Beleidsregels Uitvoeringsvoorschrift subsidies wijkactiviteiten en participatie 2020

 

Gelet op de bepalingen van Algemene Wet Bestuursrecht en de Nijmeegse Kaderverordening Subsidies 2019

 

Besluit tot vaststellen van de,

 

Beleidsregels Uitvoeringsvoorschrift subsidies wijkactiviteiten en participatie 2020

 

Artikel 1 begripsbepalingen

In dit voorschrift wordt verstaan onder:

- bewonersgroep: een groep bewoners zonder rechtspersoonlijkheid die tot doel heeft zonder winstoogmerk activiteiten te organiseren voor bewoners in een bepaald gebied;

- bewonersorganisatie: een groep bewoners met rechtspersoonlijkheid die tot doel heeft, zonder winstoogmerk activiteiten te organiseren voor bewoners in een bepaald gebied;

- aanvrager: degene die namens de bewonersgroep/organisatie de subsidieaanvraag ondertekent;

- activiteiten: activiteiten en initiatieven met het doel sociale samenhang te bevorderen en een prettig leefklimaat te creëren;

- organisatiekosten: door bewonersgroepen/ organisaties gemaakte kosten voor secretariële werkzaamheden, publiciteit, apparatuur en materialen, vergaderkosten.

- subsidie: de tijdelijke gemeentelijke bijdrage voor activiteiten en organisatiekosten als bedoeld in dit uitvoeringsvoorschrift. Subsidie is sluitpost van het totaal van uitgaven en inkomsten, zowel bij de aanvraag als bij de verantwoording.

 

Artikel 2 aanspraak op subsidie

Aan bewonersgroepen en -organisaties in Nijmegen kan het college een tijdelijke subsidie verstrekken voor activiteiten en organisatiekosten.

 

Artikel 3 voorwaarden subsidieaanvraag

Om voor een tijdelijke subsidie in aanmerking te komen dient een bewonersgroep of -organisatie aan de volgende voorwaarden te voldoen:

 • 1.

  Een subsidieaanvraag dient minimaal 6 weken voor aanvang van de activiteit te worden ingediend.

 • 2.

  De aanvraag dient een beschrijving te bevatten de te organiseren activiteit en het betrekken en activeren van de bewoners uit het betreffende gebied. De aanvrager geeft de behoefte aan en het draagvlak voor de voorgenomen activiteit. De aanvrager geeft aan waar en wanneer de activiteit wordt ondernomen.

 • 3.

  De aanvraag dient vergezeld te gaan van een begroting. In deze begroting zijn alle te verwachten uitgaven en inkomsten, zoals subsidies en sponsoring, opgenomen.

 • 4.

  a. Voor bewonersgroepen dient de aanvraag voorzien te zijn van een BSN en IBAN van de aanvrager.

 • 4.

  b. Voor bewonersorganisaties dient de aanvraag voorzien te zijn van het inschrijfnummer van de Kamer van Koophandel en het IBAN van de organisatie (indien aanwezig). Desgewenst kan een afschrift van de statuten en een actuele opgave van de bestuurssamenstelling opgevraagd worden.

 

Artikel 4 eigen bijdrage

Er wordt per activiteit een redelijke eigen bijdrage gevraagd.

 

Artikel 5 grondslag en berekening van de subsidie

 • 1.

  De subsidie wordt berekend aan de hand van de door de bewonersgroep of -organisatie op te stellen begroting van lasten en baten van de te verrichten activiteiten en/of van de te maken organisatiekosten.

 • 2.

  Subsidiabel zijn:

 • a.

  kosten van activiteiten;

 • b.

  organisatiekosten voor de duur van de activiteit;

 

Artikel 6 weigeringsgronden

Naast de in artikel 8 van de Nijmeegse Kaderverordening Subsidies 2019 genoemde weigeringsgronden, kan de subsidie geweigerd worden op de volgende gronden:

 • a.

  de aanvraag is in strijd met of voldoet niet aan de wettelijke voorschriften, onder meer van dit Uitvoeringsvoorschrift;

 • b.

  het jaarlijks subsidieplafond is bereikt;

 • c.

  er is onvoldoende draagvlak aangetoond in de wijk/buurt/straat;

 • d.

  er zijn meerdere aanvragen voor dezelfde activiteit in een wijk/buurt/straat.

 

Artikel 7 anti-discriminatie

Geen subsidie wordt verstrekt, indien de doelstellingen, activiteiten, statuten of reglementen van de bewonersgroep of -organisatie, dan wel het beoogde gebruik van de subsidie, discriminatie oplevert wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, burgerlijke staat, seksuele gerichtheid, leeftijd of enige andere grond. Onder discriminatie wordt in dit verband niet begrepen onderscheid ter opheffing van maatschappelijke achterstand.

 

Artikel 8 verantwoording

 • 1.

  De bewonersgroep of -organisatie die subsidie heeft ontvangen voor activiteiten en/of organisatiekosten dient binnen 3 maanden na afloop van de activiteit (doch uiterlijk vóór 1 april volgend op het subsidiejaar) bij het college een financieel en inhoudelijk verslag in.

 • 2.

  Het college kan besluiten dit artikel geheel of gedeeltelijk buiten toepassing te laten.

 

Artikel 9 inwerkingtreding

Uitvoeringsvoorschrift subsidies wijkactiviteiten en participatie 2013 in te trekken.

Dit voorschrift treedt in werking op de dag na publicatie.

 

Artikel 10 citeertitel

Dit voorschrift wordt aangehaald als “Uitvoeringsvoorschrift subsidies wijkactiviteiten en participatie 2020”.

 

Aldus vast gesteld in de collegevergadering van 14 januari 2020.

 

de gemeentesecretaris

mr. drs. A.H. van Hout

de burgemeester

drs. H.M.F. Bruls

Artikelsgewijze toelichting

 

Artikel 1.

Het criterium is dat de activiteit bijdraagt aan sociale samenhang en prettig woonklimaat. Het overnemen van publieke taken van de overheid is hierbij minder relevant en wordt niet gezien als de opdracht van bewonerskracht. Gaat veel meer over ruimte bieden aan bewonersinitiatieven, samenredzaamheid.

 

Artikel 2.

Artikel 2 lid 5 NKS schept de mogelijkheid om subsidie te verlenen aan natuurlijke personen.

 

Artikel 3.

In dit artikel van de uitvoeringsregeling worden enkele voorwaarden beschreven die in acht genomen dienen te worden bij het indienen van een aanvraag voor subsidie.

 

Voor de aanvraag is een standaardformulier vastgesteld dat gebruikt kan worden bij de aanvraag voor subsidie. Deze is te vinden op de website van de gemeente https://www.nijmegen.nl/diensten/subsidies/subsidie-wijkactiviteiten/

 

Artikel 5.

Bij de toetsing van de aanvraag en de ingediende begroting wordt gebruik gemaakt van de interne richtlijnen met richtinggevende bedragen. Iedere activiteit en iedere wijk is anders, daarom gelden deze richtlijnen/bedragen als richtsnoer waar beargumenteerd van kan worden afgeweken.

 

Artikel 6.

De weigeringsgronden die hier genoemd worden, zijn aanvullend ten opzichte van de weigeringsgronden in de NKS en de Algemene wet bestuursrecht.

 

Artikel 8.

Bewonersgroepen of -organisaties die subsidie hebben ontvangen, dienen ter verantwoording van hetgeen zij met die subsidie gedaan hebben, een financieel en inhoudelijk verslag aan het college te overleggen.

Naar boven