4.4 Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een persoonslijst, anders dan bij eerste vestiging of geboorte Door Rijk vastgesteld wettelijk maximum

1.4.5 Voor de toepassing van onderdeel 1.4.6 wordt onder één verstrekking verstaan één of meer gegevens omtrent één persoon die niet zijn opgenomen in de basisregistratie personen.

1.4.6 Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag:

1.4.6.1 - tot het verstrekken van gegevens: per verstrekking € 15,00

 

Hoofdstuk 5: Verstrekkingen uit het Kiezersregister

1.5.1 Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een inlichting betreffende de registratie van de aanvrager als kiezer, bedoeld in artikel D4 van de Kieswet (Stb. 1989, 423) Kosteloos

 

Hoofdstuk 6: Bestuursstukken

1.6.1 Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

1.6.1.1 - een afschrift van de perspectiefnota € 10,60

1.6.1.2 - een afschrift van de programmabegroting € 14,30

1.6.1.3 - een afschrift van de productenraming € 25,10

1.6.1.4 - een afschrift van de jaarrekening (jaarstukken) € 19,90

1.6.1.5 - een afschrift van de jaarrekening (productenrekening) € 13,25

1.6.1.6 - een afschrift van de bestuursrapportage € 3,55

1.6.2 Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag:

1.6.2.1 tot het verstrekken van:

1.6.2.1.1 - een afschrift van het verslag van een raadsvergadering, per pagina € 0,20

1.6.2.1.2 - een afschrift van de stukken behorende bij een raadsvergadering per pagina met een minimum per bundel die op het gemeentehuis wordt opgehaald, betrekking hebbende op één raadsvergadering € 5,85

1.6.2.2 tot het afsluiten van een abonnement voor een kalenderjaar:

1.6.2.2.1 - op de raadsstukken behorende bij en verslagen van raadsvergaderingen die door de abonnementhouder worden opgehaald (raad plus 3 commissies) € 633,55

1.6.2.2.1.1 - op de raadsstukken behorende bij en verslagen van raadsvergaderingen die door de abonnementhouder worden opgehaald (raad plus 2 commissies) € 541,45

1.6.2.2.1.2 - op de raadsstukken behorende bij en verslagen van raadsvergaderingen die door de abonnementhouder worden opgehaald (raad plus 1 commissie) € 448,75

1.6.2.2.1.3 - op de raadsstukken behorende bij en verslagen van raadsvergaderingen die door de abonnementhouder worden opgehaald (uitsluitend raadsstukken) € 357,40

1.6.2.2.2 - op de raadsstukken behorende bij en verslagen van raadsvergaderingen die bij de abonnementhouder worden thuisbezorgd c.q. toegezonden (raad plus 3 commissies)

€ 688,50

1.6.2.2.2.1 - op de raadsstukken behorende bij en verslagen van raadsvergaderingen die bij de abonnementhouder worden thuisbezorgd c.q. toegezonden (raad plus 2 commissies)

€ 587,25

1.6.2.2.2.2 - op de raadsstukken behorende bij en verslagen van raadsvergaderingen die bij de abonnementhouder worden thuisbezorgd c.q. toegezonden (raad plus 1 commissie) € 486,10

1.6.2.2.2.3 - op de raadsstukken behorende bij en verslagen van raadsvergaderingen die bij de abonnementhouder worden thuisbezorgd c.q. toegezonden (uitsluitend raadsstukken)

€ 384,85

1.6.2.2.3 het bepaalde onder 1.7.2.2.1 en 1.7.2.2.2 is niet van toepassing voor het verstrekken van die stukken aan de fracties uit de gemeenteraad tot maximaal een aantal gelijk aan driemaal het aantal leden van de desbetreffende fractie, vermeerderd met vijf stuks per fractie, een en ander voor zover dit aantal aan één adres gezonden kan worden.

1.6.2.2.4 De abonnementen kunnen op elk gewenst tijdstip ingaan en hebben te rekenen vanaf de ingangsdatum een geldigheidsduur van 12 maanden ongeacht het aantal te verstrekken stukken. De stukken, die betrekking hebben op de begrotingen en rekeningen, zijn echter niet in het abonnement begrepen.

