Gemeenteblad van Purmerend

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
PurmerendGemeenteblad 2020, 181238Overige besluiten van algemene strekkingUitvoering Subsidieverordening Regeling Reductie Energiegebruik (RRE)

Burgemeester en wethouders van de gemeente Purmerend,

 

 

B E S L U I T E N:

 

 

 • 1.

  Opdracht te verlenen aan Duurzaam Bouwloket Projecten B.V. om tegen een vergoeding van € 20,- (exclusief BTW) per afgehandelde aanvraag de Subsidieverordening Regeling Reductie Energiegebruik namens het college van de gemeente Purmerend uit te voeren.

 • 2.

  De directeur van Duurzaam Bouwloket Projecten B.V. mandaat en (vol)machtiging te verlenen van de bevoegdheid de subsidieverordening uit te voeren en de gelden uit te betalen en te beheren en toe te staan dat de directeur ondermandaat en onder(vol)machtiging verleent aan zijn medewerkers, voor de duur van de looptijd van de verordening, te weten tot 31 maart 2021

 • 3.

  Akkoord te gaan met het stappenplan ter uitvoering van de subsidieverordening RRE

 • 4.

  Het subsidieplafond voor 2020 vast te stellen op € 522.340,-

 • 5.

  Akkoord te gaan met een (mogelijk) verzoek voor verlenging van de looptijd bij het Ministerie van BZK wanneer de in totaal 7.462 aantal woningen niet voor 31 maart 2021 gebruik hebben gemaakt van de subsidie.

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering d.d. 30 juni 2020

Purmerend,

burgemeester en wethouders van Purmerend,

de burgemeester

D. Bijl

de secretaris,

G. Blom