Gemeenteblad van Groningen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
GroningenGemeenteblad 2020, 177099VerordeningenAanwijzingsbesluit instelling maximale fietsparkeerduur stad Groningen (Verordening fietsparkeren 2020 Groningen)

HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN GRONINGEN;

 

gelet op artikel 1 van de Verordening fietsparkeren Groningen 2020;

HEEFT BESLOTEN:

 

het Aanwijzingsbesluit instelling maximale fietsparkeerduur stad Groningen vast te stellen.

Artikel 1 Aanwijzingsbesluit

Het gebied in de stad Groningen (uitgezonderd het gebied zoals aangewezen in bijlage 1 van de APVG 2009), omsloten door Plataanlaan (gedeeltelijk), spoorlijn Groningen-Delfzijl (gedeeltelijk), Kastanjelaan (gedeeltelijk), Noorderstationsstraat, Nieuwe Ebbingestraat (gedeeltelijk), Korreweg, Van Starkenborghkanaal (gedeeltelijk), Damsterdiep (gedeeltelijk), Europaweg (gedeeltelijk), Oosterhaven, het Winschoterdiep (gedeeltelijk), Weg der Verenigde Naties (gedeeltelijk), Laan 1940-1945, Friesestraatweg (gedeeltelijk), Reitdiep (gedeeltelijk) en bijbehorende openbare ruimtes, zoals aangegeven op de bijbehorende tekening, aan te wijzen als gebied als bedoeld in artikel 1 van de Verordening fietsparkeren 2020 Groningen. De periode die eveneens in artikel 1 van de Verordening fietsparkeren 2020 wordt genoemd, wordt hierbij voor de genoemde gebieden vastgesteld op vier weken.

 

Dit brengt aldus met zich mee dat het vanaf het moment van inwerkingtreding van dit aanwijzingsbesluit in de aangewezen gebieden verboden is om langer dan vier weken onafgebroken fietsen, bromfietsen, snorfietsen of vergelijkbare vervoermiddelen te plaatsen.

Artikel 2 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking op de eerste dag na bekendmaking

 

Aldus besloten in de collegevergadering van 30 juni 2020.

De burgemeester,

Koen Schuiling

De secretaris,

Christien Bronda

Bijlage  

Kaart behorende bij Aanwijzingsbesluit instelling maximale fietsparkeerduur stad Groningen