1.6.3 Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag:

1.6.3.1 tot het verstrekken van:

1.6.3.1.1 - een afschrift van het verslag van een vergadering van een raadscommissie, per pagina € 0,20

1.6.3.1.2 - een afschrift van de stukken behorende bij een vergadering van een raadscommissie, per pagina € 0,20

1.6.3.2 tot het afsluiten van abonnement voor een kalenderjaar:

1.6.3.2.1 - op de commissiestukken behorende bij en verslagen van raadscommissies die door de abonnementhouder worden opgehaald (3 commissies) € 276,10

1.6.3.2.1.2 - op de commissiestukken behorende bij en verslagen van raadscommissies die door de abonnementhouder worden opgehaald (2 commissies) € 184,05

1.6.3.2.1.3 - op de commissiestukken behorende bij en verslagen van raadscommissies die door de abonnementhouder worden opgehaald (1 commissie) € 91,95

1.6.3.2.2 - op de commissiestukken behorende bij en verslagen van raadscommissies die bij de abonnementhouder worden thuisbezorgd c.q. toegezonden (3 commissies) € 303,60

1.6.3.2.2.1 - op de commissiestukken behorende bij en verslagen van raadscommissies die bij de abonnementhouder worden thuisbezorgd c.q. toegezonden (2 commissies) € 202,40

1.6.3.2.2.2 - op de commissiestukken behorende bij en verslagen van raadscommissies die bij de abonnementhouder worden thuisbezorgd c.q. toegezonden (1 commissie) € 101,20

De abonnementen kunnen op elk gewenst tijdstip ingaan en hebben te rekenen vanaf de ingangsdatum een geldigheidsduur van 12 maanden ongeacht het aantal te verstrekken stukken.

1.6.4 Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag:

1.6.4.1 - tot het verstrekken van een gemeenteplattegrond € 2,65

1.6.5 Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

1.6.5.1 - een afschrift van de bouwverordening € 43,85

1.6.5.2 - een afschrift van de bouwverordening met toelichting € 61,40

1.6.5.3 - een afschrift van de brandveiligheidsverordening € 61,40

1.6.5.4 - een afschrift van algemene plaatselijke verordening € 14,40

1.6.5.5 - een afschrift van alle overige plaatselijke verordeningen, voor zover niet in deze tarieventabel genoemd, per pagina € 0,20

1.6.5.5.1  met een minimum per verordening van € 2,90

 

Hoofdstuk 7: Vastgoedinformatie

1.7.1 Het tarief bedraagt ter zake van het op verzoek doen van nasporingen in het gemeentelijke kadaster voor ieder daaraan besteed kwartier € 28,20

1.7.2 Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van inlichtingen omtrent de kadastrale, dan wel de plaatselijke aanduiding, per inlichting € 19,15

 

Hoofdstuk 8: Overige publiekszaken

1.8.1 Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag:

1.8.1.1 - tot het verkrijgen van een verklaring omtrent het gedrag € 41,35

1.8.1.2 - tot het verkrijgen van een bewijs van in leven zijn (front-office of digitale balie)

€ 15,00

1.8.1.3 - tot het verkrijgen van een legalisatie van een handtekening € 15,00

1.8.1.4.1 - tot het verkrijgen van een bewijs van Nederlanderschap (front-office of digitale balie) € 15,00

1.8.1.4.2 - tot het schriftelijk aanvragen van een bewijs van Nederlanderschap € 28,30

1.8.2 - voor een verzoek tot naturalisatie 1 persoon (standaard tarief) € 901,00

1.8.3 - voor een verzoek tot naturalisatie 1 persoon (verlaagd tarief) € 670,00

1.8.4 - voor een verzoek tot naturalisatie meerdere personen (standaard tarief) € 1.150,00

1.8.5 - voor een verzoek tot naturalisatie meerdere personen (verlaagd tarief) € 920,00

1.8.6 - voor een Enkelvoudige optie Nederlandenschap € 191,00

1.8.7 - voor een Gemeenschappelijke optie Nederlandenschap € 326,00

 

Hoofdstuk 9: Gemeentearchief

1.9.1 Het tarief bedraagt ter zake van het op verzoek doen van nasporingen in de in het gemeentearchief berustende stukken, voor ieder daaraan besteed kwartier € 28,20

 

Hoofdstuk 10: Leegstandswet

1.10 Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag:

1.10.1 - tot het verkrijgen van een vergunning tot tijdelijke verhuur van leegstaande woonruimte als bedoeld in artikel 15, eerste lid, van de Leegstandwet € 43,10

1.10.2 - tot verlenging van een vergunning tot tijdelijke verhuur van woonruimte als bedoeld in artikel 15, negende lid, van de Leegstandwet € 21,60

 

Hoofdstuk 11: Kansspelen

1.11.1 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een aanwezigheidsvergunning als bedoeld in artikel 30b van de Wet op de kansspelen:

1.11.1.1 - voor een periode van twaalf maanden voor één kansspelautomaat € 56,50

1.11.1.2 - voor een periode van twaalf maanden voor twee kansspelautomaten € 79,00

1.11.1.3 - voor één kansspelautomaat, welke vergunning geldt voor een periode van drie jaar

€ 169,50

1.11.1.4 - voor twee kansspelautomaten, welke vergunning geldt voor een periode van drie jaar € 237,00

