Gemeenteblad van De Fryske Marren

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
De Fryske MarrenGemeenteblad 2020, 18496Overige besluiten van algemene strekkingOntwerpwelstandsontwikkelcriteria (wijziging welstandsnota) Dubbelstraat 11 te Balk

 

Met ingang van vrijdag 24 januari 2020 liggen gedurende vier weken de ontwerpwelstandsontwikkelcriteria Dubbelstraat 11 te Balk met de bijbehorende stukken ter inzage. De ontwerpwelstandsontwikkelcriteria (feitelijk een wijziging van de Welstandsnota) liggen ter inzage op grond van artikel 12a, lid 2 en 12, lid 4 van de Woningwet.

 

Locatie

De ontwerpwelstandsontwikkelcriteria hebben betrekking op de locatie Dubbelstraat 11 te Balk. Het betreft hier de gronden waar tot voor kort een garagebedrijf was gevestigd.

 

Doel

De ontwerpwelstandsontwikkelcriteria zien op de nieuwbouw van een appartementencomplex.

De eerder door de gemeenteraad vastgestelde criteria, bieden geen juist toetsingskader voor de gewenste ontwikkeling. De reden hiervoor is dat de criteria voor bebouwing erg gericht zijn op het handhaven van het bestaande beeld en zijn (te) knellend voor de beoogde nieuwbouw. Daarom is een nieuw welstandskader voorbereid dat meer specifiek op de beoogde bebouwing ingaat. Dit zal, naast het bestemmingsplan, als het te hanteren ontwikkel- en toetsingskader moeten gaan dienen voor de uiteindelijke aanvraag voor een omgevingsvergunning.

 

Waar ter inzage

De ontwerpwelstandsontwikkelcriteria kunt u inzien bij:

  • de centrale balie van het gemeentehuis Herema State 1 te Joure

  • het servicepunt te Balk (Dubbelstraat 1)

  • het servicepunt te Lemmer (Vissersburen 88).

Informatie over de ontwerpwelstandsontwikkelcriteria is ook te vinden op de gemeentelijke website www.defryskemarren.nl.

 

Inspraakreactie

Gedurende de termijn van ter inzage legging kunt u een inspraakreactie over de ontwerpwelstandsontwikkelcriteria indienen. Dat kan schriftelijk of mondeling. Het is niet mogelijk een inspraakreactie per e-mail in te dienen.

 

Schriftelijk:

Schrijf een brief aan de gemeenteraad van de gemeente De Fryske Marren, postbus 101, 8500 AC Joure. Vermeld in uw brief:

  • inspraakreactie ontwerpwelstandsontwikkelcriteria Dubbelstraat 11 te Balk

  • waarom u een inspraakreactie indient

  • de datum

  • uw naam en adres

  • uw handtekening

 

Mondeling:

U kunt daarvoor een afspraak maken met een medewerker van de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling via telefoonnummer 14 05 14. Wij adviseren u om praktische redenen uiterlijk veertien dagen voor het einde van de termijn van terinzagelegging te bellen voor een afspraak, zodat u het risico op termijnoverschrijding voorkomt. Van mondelinge inspraakreacties wordt een verslag gemaakt.

 

Vragen?

Voor meer informatie kunt u op werkdagen contact opnemen met één van de medewerkers van de afdeling Ruimtelijke ontwikkeling via telefoonnummer 14 05 14.

 

Joure, 21 januari 2020

Burgemeester en wethouders van De Fryske Marren