Gemeenteblad van Stadskanaal

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
StadskanaalGemeenteblad 2020, 171170VerordeningenGemeente Stadskanaal: Wijzigingen Verordening op de vertrouwenscommissie Stadskanaal 2017 (UIT-20025685)

 

De raad van de gemeente Stadskanaal;

gelezen het voorstel van het fractievoorzittersoverleg van 19 juni 2020, nr. /UIT-20025685;

b e s l u i t :

 

 

 • 1.

  De wethouders Hamster en Borgesius als adviseurs toe te voegen aan de commissie die naar aanleiding van de op 2 juli 2020 vastgestelde profielschets de aanbeveling voorbereidt tot de benoeming van een burgemeester;

 • 2.

  In de Verordening op de vertrouwenscommissie Stadskanaal 2017

  • a.

   In de aanhef “de circulaire Benoeming, functioneringsgesprekken en herbenoeming burgemeester van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), vastgesteld op 10 juli 2012”

   te wijzigen in

   “de Circulaire benoeming, klankbordgesprekken en herbenoeming burgemeester van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), vastgesteld op 29 september 2017”;

  • b.

   Aan artikel 3 een vierde lid toe te voegen luidende “De gemeentesecretaris wordt ter ambtelijke ondersteuning aan de commissie toegevoegd bij de vervulling van de in artikel 1, tweede lid, onder a genoemde taken en bij de procedure tot benoeming van een waarnemend burgemeester.”;

  • c.

   In artikel 4, eerste lid, te verwijderen de woorden “alsmede de gemeentesecretaris”;

  • d.

   In artikel 7, tweede lid en derde lid, telkens “persoonlijk en vertrouwelijk” te wijzigen in “geheim”.

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 2 juli 2020.

De raad

de heer K. Willems mevrouw I.J. Sterenborg-Kooij

raadsgriffier voorzitter