Gemeenteblad van Veldhoven

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
VeldhovenGemeenteblad 2020, 176364Beschikkingen | aanvraagKennisgeving ontwerp omgevingsvergunning (uitgebreide procedure)

 

Burgemeester en wethouders maken bekend, dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voornemens zijn omgevingsvergunning te verlenen voor de volgende aanvraag.

Zaaknummer

Adres

Voor

OV2020-0178

Platanenlaan 3-5

brandveilig gebruik

OV2020-0158

Kromstraat 72-72a

brandveilig gebruik

 

De aanvraag, ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken liggen van vrijdag

17 juli 2020 tot en met donderdag 27 augustus 2020 ter inzage in het gemeentehuis, Meiveld 1 in Veldhoven. U kunt hiervoor een afspraak maken met de afdeling Mens en Omgeving, via telefoonnummer 14 040.

Binnen de inzagetermijn kan een ieder een zienswijze over de ontwerpbeschikking mondeling of schriftelijk kenbaar maken. Brieven kunt u richten aan burgemeester en wethouders, Postbus 10101, 5500 GA Veldhoven. Zienswijzen kunnen niet per e-mail worden ingediend. Wilt u mondeling uw zienswijze naar voren brengen dan kunt u contact opnemen met de afdeling Mens en Omgeving. Stuur een e-mail naar omgevingsloket@veldhoven.nl of bel telefoonnummer 14 040.

Heeft u vragen of opmerkingen over de inhoud van dit artikel, neem dan contact op met de afdeling Mens en Omgeving per e-mail omgevingsloket@veldhoven.nl of via telefoonnummer 14 040.