Besluit onttrekking aan de openbaarheid van de Kerkstraat in Uithuizen.

Per 3 maart 2020 heeft het ontwerpbesluit tot onttrekking aan de openbaarheid van de Kerkstraat te Uithuizen ter inzage gelegen. Gedurende die termijn konden zienswijzen worden ingediend. Daarvan is gebruik gemaakt.

In zijn vergadering van 17 juni 2020 heeft de raad van de gemeente Het Hogeland besloten de Kerkstraat op grond van de artikelen 4 en 9 van de Wegenwet aan de openbaarheid te onttrekken. Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden die een zienswijze hebben ingediend of de belanghebbende aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij gedurende de terinzagelegging van het ontwerpbesluit geen zienswijze heeft ingediend, binnen zes weken een gemotiveerd beroepschrift indienen bij de Rechtbank Noord-Nederland, afdeling bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD te Groningen. De termijn van zes weken gaat in op de dag volgende op die van bekendmaking. Het instellen van beroep is niet kosteloos. De griffierechten bedragen voor natuurlijke personen € 178,= en voor rechtspersonen € 354,=.

Het raadsbesluit, het raadsvoorstel, de zienswijzennota en de situatietekeningen liggen vanaf 16 juli 2020 zes weken ter inzage op de gemeentelijke locaties te Winsum (vm. gemeentehuis, Hoofdstraat W 70) en te Uithuizen (vm. gemeentehuis, Hoofdstraat West 1). Wilt u de stukken inzien, dan kan dat tijdens de gebruikelijke openingstijden. U kunt daar een afspraak voor maken met de heer W.K. de Wind of mevrouw A. Imminga via 088 3458888.

Deze bekendmaking met de bijlagen vindt u ook op https://www.officielebekendmakingen.nl. U kunt zoeken op datum van publicatie (15 juli 2020) en op Het Hogeland als publicerende organisatie

Winsum, 15 juli 2020

Burgemeester en wethouders van Het Hogeland

H.J. Bolding, burgemeester

P.P.M. van Vilsteren, secretaris

Naar boven