1.11.2 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een vergunning als bedoeld in artikel 3 van de Wet op de Kansspelen (loterijvergunning):

€ 42,20

 

 

 

Hoofdstuk 12: Kinderopvang

Nr. Omschrijving Bedrag

1.12.1 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot inschrijving van een locatie voor kinderopvang, BSO, gastouderbureau of peuterspeelzaal in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP) grond van artikel 45 e.v. van de Wet kinderopvang € 1.072,10

1.12.2 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot inschrijving van een gastouder in het LRKP

Dit bedrag wordt in rekening gebracht bij het gastouderbureau dat zorgt voor de aanvraag. € 520,60

 

Hoofdstuk 13: Telecommunicatie en nutsvoorzieningen

1.13.1 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van het verkrijgen van instemming of vergunning omtrent het tijdstip, plaats en werkwijze van uitvoering van werkzaamheden als bedoeld in artikel 5.4, eerste lid, van de Telecommunicatiewet en artikel 5, eerste lid van de Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuur (AVOI): € 406,00

1.13.2 Het tarief conform voorgaand artikel 1.13.1 wordt bij aaneengesloten graafwerkzaamheden van 25 meter tot 500 meter, met een toeslag over de totaal bemeten sleuflengte, per strekkende meter verhoogd met: € 1,30

1.13.3 Het tarief conform voorgaand artikel 1.13.1 wordt bij aaneengesloten graafwerkzaamheden van 500 meter tot 2000 meter, met een toeslag over de totaal bemeten sleuflengte, per strekkende meter verhoogd met:

€ 0,90

1.13.4 Het starttarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor aaneengesloten graafwerkzaamheden van meer dan 2.000 meter is het tarief van hoofdstuk 1.13.1. De aanvrager krijgt vervolgens schriftelijk een begroting inclusief onderbouwing van de totale kosten. De gemeente neemt de aanvraag pas verder in behandeling na schriftelijk akkoord van de aanvrager binnen vier weken. Hebben we geen schriftelijk akkoord binnen vier weken, dan vervalt de aanvraag. Het starttarief wordt dan niet teruggegeven.

1.13.5 Het tarief bedraagt voor een graafmelding met een tracélengte tot 25 meter € 93,45

 

Hoofdstuk 14: Verkeer en vervoer

1.14.1 Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag:

1.14.1.1 - tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (Stb. 459) voor zover noodzakelijk en direct samenhangend met de uitvoering van bijzondere transporten € 37,70

1.14.1.2 - tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (Stb. 459) anders dan bedoeld in onderdeel 1.14.1.1 € 23,30

1.14.1.3 - tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 7.1 van het Voertuigenreglement (Stb.1994, 450) € 37,70

1.14.1.4 - tot het verstrekken van een gehandicaptenparkeerkaart (GPK) € 128,80

1.14.1.5 - tot het verlengen van een gehandicaptenparkeerkaart (GPK) € 29,70

 

Hoofdstuk 15: Diversen

1.15.1 Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

1.15.1.1 - gewaarmerkte afschriften van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina € 0,20

1.15.1.2 - afschriften, doorslagen of fotokopieën van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen:

1.15.1.2.1 - per pagina op papier van A4- en A3-formaat € 0,20

1.15.1.2.2 - per pagina op papier van ander formaat dan A4 of A3 € 14,30

1.15.1.2.3 - indien kaarten en tekeningen uit het archief van de gemeente moeten worden opgespoord, geldt een toeslag per kaart en tekening van € 8,65

1.15.1.2.4 - kaarten van het geldende bestemmingsplan, per kaart op A4- of A3-formaat € 8,65

1.15.1.3 - voor het monteren van kaarten en tekeningen tot samengestelde overzichten dan wel overzichtskaarten wordt het tarief per kopie verhoogd met € 14,30

1.15.1.4 - een beschikking op aanvraag, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen € 43,10

1.15.1.5 - stukken of uittreksels, welke op aanvraag van de aanvrager moeten worden opgemaakt, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina € 2,85

1.15.2 Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning ingevolge artikel 5:18 van de APV voor de verkoop van goederen

€ 43,15

 

 

 

TITEL 3 DIENSTVERLENING VALLEND ONDER EUROPESE DIENSTENRICHTLIJN

 

 

Hoofdstuk 1 Horeca

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van:

3.1.1 - een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning ingevolge artikel 3, eerste lid, van de Drank en Horecawet (Stb. 1964, 386) € 490,25

3.1.2 - een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 35 van de Drank- en Horecawet € 22,10

3.1.3 - een verzoek tot wijziging van een bestaande drank- en horecavergunning € 41,85

