Subsidieregeling Kunst en Cultuur gemeente Hulst 2020

De raad van de gemeente Hulst;

BESLUIT:

 

Overwegende dat het gewenst is overeenkomstig artikel 3a van de Algemene subsidieverordening gemeente Hulst 2020 (hierna: ASV Hulst 2020) nadere regels te stellen, waarin wordt vastgelegd welke activiteiten in aanmerking komen voor subsidie en, voorzover van toepassing, welke doelgroepen voor subsidie in aanmerking komen, hoe de subsidie wordt berekend en hoe de subsidiebedragen worden uitbetaald,

 

vast te stellen:

 

Subsidieregeling Kunst & Cultuur gemeente Hulst 2020

 

1. Toepassingsbereik

Deze regeling is van toepassing op de verstrekking van subsidies door burgemeester en wethouders voor de in artikel 2 bedoelde activiteiten.

 

Deze regeling heeft betrekking op aanvragen tot subsidies voor activiteiten die worden uitgevoerd c.q. plaatsvinden vanaf 1 januari 2021.

2. Nadere regels aanvraag en verlening subsidie

 

2.1.1 Subsidieaanvrager

 • -

  De subsidieaanvrager is een rechtspersoon met volledige rechtsbevoegdheid.

 • -

  Subsidies voor culturele evenementen, zoals bedoeld in artikel 2.2, kunnen ook door natuurlijke personen en door rechtspersonen (verenigingen) met beperkte rechtsbevoegdheid worden aangevraagd (en aan natuurlijke personen en aan rechtspersonen (verenigingen) met beperkte rechtsbevoegdheid worden toegekend), mits een dergelijke aanvraag ten hoogste € 1.000,-- bedraagt en de eventuele optelsom van dergelijke aanvragen per aanvrager per kalenderjaar ten hoogste € 1.000,-- beloopt.

2.1.2 Aanvraagtermijn

In afwijking van artikel 7.3 van de ASV Hulst 2020 kunnen aanvragen om subsidie tot ten hoogste € 1.000,-- worden ingediend tot zes weken voordat de aanvrager voornemens is te beginnen met de activiteiten waarvoor de subsidie wordt aangevraagd.

 

2.2 Activiteit en doelgroep

Maatschappelijk actieve partners kunnen subsidie aanvragen voor het uitvoeren van activiteiten die bijdragen aan het realiseren van de doelstellingen van het kunst- en cultuurbeleid van de gemeente Hulst. Aanvragen dienen betrekking te hebben op activiteiten in het kader van:

 • -

  Bibliotheekwerk;

 • -

  Culturele ontwikkeling;

 • -

  Culturele evenementen;

 • -

  Cultureel erfgoed;

 • -

  Lokale omroep.

De subsidieaanvraag dient te voldoen aan (een deel van) de beleidsuitgangspunten die zijn vastgelegd in:

 • -

  Kadernota Samenleving ‘Eigen Kracht’ 2013 – 2016 (vastgesteld op 27 juni 2013).

2.3 Beoordeling en prioritering

 • 2.3.1

  Vastgesteld wordt of bij de subsidieaanvraag aan alle indieningsvereisten is voldaan. De aanvraag wordt vervolgens getoetst aan de weigeringsgronden die zijn verwoord in artikel 9 van de ASV Hulst 2020.

   

 • 2.3.2

  De beoordeling van de vraag of de activiteit of activiteiten, in verband waarmee de subsidieaanvraag is gedaan, naar verwachting voldoende bijdraagt c.q. bijdragen aan het realiseren van de doelstellingen van het gemeentelijke beleid, vindt plaats door toekenning van punten voor de door de aanvrager gegeven antwoorden op de volgende vragen en verzoeken:

  • -

   Wat beoogt u, tegen de achtergrond van welke doelstellingen van het kunst- en cultuurbeleid van de gemeente Hulst, met uw voorgenomen activiteit(en) te bereiken? Op welke doelgroep(en) zijn uw voorgenomen activiteit(en) in het bijzonder gericht? Als u subsidie aanvraagt voor een cultureel evenement: kunt u aangeven in hoeverre uw evenement uniek is voor de gemeente Hulst, of wat uw evenement concreet toevoegt aan reeds bestaande evenementen?

