Gemeenteblad van Purmerend

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
PurmerendGemeenteblad 2020, 177744Overige besluiten van algemene strekkingWijziging Ondermandaat Maatschappelijk Domein

De teammanager Maatschappelijk Domein,

 

Gelet op artikel 10 van het Mandaat- en machtigingsbesluit Purmerend 2018,

 

besluit:

 

1. Het ondermandaatbesluit Maatschappelijk Domein te wijzigen:

Aan het besluit worden onderdelen 7 en 8 toegevoegd die luiden als volgt:

 

7. Ondermandaat te verlenen aan de vakspecialist A en B Maatschappelijk Domein, onderdeel Wmo-GG om, met inachtneming van de in het Mandaat- en machtigingsbesluit Purmerend 2018 opgenomen instructies:

 

- het zorgdragen voor het in behandeling nemen van meldingen als bedoeld in artikel 5:1 van de Wvggz.

- het zorgdragen voor een verkennend onderzoek naar de noodzaak en het berichten van degenen die een melding heeft gedaan als bedoeld in artikel 5:2 van de Wvggz.

 

8. Ondermandaat te verlenen aan de kwaliteitsmedewerker Maatschappelijk Domein om, met inachtneming van de in het Mandaat- en machtigingsbesluit Purmerend 2018 opgenomen instructies:

 

- Het indienen van een aanvraag voor de voorbereiding van een verzoekschrift voor een zorgmachtiging als bedoeld in artikel 5:3 van de Wvggz.

 

2. Dit besluit treedt in werking op de eerste dag na die waarop het is bekend gemaakt.

 

 

Purmerend, 7 juli 2020

De teammanager Maatschappelijk Domein

B.C. van Teijlingen