Gemeenteblad van De Fryske Marren

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
De Fryske MarrenGemeenteblad 2020, 179738Plannen | ruimtelijkOntwerpbestemmingsplan Plattedijk 32 te Lemmer

Met ingang van vrijdag 17 juli 2020 ligt gedurende 6 weken het ontwerpbestemmingsplan Plattedijk 32 te Lemmer met de bijbehorende stukken ter inzage. Het ontwerpbestemmingsplan ligt ter inzage op grond van artikel 3.8 van de Wet op de ruimtelijke ordening.

Plangebied

Het plangebied betreft het perceel Plattedijk 32 te Lemmer.

Doel

Aan de Plattedijk 32 te Lemmer is een melkveebedrijf gevestigd. Het bedrijf wil zijn bedrijfsvoering gaan

uitbreiden met een nieuwe opslagloods (circa 1.375 m2), sleufsilo (circa 2.100 m2) en een waterbassin.

De ontwikkeling is niet mogelijk op basis van het geldende bestemmingsplan Buitengebied 2010 gemeente

Lemsterland. De gebouwen bevinden zich namelijk gedeeltelijk buiten de bestemming 'Agrarisch

- Agrarisch bedrijf' en binnen de bestemming 'Agrarisch'. Om de ontwikkeling mogelijk te maken is

een uitbreiding van de begrenzing van het bestaande bestemmingsvlak nodig.

Waar ter inzage

Het ontwerpbestemmingsplan met bijbehorende stukken kunt u inzien bij:

 

 • · de centrale balie van het gemeentehuis Herema State 1 te Joure

 • · het servicepunt te Balk (Dubbelstraat 1)

 • · het servicepunt te Lemmer (Vissersburen 88).

Het ontwerpbestemmingsplan met de bijbehorende stukken is ook te raadplegen via de gemeentelijke website www.defryskemarren.nl. Verder is het plan te raadplegen via de landelijke voorziening www.ruimtelijkeplannen.nl. De planid is NL.IMRO.1940.BPLEM19PLATTEDIJ32-ON01

Zienswijze

Gedurende de termijn van ter inzage legging kunt u uw zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan indienen. Dat kan schriftelijk of mondeling. Het is niet mogelijk een zienswijze per e-mail in te dienen.

· Schriftelijk:

Schrijf een brief aan de gemeenteraad van De Fryske Marren, postbus 101, 8500 AC Joure. Vermeld in uw brief:

 • 1.

  ontwerpbestemmingsplan Plattedijk 32, Lemmer

 • 2.

  waarom u een zienswijze indient

 • 3.

  de datum

 • 4.

  uw naam en adres

 • 5.

  uw handtekening

   

  · Mondeling: U kunt hiervoor een afspraak maken met een medewerker van het team vergunningen, toezicht en handhaving via telefoonnummer 14 05 14. Wij adviseren u om praktische redenen uiterlijk veertien dagen voor het einde van de termijn van terinzagelegging te bellen voor een afspraak, zodat u het risico op termijnoverschrijding voorkomt. Van mondelinge zienswijzen wordt een verslag gemaakt.

Vragen?

Voor meer informatie kunt u op werkdagen contact opnemen met één van de medewerkers van het team vergunningen, toezicht en handhaving via telefoonnummer 14 05 14.

Joure, 15 juli 2020

Burgemeester en wethouders van De Fryske Marren