Gemeenteblad van Purmerend

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
PurmerendGemeenteblad 2020, 182093VerordeningenMandaat- en machtigingsbesluit Purmerend 2018 - wijziging

Burgemeester en wethouders van Purmerend,

 • -

  gelet op het bepaalde in de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz), de Wet zorg en dwang (Wzd) en Afdeling 10.1.1. van de Algemene wet bestuursrecht;

Overwegende dat

 • -

  op 1 januari 2020 de Wvggz en de Wzd in werking zijn getreden en in de plaats zijn gekomen van de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen (Wet Bopz);

 • -

  de gemeenten in de regio Zaanstreek-Waterland hebben afgesproken de GGD Zaanstreek-Waterland (GGD) opdracht te geven bovengenoemde taken uit te voeren;

 • -

  de burgemeester en het college bij besluit van 9 januari 2020 mandaat hebben verleend aan de directeur van de GGD om genoemde bevoegdheden namens het college c.q. de burgemeester uit te voeren;

 • -

  de burgemeester bij besluit van 2 maart 2020 het mandaat aan de GGD om betrokkenen te horen heeft ingetrokken;

 • -

  dat het college heeft besloten de Wvggz per 1 juli 2020 zelf te gaan uitvoeren;

 • -

  dat daarom ook de overige verleende mandaten aan de directeur van de GGD moeten worden ingetrokken,

Besluiten:

 

 • 1.

  De aan de directeur van de GGD Zaanstreek-Waterland verleende mandaten in te trekken.

 • 2.

  Uit de bij het Mandaat- en machtigingsbesluit Purmerend 2018 behorende bijlage 5 (Mandaat aan derden) het kopje

  GGD Zaanstreek-Waterland – de directeur Publieke Gezondheid (ondermandaat c.q. ondermachtiging aan medewerkers belast met de uitvoering van de Wvggz van de GGD Zaanstreek-Waterland toegestaan)

  met de daar opgesomde bevoegdheden en instructies te verwijderen.

 • 3.

  Dit besluit treedt in werking op de dag na die waarop het is bekendgemaakt.

 

Purmerend, 7 juli 2020

de burgemeester,

D. Bijl

de secretaris,

G. Blom