Gemeenteblad van De Fryske Marren

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
De Fryske MarrenGemeenteblad 2020, 174915Plannen | ruimtelijkOngewijzigd vastgesteld wijzigingsplan Balk-Op ‘e Golfbaan

 

Met ingang van vrijdag 10 juli 2020 ligt gedurende 6 weken het ongewijzigd vastgestelde wijzigingsplan Balk – Op ‘e Golfbaan met de bijbehorende stukken ter inzage.

 

Plangebied

Het plangebied van dit wijzigingsplan betreft het meest noordwestelijk gelegen perceel aan de Westerbuorren in Balk. Dit ligt op de voormalige golfbaan.

Doel

Het wijzigingsplan beoogt op de kopkavel aan de Westerbuorren in Balk, op de voormalige golfbaan, twee vrijstaande woningen te realiseren. Op basis van het geldende bestemmingsplan Balk - Noord is dit echter niet mogelijk. Om de twee vrijstaande woningen te realiseren, is een bestemmingswijziging noodzakelijk.

 

De gewenste situatie kan mogelijk worden gemaakt door gebruik te maken van een wijzigingsbevoegdheid die is opgenomen in het geldende bestemmingsplan. Om hier toepassing aan te geven is dit wijzigingsplan opgesteld.

Waar ter inzage

Het ongewijzigd vastgestelde wijzigingsplan met bijbehorende stukken kunt u inzien bij:

 

  • de centrale balie van het gemeentehuis Herema State 1 te Joure

  • het servicepunt te Balk (Dubbelstraat 1)

  • het servicepunt te Lemmer (Vissersburen 88).

 

Verder is het ongewijzigd vastgestelde wijzigingsplan te raadplegen via de landelijke voorziening www.ruimtelijkeplannen.nl. De planid is NL.IMRO.1940.BWBLK18OPEGOLFBAAN-VA01.

 

Beroep

Gedurende de termijn van ter inzage legging kan beroep worden ingesteld bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (postbus 20019, 2500 EA Den Haag) door:

  • een belanghebbende die tijdig een zienswijze bij het college van B&W naar voren heeft gebracht;

  • een belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest zijn zienswijze bij het college van B&W naar voren te brengen;

  • een belanghebbende die bezwaar heeft tegen de wijzigingen die het college van B&W bij de vaststelling in het plan heeft aangebracht.

 

Ook bestaat de mogelijkheid om naast het instellen van beroep, een verzoek te richten tot de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (postbus 20019, 2500 EA Den Haag) om een voorlopige voorziening te treffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist.

 

Inwerkingtreding

Het wijzigingsplan treedt in werking na afloop van de beroepstermijn. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, treedt het wijzigingsplan niet in werking totdat op dit verzoek is beslist.

 

Vragen?

Voor meer informatie kunt u op werkdagen contact opnemen met één van de medewerkers van de afdeling Ruimtelijke ontwikkeling via telefoonnummer 14 05 14.

 

Joure, 7 juli 2020

Burgemeester en wethouders van De Fryske Marren