Gemeenteblad van Oisterwijk

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
OisterwijkGemeenteblad 2020, 186488Overige overheidsinformatieBesluitenlijst college 14 juli 2020 gemeente Oisterwijk

Het college heeft in de vergadering van 14 juli 2020 de volgende besluiten genomen:

 

Intentieverklaring De Noenes

Het college heeft ingestemd met de intentieverklaring van Vereniging de Noenes om een principeverzoek uit te werken dat draagvlak bevat voor verruiming van de bebouwings- en bewoningsmogelijkheden in relatie tot kwaliteitsverbetering.

- bijgevoegde raadsinformatiebrief en de gemeenteraad hiermee te informeren over de instemming met de Intentieverklaring De Noenes.

 

Zienswijze BP Buitengebied Haaren 2020

Het college heeft besloten om middels bijgevoegde brief (bijlage 1) een zienswijze in te dienen op het ontwerpbestemmingsplan `Buitengebied, herziening 2020’ van de gemeente Haaren.

 

Digitale toegankelijkheid gemeente Oisterwijk

Het college heeft ingestemd met de uitvoering van de benodigde stappen om te kunnen voldoen aan de wetgeving die voortkomt uit het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

 

Beantwoording art 34 vragen fracties AB en Vulders

Het college heeft ingestemd met de schriftelijke beantwoording van de vragen van AB/Fractie Vulders inzake extra benodigde middelen voor het Staalbergven.

 

Beantwoording brief Dorpsraad Moergestel verkoop locatie Bosstraat 1

Het college beantwoordt de brief van de Stichting Dorpsraad Moergestel n.a.v. de vastgestelde kaders voor verkoop van de voormalige basisschool aan de Bosstraat 1 in Moergestel.

 

Samenwerkingsafspraken tussen gemeenten in regio Hart van Brabant met Veilig Thuis Midden-Brabant

Het college heeft besloten samenwerkingsafspraken tussen gemeenten in regio Hart van Brabant met Veilig Thuis Midden-Brabant, voor Oisterwijk vast te stellen.

 

Afwijken van inkoop- en aanbestedingsbeleid

Het college heeft besloten in verband met de urgentie van het maaien van de gazons in 2020 af te wijken van het inkoop- en aanbestedingsbeleid.

 

RIB voortgang Baerdijk

Het college heeft besloten de gemeenteraad te informeren over de voortgang van het proces rondom de herontwikkeling van de Baerdijk (Kartonnagefabriek) via een raadsinformatiebrief.

 

Art 34 vragen aanpak sociaal domein

Het college heeft ingestemd met de beantwoording van schriftelijk gestelde vragen door raadslid dhr. J. de Laat over de aanpak sociaal domein door de gemeente Tilburg.

 

Principeverzoek recreatiebestemming Heikant 8, Moergestel

Het college heeft besloten om in principe, maar onder voorwaarden, medewerking te verlenen aan de herbestemming en uitbreiding van het perceel aan de Heikant 8 in Moergestel van een woon- naar een recreatiebestemming.

 

Afwijken inkoop dakherstel Tiliander

Het college heeft besloten in verband met de urgentie van de poreuze dakbedekking van cultuurcentrum Tiliander af te wijken van het inkoop- en aanbestedingsbeleid.

 

Raadsbesluit Haaren verkoop grond Helvoirtsbroek

Het college heeft (in het kader van preventief toezicht op grond van de Wet Arhi) ingestemd met het collegebesluit van de gemeente Haaren over de verkoop van een perceel in het kader van natuurontwikkeling Helvoirtsbroek.

 

Implementatie strijdplan en stofkam 2020

Het college heeft besloten om over te gaan tot het implementeren van de acties uit ‘operatie stofkam’ (besluitvorming raad 23 januari) en het ‘strijdplan sociaal domein’ (besluitvorming raad 28 mei). Daarvoor heeft het college de nadere regels Wmo en jeugdhulp aangepast.

 

 

Afvalinzameling dorp Haaren 2021

Het college heeft ingestemd met:

1. het afval inzamelsysteem en afvaltarievenstructuur van de gemeente Oisterwijk per 1-1-2021 toe te passen in dorp Haaren.

2. de milieustraat in Haaren per 1-1-2021 te gaan exploiteren en afzonderlijk afspraken te maken met gemeente Vught om haar inwoners (waaronder inwoners Helvoirt) hiervan ook gebruik te kunnen laten maken.

3. het onderbrengen van punt 1 en 2 in de afspraken met de Afvalstoffendienst van de gemeente ’s-Hertogenbosch dat vanaf 1 januari 2021 van kracht wordt.