Gemeenteblad van De Fryske Marren

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
De Fryske MarrenGemeenteblad 2020, 18634Plannen | ruimtelijkBestemmingsplan Balk – Herbestemming timmerloods Wilhelminastraat 11a (gewijzigd vastgesteld)

 

Met ingang van vrijdag 24 januari 2020 tot en met donderdag 5 maart 2020 ligt het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan Balk – Herbestemming timmerloods Wilhelminastraat 11a met de bijbehorende stukken ter inzage. Het bestemmingsplan ligt ter inzage op grond van artikel 3.8 van de Wet op de ruimtelijke ordening.

Plangebied

De locatie aan de Wilhelminastraat 11a te Balk ligt in het centrum van Balk.

Doel

Op de locatie aan de Wilhelminastraat 11a te Balk was tot voor kort een timmerbedrijf gevestigd. De initiatiefnemer wil de opstallen verbouwen en er maximaal vier woningen in realiseren. Dit is binnen het geldende bestemmingsplan niet mogelijk. Om dit te realiseren is het voorliggende bestemmingsplan opgesteld.

Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan

Ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan heeft de gemeenteraad de volgende wijzigingen aangebracht.

 

Wijzigingen naar aanleiding van de zienswijze:

In de regels wordt aan artikel 3.2.1 toegevoegd:

c. de goothoogte van een woongebouw mag ten hoogste 4 meter bedragen.

Op de verbeelding wordt voor de bestemming Bedrijf – Nutsvoorziening een aanduiding ‘maximum goothoogte’ (4m) opgenomen.

 

Ambtshalve wijzingen

in de regels wordt in artikel 4 aanhef en in artikel 4.1 ‘Bedrijf – Nutsvoorzieningen’ gewijzigd in ‘Bedrijf – Nutsvoorziening’.

Op de verbeelding wordt voor de bestemming ‘Bedrijf – Nutsvoorziening’ een aanduiding 'minimum dakhelling (30 graden), maximum dakhelling (45 graden)' opgenomen.

De rapportage ‘Nader ecologisch onderzoek’ van 2 december 2019 is als bijlage bij de toelichting opgenomen.

 

Waar ter inzage

Het bestemmingsplan met bijbehorende stukken, kunt u inzien bij:

  • de centrale balie van het gemeentehuis Herema State 1 te Joure

  • het servicepunt te Balk (Dubbelstraat 1)

  • het servicepunt te Lemmer (Vissersburen 88).

Het bestemmingsplan met de bijbehorende stukken is ook te raadplegen via de gemeentelijke website www.defryskemarren.nl. Verder is het plan te raadplegen via de landelijke voorziening www.ruimtelijkeplannen.nl. De planid is NL.IMRO.1940.BPBLK19WILHELMS11A-VA01.

Beroep

Gedurende de termijn van ter inzage legging kan beroep worden ingesteld bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (postbus 20019, 2500 EA Den Haag) door:

  • een belanghebbende die een zienswijze bij de gemeenteraad naar voren heeft gebracht;

  • een belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest zijn zienswijze bij de gemeenteraad naar voren te brengen;

  • een belanghebbende die bezwaar heeft tegen de wijzigingen die de gemeenteraad bij de vaststelling in het plan heeft aangebracht.

Ook bestaat de mogelijkheid om naast het instellen van beroep, een verzoek te richten tot de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (postbus 20019, 2500 EA Den Haag) om een voorlopige voorziening te treffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist.

 

Inwerkingtreding

Het bestemmingsplan treedt in werking na afloop van de beroepstermijn. Indien binnen de beroeps-termijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, treedt het bestemmingsplan niet in werking totdat op dit verzoek is beslist.

 

Voor meer informatie kunt u op werkdagen contact opnemen met één van de medewerkers van de afdeling Ruimtelijke ontwikkeling via telefoonnummer 14 05 14.

 

 

Joure, 23 januari 2020

Burgemeester en wethouders van De Fryske Marren