Gemeenteblad van Heerlen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HeerlenGemeenteblad 2020, 188213Overige besluiten van algemene strekkinggemeente Heereln - Actualisatie Bodemkwaliteitskaart en aanvulling bodembeleidsplan voor de stofgroep PFAS

 

 

Kennisgeving

 

Burgemeester en Wethouders van Heerlen maken op grond van artikel 3:40 van de Algemene wet bestuursrecht bekend dat zij, overeenkomstig het besluit van 7 juli 2020 (BWB-20000406), de geactualiseerde bodemkwaliteitskaart voor PFAS en de aanvulling op het bodembeleidsplan voor PFAS heeft vastgesteld. Het doel van de actualisatie is het in beeld brengen van de gebiedseigen kwaliteit voor PFAS in boven- en ondergrond in Parkstad.

 

  • Op 15 juli 2020 is de kennisgeving van het voornemen tot vaststelling van het besluit digitaal gepubliceerd op het gemeente-blad van de gemeente Heerlen. Overeenkomstig het besluit en artikel 44 lid 3 van het Besluit bodemkwaliteit vindt de daadwerkelijke vaststelling plaats één week nadat de kennisgeving is gedaan, te weten op 22 juli 2020.

 

Toelichting

In de zomer van 2019 heeft het Rijk het Tijdelijk Handelingskader voor hergebruik van PFAS-houdende grond en baggerspecie vastgesteld. In dit handelingskader is onder meer vastgelegd dat dat grond en baggerspecie op PFAS dienen te worden onderzocht alvorens hergebruik plaatsvindt. Dit heeft geleid tot stagnatie in grondverzet, onder meer omdat bestaande bodemkwaliteitskaarten (door het ontbreken van de stofgroep PFAS) niet meer (of nog maar beperkt) bruikbaar waren. Eén van de aanbevelingen van het tijdelijk handelingskader is dan ook dat gemeenten hun bodemkwaliteitskaart moeten aanpassen voor PFAS.

 

Actualisatie

Naar aanleiding van de aanbeveling uit het tijdelijk handelingskader heeft de gemeente Heerlen, in samenwerking met gemeenten Kerkrade, Landgraaf en Brunssum haar bestaande bodemkwaliteitskaart aangevuld met PFAS

De bodemkwaliteitskaart (Bkk) is een kaart die inzicht geeft in de diffuse bodemkwaliteit van de gemeente Heerlen.

De kaart kan als bewijsmiddel worden gebruikt voor de bodemkwaliteit bij grondverzet binnen de gemeente Heerlen en de regiogemeenten Brunssum, Landgraaf en Kerkrade. Met laatstgenoemde gemeenten is afgesproken samen te werken op het gebied van hergebruik van grond en elkaars bodemkwaliteitskaart te accepteren.

 

 

De digitale bestanden van de actualisatie bodemkwaliteitskaart PFAS en de aanvulling bodembeleidsplan PFAS zijn toegevoegd als bijlage bij deze publicatie.

 

Voor verdere vragen over de actualisatie van de Bodemkwaliteitskaart en de aanvulling van het bodembeleidsplan voor de stofgroep PFAS kunt u contact opnemen met mw. H. Berghs van het Domein Ruimte (tel. 14045).