Gemeenteblad van Vijfheerenlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
VijfheerenlandenGemeenteblad 2020, 176027Beschikkingen | afhandelingKennisgeving besluit op aanvraag omgevingsvergunning Koekoekstraat 22 in Leerdam

De gemeente heeft op 6 juli 2020 een besluit genomen op de aanvraag met zaaknummer OV-2020-0278 voor een omgevingsvergunning op locatie Koekoekstraat 22 in Leerdam. De vergunning is verleend. Het besluit betreft het bouwen van een dakopbouw op het achterdakvlak van de woning.

Inzage

De stukken kunnen op afspraak worden ingezien op het gemeentehuis.

Procedure

Als u het niet eens bent met dit besluit kunt u binnen zes weken schriftelijk bezwaar maken. De termijn van zes weken start een dag na de verzenddatum van het besluit. U kunt het bezwaarschrift opsturen naar het bestuursorgaan door of namens welk dit besluit is genomen. U kunt het bezwaarschrift sturen naar het adres Postbus 11, 4140 AA Leerdam. Aan het indienen van het bezwaarschrift zijn geen kosten verbonden.In het bezwaarschrift moet u de volgende gegevens vermelden: uw naam en adres en eventueel uw e-mailadres, de datum, een omschrijving van het besluit waar u het niet mee eens bent, zo mogelijk een kopie van dit besluit en de redenen waarom u een bezwaar indient. U sluit uw bezwaarschrift af met uw handtekening.

Als sprake is van een spoedeisend belang dan kunt u verzoeken om een voorlopige voorziening bij de rechtbank Midden-Nederland, afdeling bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorzieningen, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening kan alleen als u ook een bezwaarschrift heeft ingediend. U kunt ook digitaal om een voorlopige voorziening verzoeken viahttp://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Aan het indienen van een verzoekschrift zijn kosten verbonden (griffierechten). Voor de hoogte van deze griffierechten kunt u contact opnemen met de griffie van de afdeling bestuursrecht van de rechtbank.