Instellingsbesluit commissie integriteit gemeente Veere

De raad van de gemeente Veere;

Op voorstel van het presidium van 22 juni 2020;

Gelet op artikel 82, eerste lid van de Gemeentewet;

Besluit:

1. Vast te stellen het instellingsbesluit commissie integriteit gemeente Veere.

 

 

 

Artikel 1 Algemene bepalingen

 • 1.

  De gemeente Veere heeft een commissie integriteit.

 • 2.

  Uit alle fracties die in de raad vertegenwoordigd zijn is per fractie één lid vertegenwoordigd in de commissie integriteit.

 • 3.

  De commissie wordt ondersteund door de griffier en kan zich indien gewenst bij laten staan door deskundigen.

 • 4.

  De burgemeester is bij de commissievergadering aanwezig maar is geen lid van de commissie.

 • 5.

  De commissie wijst uit haar midden een voorzitter aan.

 • 6.

  Wanneer er bij een mogelijke integriteitsschending sprake is van een partijgenoot van een van de leden van de commissie, zal het betreffende commissielid tijdelijk zijn/haar werkzaamheden moeten staken.

 • 7.

  De vergaderingen van de commissie zijn niet openbaar.

 • 8.

  De commissie vergadert zo vaak de leden van de commissie dit noodzakelijk achten maar minimaal 2 keer per jaar.

 • 9.

  Indien de commissie daartoe aanleiding ziet, heeft zij de bevoegdheid om geheimhouding op te leggen (aan haar leden en/of aan derden).

 

Artikel 2 Doel

Het doel van de commissie integriteit is het bevorderen van integer gedrag door sturing te geven aan de ontwikkeling, de uitvoering en de naleving van het gemeentelijk integriteitsbeleid.

 

Artikel 3 Taken

De taken voor de commissie zijn:

 • Het vervullen van een ambassadeursrol waar het gaat om integriteit voor politieke ambtsdragers;

 • Het periodiek bespreekbaar maken van integriteitsthema’s en het evalueren van het gevoerde integriteitsbeleid voor politieke ambtsdragers;

 • Het voorleggen van integriteitskwesties van algemene aard aan de raad met als doel hier werkafspraken over te maken;

 • Het fungeren als klankbord op initiatief van de burgemeester omtrent het integriteitsonderzoek voor de benoeming van college- en raadsleden.

 

Artikel 4 Slotbepaling

 • 1.

  Dit besluit wordt aangehaald als ‘Instellingsbesluit commissie integriteit gemeente Veere’ en treedt in werking op de dag na bekendmaking.

 

 

Domburg, 1 juli 2020

De raad van de gemeente Veere,

de griffier plv., de voorzitter,

mr. A.W.L. Piersma drs. R.J. van der Zwaag

Naar boven