   Maximaal 30 punten

    

  • -

   Gelieve uit te leggen hoe u gebruik maakt van de zogenoemde eigen kracht van uw organisatie.

   Maximaal 30 punten

    

  • -

   Gelieve uit te leggen hoe u zorgdraagt voor inclusiviteit. Inclusie kunt u uitleggen als: een visie op participatie die uitgaat van gelijke mogelijkheden en kansen voor elk individu, ongeacht beperkingen, leeftijd, gender, sociaal-culturele achtergrond en etniciteit, met volledige acceptatie en waardering van de samenleving. Met andere woorden, hoe draagt u met uw voorgenomen activiteit(en) concreet bij aan het uitgangspunt ‘In Hulst doet iedereen mee’?

   Maximaal 20 punten

    

  • -

   In hoeverre is sprake van aantoonbare samenwerking met andere organisaties?

   Maximaal 20 punten

 • 2.3.3

  De toekenning van punten vindt plaats door twee ter zake deskundige medewerkers van de gemeente. Voor het bepalen van het behaalde aantal punten worden de beoordelingsresultaten van de bij de beoordeling betrokken medewerkers opgeteld en vervolgens door het aantal betrokken medewerkers gedeeld.

   

 • 2.3.4

  Een aanvraag kan niet tot subsidiëring leiden als minder dan 70 van de 100 punten zijn toegekend.

   

  Vergelijkbare aanvragen worden op basis van de toegekende punten gerangschikt.

   

 • 2.3.5

  De bepalingen in de punten 2.3.2, 2.3.3 en 2.3.4 hierboven zijn niet van toepassing bij een subsidieaanvraag van maximaal € 500. Bij een dergelijke aanvraag wordt ambtelijk beoordeeld (en gedocumenteerd) of c.q. in hoeverre de met de aangevraagde subsidie te realiseren activiteit(en) bijdraagt of bijdragen aan het gemeentelijke beleid.

   

 • 2.3.6

  Indien conform artikel 5.1 van de ASV Hulst 2020 subsidieplafonds zijn vastgesteld, zal verdeling van subsidies plaatsvinden volgens het tender-systeem. Alle tijdig ingediende aanvragen worden gerangschikt op kwalitatieve criteria. Wanneer een lagere rangschikking leidt tot weigering wegens overschrijding van het plafond, zal de gemeente Hulst motiveren waarom.

2.4 Berekening

 • Bij het besluiten over de mogelijke verlening van een subsidie houdt het college rekening met het eigen vermogen van de aanvrager. Hieronder wordt verstaan het feitelijk aanwezige, in beginsel vrij aanwendbare vermogen.

 • Een eigen vermogen van 10 % van de feitelijke of geschatte totale jaarlijkse exploitatieomvang van de aanvrager wordt als weerstandsvermogen aangemerkt en bij het besluiten over de mogelijke verlening van een subsidie buiten beschouwing gelaten.

 • De door de aanvrager aan deelnemers of gebruikers te vragen bijdragen dienen op een naar het oordeel van het college aanvaardbaar peil te liggen.

2.5 Subsidieverlening

 • Ter uitvoering van een beschikking tot subsidieverlening voor een bedrag hoger dan € 10.000,-- wordt een overeenkomst gesloten.

 • Subsidieverlening aan aanvragers die actief zijn in c.q. voor meerdere gemeenten, en die subsidie aanvragen bij meerdere gemeenten, vindt plaats na overleg met alle betrokken gemeenten. Als dat overleg, dat in voorkomende gevallen door de aanvrager moet worden georganiseerd, leidt tot (nadere) afspraken, dan worden (ook) die opgenomen in een overeenkomst.

 • Voor zover een meerjarige subsidie wordt verleend ten laste van een begroting die nog niet door de raad is vastgesteld of goedgekeurd, wordt zij verleend onder de voorwaarde dat de gemeenteraad een begroting vaststelt waarin in dat verband voldoende ruimte kan worden gevonden.

