Gemeenteblad van Purmerend

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
PurmerendGemeenteblad 2020, 175776VerordeningenUitvoeringsbesluiten Algemene plaatselijke verordening Purmerend 2003 - wijziging

Burgemeester en wethouders van de gemeente Purmerend,

 

Gelet op de artikelen 37 en 38 van de Algemene plaatselijke verordening Purmerend 2003,

 

B E S L U I T E N:

 

 • 1.

  De bij de artikelen 37 en 38 van de Uitvoeringsbesluiten Algemene plaatselijke verordening Purmerend 2003 behorende bijlagen en kaarten te wijzigen overeenkomstig bijgevoegde kaarten.

 • 2.

  Artikel 4 te wijzigen en te laten luiden als volgt:

   

  Artikel 4

  Ingevolge artikel 38, tweede lid, aanhef en onder b, worden als plaatsen aangewezen waar de in het eerste lid van dat artikel opgenomen opruimplicht niet geldt:

  • -

   de in de bijlage en op de kaart aangegeven losloopgebieden, met uitzondering van uitrenvelden, zijnde omheinde losloopgebieden waar de opruimplicht geldt; en

  • -

   uitlaatroutes, zijnde uitlaatstroken van maximaal 2 meter breed.

 • 3.

  Dit besluit in werking te laten treden op de dag na die waarop het is bekendgemaakt.

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering d.d. 30 juni 2020

Purmerend,

burgemeester en wethouders van Purmerend,

de secretaris,

G. Blom

de burgemeester,

D. Bijl

Bijlage