Gecoördineerde ontwerp omgevingsvergunning en ontwerp waterwetvergunning voor AMC Vlissingen B.V.

 

Burgemeester en wethouders van Vlissingen hebben aanvragen ontvangen om vergunning ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en de Waterwet van AMC Vlissingen, gelegen aan de Denemarkenweg 2 te Ritthem. De aanvragen hebben betrekking op het uitbreiden van de bestaande activiteiten. De aanvragen worden op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht gecoördineerd behandeld. Zij en Rijkswaterstaat willen de vergunningen verlenen met voorschriften ter bescherming van het milieu. De ontwerpvergunningen liggen ter inzage vanaf 30 juli 2020 tot en met 9 september 2020 bij de publieksbalie van de gemeente Terneuzen, Stadhuisplein 1 in Terneuzen van maandag tot en met vrijdag van 12.00 tot 16.30 uur en/of gedurende openingstijden in het gemeentehuis te Vlissingen. Een ieder kan tot en met 9 september 2020, schriftelijk, zienswijzen over de ontwerpvergunningen indienen bij RUD Zeeland, Postbus 35, 4530 AA Terneuzen. Hierbij kan worden verzocht persoonlijke gegevens niet bekend te maken. In deze periode kunnen ook mondelinge zienswijzen worden ingebracht. Hiervoor wordt gelegenheid geboden na telefonische afspraak.

Enkel belanghebbenden die zienswijzen hebben ingediend of belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen te hebben ingediend over de ontwerpvergunning en de adviseurs die advies hebben uitgebracht over de ontwerpvergunning kunnen later beroep instellen.

Voor nadere informatie en het opvragen van stukken kunt u zich wenden tot de heer A.A.M.J. Oostvogels, medewerker van RUD Zeeland, tel. +31 (0)6 5120 6349 of 0115-745100. De aanvraag staat geregistreerd onder nummer W-AOV190088/00213287.

 

Naar boven