2.6 Uitbetaling

De wijze van uitbetaling wordt in de verleningsbeschikking geregeld.

 

2.7 Accommodatie

 • Als de subsidieaanvrager in de aanvraag aangeeft bij de voorgenomen activiteit(en) gebruik te willen of moeten maken van een pand, terrein of andere accommodatie, waarbij de kosten van dat gebruik deel uitmaken van de aangevraagde subsidie, dan kan aan in of bij de beschikking tot subsidieverlening de verplichting worden opgenomen om bij de voorgenomen activiteit(en) gebruik te maken van een (specifieke) accommodatie van de gemeente Hulst.

 • Als activiteit(en), in verband waarmee subsidie is verleend, plaatsvinden in of op een gemeentelijke accommodatie, dan kunnen de door de gemeente Hulst in rekening te brengen huur- of andere kosten worden verrekend met (een voorschot) op het te betalen bedrag aan subsidie.

3. Nadere regels aantonen activiteiten en prestaties

 

3.1 Verantwoordingseisen

 • Op subsidies tot maximaal € 10.000,-- is artikel 13 van de ASV Hulst 2020 van toepassing, met dien verstande dat de ontvangers binnen 13 weken nadat de activiteiten uiterlijk moeten zijn verricht schriftelijk bij de gemeente melden of en hoe de activiteiten hebben plaatsgevonden. In het daartoe op te stellen verantwoordingsdocument wordt tenminste informatie opgenomen over:

  • i.

   het bereik en het succes van de activiteiten;

  • ii.

   de effecten van de activiteiten, tegen de achtergrond van de ambities en overwegingen die zijn verwoord in de subsidieaanvraag;

  • iii.

   eventuele leerervaringen voor enerzijds de aanvrager, anderzijds de gemeente Hulst.

 • De gemeente Hulst kan en mag altijd, dus ook bij subsidies tot maximaal € 10.000, nadere informatie c.q. documentatie van de aanvrager opvragen, waaruit kan worden opgemaakt hoe de financiële positie van de aanvrager is c.q. hoe die financiële positie zich naar verwachting op korte tot middellange termijn ontwikkelt.

 • Subsidieontvangers van bedragen van meer dan € 10.000 dienen een verzoek tot vaststelling en een eindverantwoording in volgens de bepalingen in artikel 14 en 15 van de ASV Hulst 2020.

 • Subsidieontvangers geven in het bovenbedoelde verantwoordingsdocument aan of en zo ja hoe invulling wordt gegeven aan de vigerende Governance Code Cultuur.

4. Overige bepalingen

 

4.1 Hardheidsclausule

 • Burgemeester en wethouders kunnen deze nadere regels in specifieke gevallen buiten toepassing laten of daarvan afwijken als de toepassing van de bepalingen naar het oordeel van burgemeester en wethouders voor de subsidieaanvrager of ontvanger gevolgen zou hebben die onevenredig zijn in verhouding tot de met de betrokken bepalingen te dienen doelen.

 • Toepassing van het vorige lid wordt gemotiveerd in het besluit.

4.2 Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als “Subsidieregeling Kunst en Cultuur Gemeente Hulst 2020”.

 

4.3. Overgangs- en slotbepalingen

 • Deze subsidieregeling is gebaseerd op artikel 3a van de Algemene subsidieverordening gemeente Hulst 2020 en geldt voor aanvragen voor activiteiten die worden uitgevoerd vanaf 1 januari 2021 en treedt in werking op 1 augustus 2020.

 • Op aanvragen om subsidie die zijn ingediend in relatie tot het uitvoeren van activiteiten c.q. het realiseren van voorzieningen tot en met 31 december 2020 blijven de Beleidsregels subsidieverstrekking gemeente Hulst 2007 van toepassing.

 • Het document ‘Beleidsregels subsidieverstrekking gemeente Hulst 2007’ wordt ingetrokken per 31 december 2020.

Dit besluit werd in de raadsvergadering van 9 juli 2020 aangenomen.

De gemeenteraad van de gemeente Hulst,

De Griffier

De Raadsvoorzitter

Naar boven