Gemeenteblad van Beek

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BeekGemeenteblad 2020, 181645Overige besluiten van algemene strekkingBodemkwaliteitskaart PFAS voor de Gemeenten Beek, Beekdaelen en Stein

 

Op 30 juni 2020 heeft het college van Beek besloten:

Onder de voorwaarde dat binnen een week nadat, conform de hiervoor geldende wettelijke procedure, de gemeenteraad hierover de openbare kennisgeving van het college heeft ontvangen en de raad hierop geen reactie heeft gegeven:

1. de Bodemkwaliteitskaart PFAS voor de Gemeenten Beek, Beekdaelen en Stein, documentcode: SOB010377.RAP001, gedateerd 4 juni 2020, voor het grondgebied van de gemeente Beek vast te stellen;

2. de kaart zoals bedoeld onder 1. voor de gemeenten Stein en Beekdaelen te erkennen als indicatief bewijsmiddel voor de kwaliteit van te ontgraven grond bij gemeentegrensoverschrijdend grondverzet, onder de voorwaarden zoals gesteld in het Besluit bodemkwaliteit;

3. de kaart zoals bedoeld onder 1. in werking te laten treden op de dag na bekendmaking;

4. de gemeenteraad een openbare kennisgeving (conform de in artikel 44, lid 3 Besluit Bodemkwaliteit opgenomen procedure) met een informatienota toe te zenden en de gelegenheid te geven om binnen een week een formele reactie te geven.

Op 1 juli 2020 is de bodemkwaliteitskaart PFAS verzonden aan de gemeenteraad van de gemeente Beek middels een openbare kennisgeving. Hierop zijn geen reacties ingekomen.

De kaart zal in werking treden de dag na publicatie.