Gemeenteblad van Pekela

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
PekelaGemeenteblad 2020, 177985Beschikkingen | afhandelingOmgevingsvergunning verleend, Eltjenswijk 45, kap

Burgemeester en wethouders van de gemeente Pekela maken bekend dat zij in de afgelopen periode de volgende omgevingsvergunning hebben verleend:

Voor: het kappen van één boom

Locatie: Eltjenswijk 45, 9665 NS Oude Pekela

Datum besluit: 6 juli 2020

Datum verzending: 7 juli 2020 (zaaknummer 121265)

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen binnen 6 weken (na bekendmaking van dit besluit) bezwaarschriften worden ingediend tegen deze beschikking bij het college van burgemeester en wethouder. De beschikking treedt een dag na de bekendmaking in werking. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Hebben u of derde belanghebbenden er veel belang bij dat dit besluit niet in werking treedt, dan kan een voorlopige voorziening worden gevraagd. Wanneer een voorlopige voorziening wordt aangevraagd treedt de beschikking pas in werking nadat hierover een beslissing is genomen. Tegen de beslissing op een bezwaarschrift staat daarna nog beroep open. Indien u reeds gebruik maakt van de vergunning, voordat deze onherroepelijk is geworden, handelt u daarmee op eigen risico en kunt u, bij vernietiging achteraf van de vergunning, de gemeente in geen enkel opzicht aansprakelijk houden.