Gemeenteblad van Veldhoven

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
VeldhovenGemeenteblad 2020, 176591Beschikkingen | afhandelingBesluiten op aanvragen omgevingsvergunning (uitgebreide procedure)

 

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht op de volgende aanvragen een beslissing hebben genomen.

 

Zaaknummer

Adres

Voor

Verleend / Geweigerd

OV2019-0322

Parklaan 2

Gebruiksvergunning woonzorglocatie Merefelt

verleend

 

Deze omgevingsvergunning ligt van vrijdag 17 juli 2020 tot en met donderdag 27 augustus 2020 voor iedereen ter inzage in het gemeentehuis, Meiveld 1 in Veldhoven. U kunt hiervoor een afspraak maken met de afdeling Mens en Omgeving via telefoonnummer 14 040.

Binnen de inzagetermijn kunt u als belanghebbende schriftelijk beroep instellen bij de rechtbank Oost-Brabant, sector Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch.

Als u beroep instelt kunt u ook een voorlopige voorziening vragen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Oost-Brabant, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. Het moet dan gaan om een spoedeisende situatie. Het is ook mogelijk een dergelijk verzoekschrift digitaal in te dienen bij de rechtbank via https://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.

Voor het indienen van een beroepschrift en het in behandeling nemen van een verzoek om een voorlopige voorziening moet u griffierecht betalen. De griffie van de rechtbank informeert u over de hoogte van het griffierecht en de wijze van betaling.

Heeft u vragen of opmerkingen over de inhoud van dit artikel, neem dan contact op met de afdeling Mens en Omgeving per e-mail omgevingsloket@veldhoven.nl of via telefoonnummer 14 040.