3.1.4 een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning ingevolge artikel 2:28 van de APV, voor het exploiteren van een openbare inrichting die tevens een inrichting is in de zin van de Drank- en Horecawet € 245,10

3.1.5 een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning ingevolge artikel 2:28 van de APV, voor het exploiteren van een openbare inrichting die geen inrichting is in de zin van de Drank- en Horecawet € 490,25

3.1.6 een verzoek tot wijziging van een bestaande exploitatievergunning € 41,85

3.1.7 - een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing ingevolge artikel 2:34C, lid 2 van de APV van het verbod om paracommerciële rechtspersonen alcoholhoudende drank te laten verstrekken tijdens bijeenkomsten van persoonlijke aard en bijeenkomsten die zijn gericht op personen die niet of rechtstreeks bij de activiteiten van de desbetreffende rechtspersoon zijn betrokken. € 43,10

3.1.8 - een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing voor de sluitingstijd ingevolge artikel 2:29, lid 5 van de APV € 28,20

3.1.9 - een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 2:10 van de APV om terrasmeubilair te mogen plaatsen op het voor publiek toegankelijke (verharde) gedeelte € 43,10

 

Hoofdstuk 2: Organiseren evenementen of markten

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van:

3.2.1 - een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 2:25 van de APV voor het houden van een evenement € 89,60

3.2.2 - een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning ingevolge artikel 5:23 van de APV voor het houden van een snuffelmarkt € 23,30

3.2.3 - een aanwijzing van een terrein als bedoeld in artikel 5:32 van de APV voor het houden van een crosswedstrijd € 86,25

3.2.4 - Een aanvraag tot het verkrijgen van een standplaatsvergunning voor de weekmarkt, gelet op de Marktverordening gemeente Bernheze 2013 € 94,60

 

Hoofdstuk 3: Prostitutiebedrijven

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag:

3.3.1 - tot het verkrijgen van een exploitatievergunning of een wijziging daarvan voor een seksinrichting of escortbedrijf als bedoeld in artikel 3:4, eerste lid, van de APV € 734,95

Hoofdstuk 4: Winkeltijdenwet

3.4.1 Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag voor een ontheffing als bedoeld in de winkeltijdenwet € 23,30

 

Hoofdstuk 5: Vergunning voor het aanbrengen van lichtreclame of reclameborden

gereserveerd

 

Hoofdstuk 6: Vergunning voor het houden van collecten

3.6 Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 5:13 van de APV voor het houden van collecten € 23,30

 

Hoofdstuk 7: Vergunning voor het aanleggen, stoken of hebben van vuur in de openlucht

3.7 Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 5:34 van de APV voor het aanleggen, stoken of hebben van vuur in de openlucht (1x standaardtarief) € 41,80

 

Hoofdstuk 8: Afgeven en waarmerken van een register voor rijwielhandelaren, uitdragers, opkopers en tagrijnen

3.8 Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afgeven en waarmerken van een register voor rijwielhandelaren, uitdragers, opkopers en tagrijnen € 29,30

 

Hoofdstuk 9: Vergunning voor het inzamelen van oud papier en andere afvalstoffen

3.9 Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in de artikel 2.5 van de Afvalstoffenverordening of een wijziging daarvan voor:

3.9.1 het inzamelen van oud papier en andere afvalstoffen door en ten behoeve van een vereniging of instelling (niet bedrijfsmatig) kosteloos

3.9.2 in alle overige gevallen € 72,25

 

Hoofdstuk 10: Bemiddeling bij publicatie van provinciewege op grond van ontgrondingsverordening

3.10 Het tarief bedraagt voor het verlenen van bemiddeling bij de publicatie van provinciewege op grond van de ontgrondingsverordening Noord-Brabant ter publicatie toegezonden aanvragen om ontgrondingsvergunningen € 117,35

 

Hoofdstuk 11: Uittreksel uit het gemeentelijk bodeminformatiesysteem (BIS)

3.11 Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een uittreksel uit het gemeentelijk bodeminformatiesysteem (BIS) € 28,20

 

Hoofdstuk 12: Ontheffing ingevolge de Zondagswet

3.12 Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing ingevolge de Zondagswet € 28,20

 

Hoofdstuk 13: Ontheffing voor het gebruik van geluidsversterkende apparatuur

3.13 Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing ingevolge artikel 4:6 A van de APV voor het gebruik van geluidsversterkende apparatuur € 28,20

 

Hoofdstuk 14: Ontheffing voor het verbod om te kamperen buiten de reguliere kampeerterreinen

3.14 Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing ingevolge artikel 4:18, lid 3 van de APV voor het kamperen buiten de reguliere kampeerterreinen € 28,20

 

Hoofdstuk 15: In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

3.15 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een andere, in deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking € 85,35