Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Westland houdende regels omtrent de evenementennota

  • 1.

    De gemeenteraad te informeren over de wijzigingen van de evenementennota Westland (versie 2020) conform bijgaande brief.

  • 2.

    De aanpassingen te beschouwen als een lichte wijziging van de evenementennota, die bijdraagt aan de doelstelling van het kader.

Voorwoord

Westlanders houden van een feestje. De vele evenementen die jaarlijks in de diverse dorpen in Westland worden georganiseerd, vallen zeer in de smaak. De Westlandse feestweken zijn een begrip in deze gemeente. Daarnaast worden tal van andere evenementen georganiseerd. Evenementen voor jong en oud, op het gebied van sport en cultuur, maar ook voor charitatieve doeleinden. De evenementen dragen bij aan de saamhorigheid en de verbinding binnen de Westlandse samenleving.

Duidelijkheid

Om evenementen prettig, beheersbaar en veilig te laten verlopen en organisatoren duidelijkheid en transparantie te verschaffen over de voorschriften die gelden, is een duidelijke evenementenaanpak nodig. In deze evenementennota wordt beschreven welke wet- en regelgeving van toepassing is, welke beleidsregels gelden en hoe het vergunningentraject verloopt. Tevens worden praktische handreikingen gedaan om (de organisatie van) een evenement zo goed mogelijk te laten verlopen. De nota dient dus feitelijk als naslagwerk voor alle partijen die iets te maken hebben met een evenement.

Participatie

De evenementennota is het resultaat van een participatietraject waar iedere Westlander aan mee kon doen. In februari 2018 zijn de Westlandse inwoners, de organisatoren van evenementen, winkeliers en horecaondernemers in de gelegenheid gesteld een enquête in te vullen over evenementen via de website van de gemeente. Hierop zijn 6.155 reacties ontvangen.

De uitkomsten van deze enquête zijn in maart 2018 gepresenteerd tijdens een goed bezochte participatieavond en vervolgens uitgewerkt in denkrichtingen die tijdens een tweede participatieavond in april 2018 zijn besproken. Daarnaast hebben, vooruitlopend op deze evenementennota, in het voorjaar van 2018 diverse overleggen plaatsgevonden tussen de burgemeester en de organisatoren van de drie grote feestweken. Tijdens deze gesprekken is gesproken over aanpassingen in de plannen en programmering om de massaliteit, het alcoholgebruik onder jongeren en de geluidsoverlast terug te dringen. Input voor de overleggen vormden onder andere de uitkomsten van het participatietraject en de evaluatie van het evenementenseizoen 2017.

Bundeling

In 2005 heeft de gemeenteraad de nota ‘evenementen in Westland’ vastgesteld. Door de jaren heen is deze nota uitgebreid met verschillende nieuwe beleidsregels, richtlijnen en spelregels. Om een duidelijk overzicht te creëren is alle regelgeving nu gebundeld in deze evenementennota. Waar nodig zijn regels geactualiseerd of vervallen.

Wij gaan ervan uit dat deze evenementennota bijdraagt aan ons streven om Westland en zijn dorpen bruisend en gezellig te laten zijn voor alle Westlanders.

 

College van burgemeester en wethouders van Westland

Februari 2019

 

Naar boven